Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sociology of leisure
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-507-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
5
Profile of education:
Academic and practical
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Kulpa Anna (akulpa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Wojakowski Dariusz (darek.wojak@wp.pl)
Module summary

Socjologia czasu wolnego ma na celu wyposażenie studentów w wiedzę socjologiczną oraz umiejętności analityczne z zakresu procesów, form i organizacji czasu wolnego we współczesnym świecie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość wykorzystywania czasu wolnego do celów samorealizacji UX1P_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi zaobserwować i zanalizować zjawiska w sferze czasu wolnego UX1P_U01 Activity during classes
M_U002 Potrafi określić znaczenie różnych form czasu wolnego dla zmian indywidualnych i zbiorowych. UX1P_U01 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna główne teorie socjologiczne dotyczące czasu wolnego i stylu życia. UX1P_W12, UX1P_W06 Test
M_W002 Zna podstawowe pojęcia związane z socjologiczną analizą czasu i socjologią czasu wolnego. UX1P_W04 Test
M_W003 Ma wiedzę o procesach i zjawiskach we współczesnym świecie określających czas wolny jednostek. UX1P_W08, UX1P_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość wykorzystywania czasu wolnego do celów samorealizacji + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaobserwować i zanalizować zjawiska w sferze czasu wolnego + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić znaczenie różnych form czasu wolnego dla zmian indywidualnych i zbiorowych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna główne teorie socjologiczne dotyczące czasu wolnego i stylu życia. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia związane z socjologiczną analizą czasu i socjologią czasu wolnego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę o procesach i zjawiskach we współczesnym świecie określających czas wolny jednostek. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawowe pojęcia socjologii czasu wolnego. Czas społeczny. Czas święty i czas świecki.

  Czas fizyczny a wielość czasów społecznych: czas cykliczny, czas kalendarzowy, czas momentalny, czas glacjalny. Czas w społecznościach tradycyjnych: święty i świecki.

 2. Przejście od społeczności tradycyjnej do nowoczesnej – wyłanianie się czasu wolnego.

  Czas święty a czas wolny – przemiany społecznej koncepcji czasu w procesach rozwoju kapitalizmu. Znaczenie czasu pracy dla rozumienia czasu wolnego (M. Weber).

 3. Funkcje, formy i treści czasu wolnego.

  Zasadnicze funkcje czasu wolnego i rodzaje czynności z nimi związanych. Kulturowe uwarunkowania form czasu wolnego.

 4. Styl życia i jego związek z czasem wolnym

  Socjologiczne koncepcje stylu życia. Zróżnicowanie stylów życia wewnątrzkulturowe i międzykulturowe.

 5. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania stylów życia.

  Główne tendencje organizacji czasu wolnego w kontekście społeczno-ekonomicznych uwarunkowań stylu życia.

 6. Czas wolny według struktury zawodowej, wiekowej i płci.

  Przedstawienie badań na temat zróżnicowania organizacji czasu wolnego w społeczeństwie polskim.

 7. Sposoby badania czasu wolnego w socjologii. Budżet czasu

  Charakterystyka metod wykorzystywanych w badaniu czasu wolnego.

 8. Twórczość i autoekspresja a czas wolny

  Samorealizacja w czasie wolnym: formy partycypacji w kulturze i jej tworzenia; fotografia; sporty ekstremalne.

 9. Czas wolny w konteście estetyzacji życia.

  Praktyki przestrzenne; popularyzacja praktyk twórczych; estetyzacja przestrzeni czasu wolnego.

 10. Zachowania prozdrowotne a czas wolny

  Sport amatorski, praktyki prozdrowotne i relaksacyjne formy pracy w czasie wolnym.

 11. Mobilność w kontekście czasu wolnego

  Turyzm i jego społeczne konsekwencje.

 12. Zachowania konsumpcyjne a czas wolny

  Style konsumpcji.

 13. Kolokwium
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

I termin: Kolokwium – ocena pozytywna za min. 50% wynik z kolokwium. W ocenie końcowej uwzględniam także aktywność na zajęciach.
Opcjonalnie (dla chętnych) – przygotowanie prezentacji na temat wybranej funkcji lub formy czasu wolnego.
II termin: zaliczenie ustne. Ocena dostateczna za dostateczną odpowiedź na 2 z 3 pytań. Ocena końcowa: średnia z ocen za odpowiedzi z każdego pytania.
III termin: jak termin II.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Eliade M. 1991. Czas – mit – historia. Warszawa, PWN
Eriksen, T. H. Tyrania chwili: szybko i wolno płynący czas w erze informacji, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2003.
Kłoskowska, A. 1980. Kultura masowa, Warszawa: PWN, .
Makowski, G. Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Warszawa, 2003.
Macnaghten P. i John U.. 2005. Alternatywne przyrody : nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Warszawa : "Scholar".
Milian, L. 2010. Socjologia czasu wolnego: wiedza o czynnościach swobodnie wybieranych, Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, .
Mroczkowska D. 2011. Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy, Warszawa, Difin.
Muszyński, W. (red.), 2008. „Cudne manowce?”: kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie, Toruń, Wyd. Adam Marszałek.
Sadovnicova, L. (red.), 2011. Współczesny człowiek: czas pracy, czas wolny, Opole, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
Sędek, G., S. Bedyńska (red.),2010. Życie na czas: perspektywy badawcze postrzegania czasu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Sztompka P., Bogunia-Borowska M. (red.) 2008. Socjologia codzienności, Kraków, Znak.
Truszkowska-Wojtkowiak M. 2012. Fenomen czasu wolnego, Gdańsk, Harmonia Universalis.
Urry J. 2009. Socjologia mobilności, Warszawa, PWN.
Weber M. 1984. Szkice z socjologii religii. Warszawa, PWN

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sylabus wersja 07.09.2018