Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Polska Szkoła Filmu Animowanego i jej następcy
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-515-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Zmudziński Bogusław (bz@etiudaandanima.com)
Academic teachers:
dr Zmudziński Bogusław (bz@etiudaandanima.com)
Module summary

Przedmiotem wykładu jest fenomen artystyczny i kulturowy, znany zwłaszcza poza granicami kraju jako Polska Szkoła Animacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. UX1P_K06 Participation in a discussion,
Oral answer,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa. UX1P_U06 Participation in a discussion,
Oral answer,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie UX1P_W05 Participation in a discussion,
Oral answer,
Activity during classes
M_W002 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. UX1P_W04 Participation in a discussion,
Oral answer,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Formacja Polska Szkoła Filmu Animowanego narodziła się w drugiej połowie lat 50. i rozwinęła w następnych dziesięcioleciach zarówno w kraju, jak i na emigracji, zwłaszcza we Francji i Niemczech. Na rozwój jej wpływ miało popaździernikowe ożywienie w polskiej kulturze, w tym zwłaszcza narodziny tzw. polskiej szkoły plakatu i ogólny międzynarodowy klimat sprzyjający ewolucji filmu animowanego w stronę autorskich wypowiedzi, poruszających w niezwykle dojrzałej i wyrafinowanej plastycznie i narracyjnie formie najbardziej złożone tematy, wcześniej zastrzeżone dla innych form artystycznej wypowiedzi. Wykład poświęcony jest jednemu z najciekawszych fenomenów w dziejach artystycznej animacji na świecie, jakim była zainicjowana w II poł. lat 50. przez Jana Lenicę i Waleriana Borowczyka tzw. Polska Szkoła Animacji. Na wykładzie zostanie nakreślone tło kulturowe na jakim doszło do rozkwitu zjawiska, zostanie podjęta próba uchwycenia jego cech charakterystycznych oraz nakreślone zostaną sylwetki głównych (obok liderów) jej przedstawicieli, m.in.: Witolda Giersza, Daniela Szczechury, Kazimierza Urbańskiego, Mirosława Kijowicza, Stefana Schabenbecka, Juliana Józefa Antonisza, Ryszarda Czekały, Jerzego Kuci, Zbigniewa Rybczyńskiego, Hieronima Neumanna, Piotra Dumały, Jerzego Kaliny, Marka Skrobeckiego. Podjęta zostanie także próba odpowiedzi na pytanie o aktualną sytuację polskiej artystycznej animacji, kontynuację osiągnięć PSzA w polskim szkolnictwie artystycznym i w twórczości kolejnych pokoleń polskich twórców animacji. Wykład będzie obficie ilustrowany reprezentatywnymi filmami krótkometrażowymi, a w trakcie 24. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima 2017 (21-26 listopada 2017 r.) przewidziane jest spotkanie z jednym z przedstawicieli PSzA.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności i rozmowy zaliczeniowej.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Animacja w poznańskiej uczelni (1980 – 2016), Jacek Adamczaak, Maciej Ćwiek, Poznań 2016
Jerzy Armata, Studio Filmów Animowanych w Krakowie, Kraków 1995
Jerzy Armata, Z Armatą na Wilka. Animowaany blues Mariusza Wilczyńskiego, Warszawa 2011
Antoni Bańkowski, Sławomir Grabowski, Semafor 1947 – 1997, Łódź 1999
Giannalberto Bendazzi, Definicja animacji, (w:) Katalog 1. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych „Animator”, Poznań 2008, s. 16-25
Marcin Giżycki, Krótka historia polskiego filmu animowanego, 55 lat polskiej animacji – katalog przeglądu, Warszawa 2004
Marek Hendrykowski, Sztuka krótkiego metrażu, Poznań 1998
Andrzej Kossakowski, Polski film animowany 1945 – 1974, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1977
Roger Manvell, Sztuka animacji, „Animafilm” 1980, nr 1, s. 68 – 70
Hieronim Neumann, Michał Lasota (red.), Poznań 2009
Paweł Sitkiewicz, Polska Szkoła Animacji, Gdańsk 2011
Joanna Spalińska-Mazur, Inwencje i kontynuacje. Polski autorski film animowany w latach 1980 – 1990, Opole 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Martyna Olszowska, Bogusław Zmudziński, Polish Animation from the Beginning of the New Century in the Eyes of Strangers, (w:) Obsession, Perversion, Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation, ed. by Olga Bobrowska and Michał Bobrowski, Bielsko-Biała – Kraków 2016
Polish School of Animation, its Satellites and Continuators, London, Beijong, Kiev, Berlin, Tokyo, Martyna Olszowska, Bogusław Zmudziński (red.), Kraków 2011
Polish School of Animation, its Satellites and Continuators 2, Trebon, Tallin, Padua, Maribor, Varna, Dublin, Espinho, Martyna Olszowska, Bogusław Zmudziński (red.), Kraków 2012
Polish School of Animation, Next Generations, Tampere, Kecskemet, Žilina, Rio de Janeiro, São Paulo, Torreón, Banja Luka, Paris, Martyna Olszowska, Bogusław Zmudziński (red.), Kraków 2013
Polish School of Animation, Next Generations 2, Lleida, Seoul, Budapest, Corfu, Uppsala, New York, Martyna Olszowska, Bogusław Zmudziński (red.), Kraków 2014
Polish School of Animation, Next Generations 3, Vilnius, Stockholm, Belgrade, Prague, Lille, Martyna Olszowska, Bogusław Zmudziński (red.), Kraków 2015-2016
Polski film animowany, Marcin Giżycki, Bogusław Zmudziński (red.), Warszawa 2008
Bogusław Zmudziński, Starsi panowie dwaj, „Kino” 2017, nr 5

Additional information:

-