Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Physics Laboratory
Course of study:
2018/2019
Code:
JIS-1-401-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Student wykonuje w laboratorium fizycznym eksperymenty fizyczne, a następnie analizuje zebrane dane, a otrzymane wyniki, przedstawia w formie sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole ćwiczeniowym. IS1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać pomiar laboratoryjny, opracować wyniki i napisać sprawozdanie IS1A_U02, IS1A_U01 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o zasadach fizycznych pomiaru i sposobie jego realizacji w danym ćwiczeniu. IS1A_W01 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student posiada wiedzę o sposobie opracowania pomiaru powtarzanego, pośredniego i pomiaru zależności funkcyjnych z uwzględnieniem zaleceń konwencji GUM oceny niepewności pomiarowej. IS1A_W01 Activity during classes,
Test,
Report,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole ćwiczeniowym. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać pomiar laboratoryjny, opracować wyniki i napisać sprawozdanie - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o zasadach fizycznych pomiaru i sposobie jego realizacji w danym ćwiczeniu. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o sposobie opracowania pomiaru powtarzanego, pośredniego i pomiaru zależności funkcyjnych z uwzględnieniem zaleceń konwencji GUM oceny niepewności pomiarowej. - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Ćwiczenia prowadzone są w Studenckiej Pracowni Fizycznej WFiIS AGH. Studenci wykonują ćwiczenia w zespołach dwuosobowych. Na zajęcia studenci przychodzą przygotowani do zadanego z góry ćwiczenia. Powinni posiadać wiedzę umożliwiającą poprawne wykonanie i zrozumienie ćwiczenia od strony teoretycznej oraz napisany wstęp teoretyczny do sprawozdania.
Ćwiczenia laboratoryjne trwają 2 godziny lekcyjne i obejmują sprawdzenie przygotowania studenta do ćwiczeń, wykonanie ćwiczenia i wstępne opracowanie zebranych pomiarów. Szczegółowe opracowanie sprawozdania i interpretację otrzymanych wyników studenci przygotowują w zespołach dwuosobowych i oddają do oceny na kolejnych zajęciach laboratoryjnych.
Warunkiem zaliczenia jest wykonanie i zaliczenie 6 ćwiczeń.
Przy wystawianiu oceny brane jest pod uwagę przygotowanie teoretyczne oraz jakość sprawozdań.

Wybór ćwiczeń uzgadniany jest z wykładowcami przedmiotu Fizyka.

Program ćwiczeń laboratoryjnych:

 • Zajęcia wstępne (2 godz): zapoznanie z Regulaminem Pracowni, organizacja zajęć (podział na zespoły, harmonogram wykonywanych ćwiczeń), wykonanie tzw. “ćwiczenia zerowego”
 • Wykonanie 6 ćwiczeń (6 × 2 godz) spośród dostępnych:

- mechanika (6): moduł Younga, wahadło fizyczne, wahadło matematyczne – badanie rozkładu błędu przypadkowego, współczynnik lepkości, interferencja fal dźwiękowych
- optyka (4): współczynnik załamania dla ciał stałych,, dyfrakcja światła na szczelinie
- elektryczność i magnetyzm (5): mostek Wheatstone’a, kondensatory, elektroliza, busola stycznych, modelowanie pola elektrycznego
- podstawy fizyki współczesnej (4): efekt fotoelektryczny, dozymetria,

 • Odrabianie zaległości i zaliczanie ćwiczeń (3 godz)

Efekty kształcenia:

 • Student zna relację pomiędzy teoretycznym opisem zjawiska i wykonanym eksperymentem
 • Student potrafi przeanalizować wyniki pomiarów i napisać sprawozdanie z wykonanego eksperymentu
 • Student potrafi określić i przeanalizować niepewność otrzymanych wyników pomiaru zgodnie z zaleceniami konwencji GUM oceny niepewności pomiaru
 • Student ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika z przygotowania teoretycznego (T) oraz średniej oceny z opracowanych sprawozdań (S), obliczona jako średnia ważona, w następujący sposób:

OK = 0.5 T + 0.5 S
Prerequisites and additional requirements:
 • Znajomość rachunku różniczkowego oraz badania przebiegu funkcji, wraz z interpretacją wykresu funkcji
 • Znajomość fizyki ogólnej
 • Znajomość podstaw statystyki i podstawowych metod opracowania danych pomiarowych
Recommended literature and teaching resources:
 • Opisy ćwiczeń i metod opracowania danych umieszczone na portalu Pracowni Fizycznej WFiIS AGH http://www.fis.agh.edu.pl/~pracownia_fizyczna/
 • red. A.Zięba, PRACOWNIA FIZYCZNA Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, Część I, Wydanie trzecie zmienione. Skrypt SU 1642, Wydawnictwa AGH, Kraków 2002
 • red. J. Salach, Wybieram fizykę, cz.1, aneks 2, Zamkor,Kraków 2006
 • D.Halliday,R.Resnick,J.Walker, Podstawy FIZYKI, t.1-5,PWN, Warszawa 2006
 • Andrzej Zięba, Analiza danych w naukach ścisłych i technice, PWN, Warszawa 2014
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

nie posiadam

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Pod koniec semestru przewidziany jest dodatkowy termin ćwiczeń (ogłaszany 2 tygodnie wcześniej na tablicy ogłoszeń i przez prowadzących), w którym można wykonać pomiary, których student z przyczyn losowych nie mógł wykonać w pierwotnym terminie. Studenci mogą wówczas odrabiać ćwiczenia po uprzednim uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia w jego grupie oraz odpowiedzi z części teoretycznej, potwierdzonej wpisem do protokołu.

Zasady zaliczania zajęć:
Zaliczenie laboratorium wymaga zaliczenia wszystkich ćwiczeń podanych w treści modułu (8+ćwiczenie wstępne).
Warunkiem uzyskania zaliczenia z pojedynczego ćwiczenia jest:
* uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowania teoretycznego
* poprawnie wykonane pomiary
* zaliczone sprawozdanie z opracowaniem wyników