Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Gender in intercultural context
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-524-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Zamojska-Król Malwina (m.z-krol@wp.pl)
Academic teachers:
dr Zamojska-Król Malwina (m.z-krol@wp.pl)
Module summary

Cele to: rozumienie społ. roli płci zależnie od typu uwarunkowań kult. danego kraju.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi dostrzec różnice w kwestii różnego odbioru ról płci, zależnie od konkretnego kraju, odnaleźć sie w środowisku zróżnicowanym kulturowo w sposobie podejścia do ról społecznych, identyfikować i rozstrzygać dylematy pojawiające się w kwestii rozumienia społecznej roli płci zależnie od typu uwarunkowań kulturowych danego kraju UX1P_K06 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się efektywnie poznanymi klasyfikacjami kulturowymi. UX1P_U06 Activity during classes
M_U002 Student potrafi korzystać z poznanej wiedzy teoretycznej do praktycznej analizy rzeczywistości społecznej oraz krytycznego analizowania i rozumienia zjawisk społecznych. UX1P_U06 Activity during classes
M_U003 Student potrafi wyciągać wnioski dotyczące własnej osoby na podstawie poznanych klasyfikacji UX1P_U06 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę względem rozumienia społecznej roli płci zależnie od typu uwarunkowań kulturowych danego kraju. UX1P_W05 Scientific paper
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikacji kulturowych względem społecznej roli płci. UX1P_W04 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi dostrzec różnice w kwestii różnego odbioru ról płci, zależnie od konkretnego kraju, odnaleźć sie w środowisku zróżnicowanym kulturowo w sposobie podejścia do ról społecznych, identyfikować i rozstrzygać dylematy pojawiające się w kwestii rozumienia społecznej roli płci zależnie od typu uwarunkowań kulturowych danego kraju + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się efektywnie poznanymi klasyfikacjami kulturowymi. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z poznanej wiedzy teoretycznej do praktycznej analizy rzeczywistości społecznej oraz krytycznego analizowania i rozumienia zjawisk społecznych. + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wyciągać wnioski dotyczące własnej osoby na podstawie poznanych klasyfikacji + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę względem rozumienia społecznej roli płci zależnie od typu uwarunkowań kulturowych danego kraju. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikacji kulturowych względem społecznej roli płci. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Płeć i związane z nią role społeczno-kulturowe
2. Kobieta i mężczyzna a indywidualizm i kolektywizm
3. Płeć a normy ogólne i rodzina
4. Kulturowo odmienne cele i dążenia w szkole
5. Społeczne role płci a postawy konsumenckie
6. Męskość i kobiecość w pracy
7. Płeć, a sposoby przekazywania wiadomości
8. Zniekształcacze treści przekazu
9. Płeć a kontekst wypowiedzi
10. Bariery stwarzane przez płeć
11. Męskość i kobiecość w ujęciu wymiaru kulturowego
12. Status osiągnięty a przypisany
13. Równość płci – jako wymiar
14. Orientacja humanistyczna
15. Podsumowanie kursu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie stanowi wynik:
- praca pisemna
- obecność na zajęciach
- prezentacja

Prerequisites and additional requirements:

Gotowość do analizy omawianych zagadnień
Umiejętność wykorzystywania teorii w praktyce
Zdolność do publicznego przemawiania

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
Hall T. E., Poza kulturą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Gesteland R. R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Hofstede G., Hofstede J. G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Kiyosaki K., Bogata kobieta, Wydawnictwo Instytutu Praktycznej Edukacji, Osielsko 2007.
Reynolds S., Valentine D., Komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
Trompenaars A., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Literatura zalecana:
Bartosik-Purgat M., Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
House R. J., Hanges P. J., Javidan M., Dorman P.W., Gupta V., Culture, leadership and organizations. The GLOBE study of 62 societies, Sage Publications, Thousand Oaks 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Zamojska-Król M., Kobieta w międzynarodowym biznesie. Uwarunkowania kulturowe, w: Obrazy kobiecości, red. M. Jabłoński, W. Pilch, M. Hohenauer, B. Koperski, J. Fall, Wydawnictwo Fall, Kraków 2014.

Additional information: