Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cellular Automata
Course of study:
2018/2019
Code:
JIS-2-022-GK-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Module summary

Student zna podstawy teoretyczne techniki automatów komórkowych i potrafi symulowac modelowe układy z wykorzystaniem tej techniki.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania. IS2A_K02 Execution of a project
M_K002 Potrafi w sposób kreatywny realizować wyznaczone cele. IS2A_K02 Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi zaimplementować wybrana prostą regułę automatu i na podstawie obserwacji określić klasę automatu. IS2A_U05, IS2A_U04 Report,
Execution of a project
M_U002 Potrafi zaimplementować wybraną złożoną regułę automatu i zasymulować (zwizualizować) proces, który reguła imituje. IS2A_U05, IS2A_U04 Report,
Execution of a project
M_U003 Potrafi w sposób zwarty opisać uzyskane wyniki symulacji odnieść je do zachowań rzeczywistych układów. IS2A_U01, IS2A_U04 Report
Knowledge
M_W001 Zna klasyfikację automatów komórkowych wg Wolframa. IS2A_W03 Report,
Execution of a project
M_W002 Zna przykładowe reguły automatów komórkowych umożliwiające symulację w różnych dziedzinach nauki IS2A_W06, IS2A_W05, IS2A_W03 Report,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania. - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi w sposób kreatywny realizować wyznaczone cele. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaimplementować wybrana prostą regułę automatu i na podstawie obserwacji określić klasę automatu. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaimplementować wybraną złożoną regułę automatu i zasymulować (zwizualizować) proces, który reguła imituje. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi w sposób zwarty opisać uzyskane wyniki symulacji odnieść je do zachowań rzeczywistych układów. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna klasyfikację automatów komórkowych wg Wolframa. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna przykładowe reguły automatów komórkowych umożliwiające symulację w różnych dziedzinach nauki + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

 • Wstęp i literatura – 1/2 godz.
 • Skala trudności – 1/2 godz.
 • Definicje i inne kłamstwa – 1/2 godz.
 • Klasyfikacja automatów komórkowych – 2 godz.
 • Odwracalność – 1 godz.
 • Automaty liniowe i iniektywne – 1 godz.
 • Odwzorowania zbiorów skończonych w siebie – 1 godz.
 • Pochodna dyskretna – 1 godz.
 • Model odwzorowań przypadkowych – 1 godz.
 • Samozorganizowany stan krytyczny – 1 godz.
 • AK w biofizyce: model Penny – 2 godz.
 • AK w fizyce magnetyzmu: model Isinga – 2 godz.
 • AK w socjofizyce: formowanie i dynamika opinii publicznej – 2 godz.
 • AK w fizyce powierzchni: modelowanie wzrostu warstw – 2 godz.
 • Problemy transportu: hydrodynamika, materiały granulowane i korki uliczne – 2 godz.
 • Fraktale, perkolacja, pożary lasów, numerycznie obserwowane przejścia fazowe – 2 godz.
 • AK w fizyce medycznej: elektroforeza żelowa – 1 godz.
 • AK w chemii: modelownie reakcji katalitycznych – 1 godz.
 • Sieć sprzężonych odwzorowań – 2 godz.
 • Podsumowanie – 2 godz.

Project classes:

 • Badanie prostych automatów komórkowych – 5 h
 • Wybrane praktyczne zastosowanie techniki automatów komórkowych – 10 h

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Completion of a project 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa równa się ocenie średniej arytmetycznej ocen z kolejnych terminów zaliczeń ćwiczeń projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Zalecane wcześniejsze osiągnięcie założonych modułowych efektów kształcenia z przedmiotów:

 • Programowanie proceduralne,
 • Programowanie obiektowe I,
 • Programowanie obiektowe II,
 • Techniki internetowe
Recommended literature and teaching resources:
 • K. Kułakowski, Automaty komórkowe, OEN AGH (2000)
 • S. Wolfram, A New Kind of Science, Wolfram Media (2002)
 • A. Ilachinski, Cellular Automata – A Discrete Universe, Word Scientific (2002)
 • S. Wolfram, Cellular Automata and Complexity, Addison-Wesley (1994)
 • H. Gutowith (red.), Cellular Automata – Theory and Experiment , MIT/North-Holland (1990)
 • M. Macucci (red.), Quantum Cellular Automata, Word Scientific (2006)
 • B.K. Chakrabarti, A. Chakraborti, A. Chatterjee (red.), Econophysics and Sociophysics – Trends and Perspectives, Wiley-VCH (2006)
 • B. Chophard, M. Droz, Cellular Automata Modeling of Physical Systems, Cambridge University Press (1998)
 • A.-L. Barabasi, H.E, Stanley, Fractal Concepts in Surface Growth, Cambridge University Press (1995)
 • D. Stauffer i inni, Biology, Sociology, Geology by Computational Physicists, Elsevier (2006)
 • D. Stauffer, A. Aharony, Introduction to Percolation Theory, Taylor & Francis (2003)
 • D.P. Landau, K. Binder, A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics, Cambridge University Press (2005)
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • K. Malarz, K. Kułakowski, M. Antoniuk, M. Grodecki, D. Stauffer
  Some new facts of Life
  Int. J. Mod. Phys. C 9 (3), 449 (1998)
 • K. Malarz, M. Sitarz, P. Gronek, A. Dydejczyk
  Size of the stable population in the Penna bit-string model of biological aging
  Lect. Notes Comput. Sc. 3037, 638 (2004)
 • K. Malarz, M. Zborek, B. Wróbel
  Curie temperatures for the Ising model on Archimedean lattices
  TASK Quarterly 9 (4), 475 (2005)
 • R. Kosturek, K. Malarz
  New cellular automaton designed to simulate epitaxial films growth
  Physica A 345 (3-4), 538 (2005)
 • K. Malarz, D. Stauffer, K. Kułakowski
  Bonabeau model on a fully connected graph
  Eur. Phys. J. B 50 (1-2), 195 (2006)
 • F. W. S. Lima, K. Malarz
  Majority-vote model on (3,4,6,4) and (34,6) Archimedean lattices
  Int. J. Mod. Phys. C 17 (9), 1273 (2006)
 • K. Malarz
  The risk of extinction – the mutational meltdown or the overpopulation
  Theory Biosci. 125 (2), 147 (2007)
 • K. Malarz, K. Kułakowski
  The Sznajd dynamics on a directed clustered network
  Acta Phys. Pol. A 114 (3), 581 (2008)
 • M. J. Krawczyk, K. Malarz, R. Korff and K. Kułakowski
  Communication and trust in the bounded confidence model
  Lect. Notes Artif. Int. 6421, 90 (2010)
 • K. Malarz, K. Kułakowski
  Indifferents as an interface between Contra and Pro
  Acta Phys. Pol. A 117 (4), 695 (2010)
 • J. C. Santos, F. W. S. Lima, K. Malarz
  Majority-vote model on triangular, honeycomb and Kagome lattices
  Physica A 390 (2), 359 (2011)
 • K. Malarz, R. Korff, K. Kułakowski
  Norm breaking in a queue – athermal phase transition
  Int. J. Mod. Phys. C 22 (7), 719 (2011)
 • K. Malarz, M. J. Krawczyk, K. Kułakowski
  Influence of long-range interactions on strategy selection in crowd
  Acta Phys. Pol. B Proc. Suppl. 7 (2), 371 (2014) [arXiv:1310.8175]
 • P. Gawroński, K. Malarz, M. J. Krawczyk, J. Malinowski, A. Kupczak, W. Sikora, K. Kułakowski, J. Wąs, J. Kantelhardt
  Strategies in crowd and crowd structure
  Acta Phys. Pol. A 123 (3), 522 (2013)
 • K. Malarz, A. Kowalska-Styczeń, K. Kułakowski
  The working group performance modeled by a bi-layer cellular automaton
  Simul. – Trans. Soc. Model. Simul. Int. 92 (2), 179 (2016)
 • A. Kowalska-Styczeń, K. Malarz, K. Paradowski
  Model of knowledge transfer within an organisation
  [arXiv:1704.07589]
Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

 • za każdą nieobecności na zajęciach projektowych student musi zrealizować dodatkowy projekt.

Zasady zaliczania zajęć projektowych:

 • podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Do tego dnia sudent musi oddać poprawnie zrealizowane oba regularne projekty wraz ze sprawozdaniami.
 • nadesłanie wszystkich poprawnie zrealizowanych regularnych projektów wraz ze sprawozdaniami przed końcem letniej sesji pozwala na uzyskanie zaliczenia ćwiczeń projektowych w pierwszym terminie poprawkowym.
 • nadesłanie wszystkich poprawnie zrealizowanych projektów regularnych wraz ze sprawozdaniami przed końcem sesji jesiennej w danym semestrze pozwala na uzyskanie zaliczenia ćwiczeń projektowych w drugim terminie poprawkowym.
 • terminem nadsyłania dodatkowych projektów (wynikających z nieobecności na zajęciach bądź błędnej realizacji projektów regularnych) jest koniec jesiennej sesji egzaminacyjnej.