Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Obcość, inność i tożsamość we współczesnych tekstach kultury
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-506-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
5
Profile of education:
Academic and practical
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Mroczkowska-Brand Katarzyna (katarzyna.mroczkowska-brand@uj.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Mroczkowska-Brand Katarzyna (katarzyna.mroczkowska-brand@uj.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest gotów na bardziej otwartą relację między różnymi kulturami UX1P_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznawać w tekstach kultury aspekty problematyki tożsamości UX1P_U09 Oral answer,
Essay,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie obecność problematyki tożsamości w tekstach kultury UX1P_W11 Oral answer,
Essay,
Activity during classes
M_W002 Student zna i rozumie teorię i praktykę rozpoznawania różnic między obcością a innością kultu UX1P_W11 Oral answer,
Essay,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest gotów na bardziej otwartą relację między różnymi kulturami + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznawać w tekstach kultury aspekty problematyki tożsamości + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie obecność problematyki tożsamości w tekstach kultury + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie teorię i praktykę rozpoznawania różnic między obcością a innością kultu + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie cz. 1

  pojęcia obcości, inności, tożsamości -w kontekstach filozoficznych, antropologii kulturowej, psychologii, kulturoznawstwa

 2. Wprowadzenie cz. 3 konteksty historyczne kształtowaniasię różnić kulturowych , współistnienia innych kultur inaszego stosunku do tożsamości i obcości, zeszczególnym uwzględnieniem konsekwencjikolonializmu i niewolnictwa
 3. Debata o „OBCOŚCI”i „INNOŚCI”

  Debata o „OBCOŚCI”i „INNOŚCI” -w oparciu o przeczytane lektury i obejrzane filmy. ( przygotowane dwie grupy prezentują swoje argumenty , prowadzący jest „negocjatorem”pomiędzy grupami

 4. Analiza i interpretacja wybranych lektur. Zadie Smith Białe zęby

  Zadie Smith Białe zęby – o autorce, jej pochodzeniu,środowisku, konteksty historyczne, Londynwielokulturowy, realia, postacie i ich grupy kulturowe,brytyjsko-jamajskie, pakistańsko – brytyjskie,żydowskie-brytyjskie , połączenia między grupami,relacje i interakcje następnego pokoleni, środkiwyrazu, funkcje ironii i satyry, ocena potencjałusynkretyzmów kulturowych i destrukcji tożsamośc

 5. Analiza i interpretacja wybranych lektur. Śnieg Orhana Pamuka

  Konteksty powstania Śniegu Orhana Pamuka, analiza i interpretacja. Turcja współczesna : ile i jakich tożsamości ?

 6. Analiza i interpretacja wybranych lektur. Mała Ikar Helen Oyeyemi

  MAŁA IKAR Helen Oyeyemi, informacje o autorce, środowisku,kontekstach, psychologiczne konsekwencje rozdarciamiędzy kulturami w procesie wychowania dziecka.

 7. Prezentacja i omówienie filmów. Sztuka znikania, Papusza

  Prezentacja i omówienie filmów, inne środki wyrazu tych samych problemów poszukiwania tożsamości („SZTUKA ZNIKANIA”. „PAPUSZA")

 8. Analiza i interpretacja wybranych lektur. Ten inny Ryszarda Kapuścińskiego

  TEN INNY Ryszarda Kapuścińskiego, prezentacja spojrzenia pisarza, dziennikarza i myśliciela, z perspektywy globalnej kondycji współczesnego świata

 9. Wprowadzenie cz. 2

  pojęcia synkretyzmów kuturowych wliteraturze

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Preparation for classes 6 h
Contact hours 2 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie na ocenę pozytywną krótkiego testu ze znajomości lektur obowiązkowych (3 pozycje) 30% wagi 2. Przedstawienie krótkiej pracy pisemnej (3-5 stron) na uzgodniony z prowadzącą zajęcia temat, związany z problematyką zajęć 70% wagi.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenia poprawkowe – wymogi jak wyżej. Obecność na wykładach jest obowiązkowa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności student zalicza materiał realizowany na zajęciach, które opuścił.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
Zadie Smith, BIAŁE ZĘBY, Kraków 2002.
Orhan Pamuk, ŚNIEG, Kraków 2006.
Helen Oyeyemi, MAŁA IKAR, Kraków 2011
Literatura uzupełniająca:
Paulette Jiles, NOWINY ZE ŚWIATA, Gdańsk 2018.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Katarzyna Mroczkowska-Brand, „DEPORTOWANI Z ŻYCIA. Nowe głosy w narracjach literackich i ich kolonialne konteksty”,Kraków 2017, WUJ
Katarzyna Mroczkowska-Brand,„Podróż jako weryfikacja tożsamości. (na bazie literatury pięknej i literatury faktu) ,2.w tomie DZIEDZICTWO ODYSEUSZA. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń. Kraków 2005
Katarzyna Mroczkowska-Brand, „SPOTKANIE Z INNYM , Twórczość Ryszarda Kapuścińskiego i innych pisarzy takiego3.spotkania poszukujących”, w tomie RYSZARD KAPUŚCIŃSKI – SPOTKANIA, Gdańsk 2009
„PRZECZUCIA INNEGO PORZĄDKU. Mapa Realizmu Magicznego w j literaturze światowej XX i XXI wieku.”, Kraków 2017,4.

Additional information:

None