Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka studencka
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-604-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
6
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Academic teachers:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania aby efektywnie je zrealizować UX1P_K03 Report on completion of a practical placement
Skills
M_U001 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy UX1P_K01 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role UX1P_K02 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U003 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer. UX1P_K05 Report on completion of a practical placement
M_U004 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. UX1P_K04 Report on completion of a practical placement
M_U005 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę o charakterze teoretycznym oraz umiejętności praktyczne nabyte podczas praktyki zawodowej w rozwiązywaniu problemów, UX1P_U12 Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 zna podstawowe koncepcje teoretyczne i pojęcia pozwalające na wybór odpowiednich metod analizy obserwowanego zjawiska. UX1P_W04 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania aby efektywnie je zrealizować - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - - - - - + - - - -
M_U003 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer. - - - - - - + - - - -
M_U004 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. - - - - - - + - - - -
M_U005 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę o charakterze teoretycznym oraz umiejętności praktyczne nabyte podczas praktyki zawodowej w rozwiązywaniu problemów, - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe koncepcje teoretyczne i pojęcia pozwalające na wybór odpowiednich metod analizy obserwowanego zjawiska. - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:
Praktyka studencka

Praktyka zawodowa dotyczy zagadnień związanych z data mining lub user experience design. Zadania wykonywane przez studentów w ramach praktyk obejmować będą między innymi: zbieranie wymagań dot. aplikacji, systemu, witryny internetowej, projektowanie makiet UX, zorientowane na użytkownika projektowanie graficzne, testy użyteczności, pozyskiwanie danych źródłowych (komputerowa ekstrakcja, wykorzystanie agregatorów), analiza, modelowanie i wizualizacja danych.

Praktyki zawodowe trwają 3 miesiące. Miejsce odbywania praktyki student wybiera z listy przedstawionej przez WH (m.in. HG Intelligence S.A., IBM Poland Software LabIntellect s.c., Micro-Location Sp. z o.o., PromoAgency Sp. z o.o., Urząd Statystyczny w Krakowie) lub samodzielnie nawiązuje współpracę z firmą, po wcześniejszej akceptacji Dziekana Wydziału.
Porozumienia dot. praktyk muszą być sporządzone przed rozpoczęciem praktyki. W trakcie trwania praktyk studenci prowadzą dzienniczki praktyk, służące do zapisu zadań realizowanych w instytucji, a na koniec wypełniają kartę realizacji praktyk, będącą podsumowaniem zdobytego doświadczenia. Karta realizacji praktyk musi być spójna z dzienniczkiem. Druki dzienniczków praktyk i karty realizacji praktyk dostępne są na stronie internetowej Wydziału. Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia VI semestru studiów. Niezrealizowanie w ustalonym czasie praktyki uniemożliwia zakończenie w wyznaczonym terminie semestru VI.
Formularz i dzienniczek praktyk muszą być potwierdzone pieczątką instytucji i podpisane przez osobę opiekującą się studentem w miejscu odbywania stażu. Dokumentacja jest składana w teczce osobowej studenta.
Potwierdzenia w indeksie i na dzienniczku praktyk dokonuje pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. praktyk studenckich.
Studenci, którzy przedstawiają jako podstawę zaliczenia pracę w trybie opisanym wyżej nie przedstawiają umów o staż, ale ksero dokumentu będącego podstawą wykonywania pracy lub zaświadczenie, a ponadto formularz realizacji praktyk i dzienniczek praktyk.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 0 h
Module ECTS credits 12 ECTS
Additional information
Method of calculating the final grade:

Studenci ewidencjonują przebieg praktyk w dzienniczkach praktyk, których druk dostarczany jest przez dziekanat WH. Wpisy w dzienniczku praktyk muszą zostać potwierdzone przez zakładowego opiekuna praktyk (wyznaczonego przez zakład pracy w którym odbywana jest praktyka). Na tej podstawie opiekun dydaktyczny praktyk dokonuje wpisu zaliczenia z praktyki.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Praktyka studencka trwa 3 miesiące.