Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
praca dyplomowa
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-603-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
6
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Academic teachers:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Student potrafi samodzielnie zorganizować swoją pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania. UX1P_K03 Diploma thesis preparation
Skills
M_U001 Student za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych potrafi przeprowadzić analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. UX1P_U05 Diploma thesis preparation
M_U002 Student potrafi napisać pracę dyplomową, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzących we współczesnym świecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji UX1P_U06, UX1P_U03, UX1P_U07 Diploma thesis preparation
M_U003 Student w oparciu o poznane paradygmaty teoretyczne oraz metodologiczne potrafi dokonać krytycznej analizy zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego oraz technologicznego. UX1P_U06, UX1P_K07 Diploma thesis preparation
M_U004 Student potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, w aspekcie rozwoju technologicznego i globalizacji oraz innych współczesnych zjawisk i procesów. UX1P_U02 Diploma thesis preparation
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat prawnych i etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników swojej pracy uwzględniającego zasady ochrony własności intelektualnej oraz prowadzenia badań. UX1P_W10, UX1P_W09 Diploma thesis preparation
M_W002 Student zna koncepcje teoretyczne i metodologiczne oraz właściwą im terminologię odnośnie zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach pod wpływem nowych technologii komputerowych. UX1P_W06, UX1P_W04 Diploma thesis preparation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Student potrafi samodzielnie zorganizować swoją pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych potrafi przeprowadzić analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi napisać pracę dyplomową, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzących we współczesnym świecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji - - - - - - - - - - -
M_U003 Student w oparciu o poznane paradygmaty teoretyczne oraz metodologiczne potrafi dokonać krytycznej analizy zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego oraz technologicznego. - - - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, w aspekcie rozwoju technologicznego i globalizacji oraz innych współczesnych zjawisk i procesów. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat prawnych i etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników swojej pracy uwzględniającego zasady ochrony własności intelektualnej oraz prowadzenia badań. - - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna koncepcje teoretyczne i metodologiczne oraz właściwą im terminologię odnośnie zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach pod wpływem nowych technologii komputerowych. - - - - - - - - - - -
Module content
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 250 h
Module ECTS credits 10 ECTS
Diploma thesis preparation 250 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena pracy dyplomowej to średnia ocen promotora i recenzenta.

Student jest zobowiązany nie później niż do końca czerwca 2016 r. w przypadku studiów pierwszego stopnia zarejestrować w dziekanacie Wydziału ukończoną pracę dyplomową

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania dotyczące prac dyplomowych
1. Promotor ponosi odpowiedzialność za sformułowany temat, konstrukcję, jakość merytoryczną, a także stronę estetyczną pracy. Przyjmuje się, że praca licencjacka (wraz ze wstępem, zakończeniem, spisem treści i ewentualnym aneksem) powinna liczyć min. 45, a max 60 stron. Jednak ostateczną objętość pracy określa promotor.
Standard pracy: 30 linijek tekstu; odstęp: 1,5; Czcionka Times New Roman nr 12 z zachowaniem marginesów 2cm ze wszystkich stron.
2. Promotor pracy zobowiązany jest (zgodnie z Regulaminem Studiów §25 p.6) do szczegółowej weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego OSA (Otwarty System Antyplagiatowy).
3. Warunkiem zarejestrowania pracy w dziekanacie Wydziału jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych programem studiów oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta.
4. W przypadku niezłożenia w terminie pracy dyplomowej Student zostaje skreślony z listy studentów (zgodnie z Regulaminem Studiów §21 p.1).

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Seminaria dyplomowe są oferowane studentom z listy zgłoszonej przez samodzielnych pracowników naukowych.
Sylabusy z seminariów dyplomowych są dostępne pod adresem:
http://www.wh.agh.edu.pl/main/pl/programy-zajec-i-sylabusy