Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
UX w życiu społecznym
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-529-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Academic teachers:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Module summary

Studenci zapoznają się podczas seminarium z procesem pracy naukowej. Przedstawiają własny problem badawczy, który podczas trwania seminarium analizują. Spotkania będą się mogły również odbywać w czasie dyżurów prowadzącego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość znaczenia analizy społecznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. UX1P_K03 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego w zakresie poszerzania swej wiedzy o wpływ technologii komputerowych na społeczeństwo. UX1P_K06, UX1P_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student w oparciu o poznane teorie posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego oraz technologicznego. UX1P_K07 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student na właściwą terminologię pozwalającą wyjaśnić procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. UX1P_W04 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Presentation,
Scientific paper
M_W002 Student rozumie przemiany zachodzące we współczesnym świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii. UX1P_W10 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Presentation,
Scientific paper
M_W003 Student ma wiedzę na temat etycznych i zgodnych z zasadami ochrony własności intelektualnej aspektów korzystania z dostępnych źródeł oraz odpowiadających im sposobów analizy materiału badawczego. UX1P_W06, UX1P_W09 Activity during classes,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość znaczenia analizy społecznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego w zakresie poszerzania swej wiedzy o wpływ technologii komputerowych na społeczeństwo. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student w oparciu o poznane teorie posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego oraz technologicznego. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student na właściwą terminologię pozwalającą wyjaśnić procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student rozumie przemiany zachodzące we współczesnym świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat etycznych i zgodnych z zasadami ochrony własności intelektualnej aspektów korzystania z dostępnych źródeł oraz odpowiadających im sposobów analizy materiału badawczego. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
UX w życiu społecznym

Seminarium licencjackie w formie zarówno spotkań grupowych jak i indywidualnych dotyczyć będzie szeroko rozumianej obecności UX w codziennej praktyce społecznej. Prace mogą być zarówno teoretyczne jak i aplikacyjne.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Contact hours 5 h
Preparation for classes 17 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Seminarium kończy się zaliczeniem na ocenę. Zaliczenie 1 semestru na podstawie złożenia przez studenta planu pracy i jej 1 rozdziału. Drugi semestr kończy się złożeniem pracy w całości.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information: