Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Spoiwa specjalne
Course of study:
2018/2019
Code:
CIM-1-010-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Tkaczewska Ewelina (tkaczews@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Tkaczewska Ewelina (tkaczews@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne. Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi zaplanować zagospodarowanie w przemyśle materiałów budowlanych produktów ubocznych, powstających w innych działach gospodarki. Test,
Oral answer,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki. Oral answer,
Participation in a discussion
M_U003 Student potrafi zaprojektować i wytworzyć beton i ceramiczne materiały budowlane o odpowiednich parametrach użytkowych. Test,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzona i pogłebioną wiedzę w zakresie chemii, w tym chemii ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu reakcji zachodzących podczas wytwarzania, użytkowania i degradacji materiałów. Oral answer,
Participation in a discussion,
Activity during classes,
Test
M_W002 Student posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych. Oral answer,
Participation in a discussion,
Activity during classes,
Scientific paper
M_W003 Student ma pogłębiona wiedzę o właściwościach surowców mineralnych i odpadów przemysłowych oraz możliwościach ich pozyskiwania i wykorzystywania w technologiach materiałów ceramicznych w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Oral answer,
Participation in a discussion,
Activity during classes,
Scientific paper
M_W004 Student ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych. Oral answer,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W005 Student posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej. Scientific paper,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaplanować zagospodarowanie w przemyśle materiałów budowlanych produktów ubocznych, powstających w innych działach gospodarki. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki. - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaprojektować i wytworzyć beton i ceramiczne materiały budowlane o odpowiednich parametrach użytkowych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzona i pogłebioną wiedzę w zakresie chemii, w tym chemii ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu reakcji zachodzących podczas wytwarzania, użytkowania i degradacji materiałów. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student ma pogłębiona wiedzę o właściwościach surowców mineralnych i odpadów przemysłowych oraz możliwościach ich pozyskiwania i wykorzystywania w technologiach materiałów ceramicznych w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. - - - - - + - - - - -
M_W004 Student ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych. - - - - - - - - - - -
M_W005 Student posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej. - - - - - - - - - - -
Module content
Seminar classes:
 1. Spoiwa mieszane: gipsowo-żużlowo-cementowe, gipsowo-żużlowo-pucolanowo-wapienne, gipsowo-żużlowo-cementowo-wapienne
 2. Spoiwa gipsowe wysokowytrzymałościowe
 3. Spoiwa do wiązania metali ciężkich. Spoiwa do stabilizacji gruntów
 4. Spoiwa wykorzystywane do rewaloryzacji zabytków
 5. Cementy spacjalne do betonu wysokowartościowego (BWW, BBWW) i samozagęszczalnego (SCC)
 6. Cementy bezskurczowe. Cementy ekspansywne
 7. Cementy wiertnicze
 8. Spoiwa cementowe z dodatkiem polimerów. Cementy belitowe i belitowo-pucolanowe
 9. Podstawowe operacje technologiczne w procesie wytwarzania cementu. Rodzaje i skład cementów powszechnego użytku wg normy PN-EN 197-1
 10. Cementy o specjalnych właściwościach – definicja i kryteria podziału. Wymagania normowe stawiane cementom specjalnym wg norm PN-EN 197-1 i PN-B-19707
 11. Spoiwa żużlowo – alkaliczne
 12. Cementy z dodatkiem popiołów lotnych z procesu spalania i współspalania węgla w paleniskach pyłowych
 13. Cementy z dodatkiem popiołów lotnych z kotłów fluidalnych
 14. Cementy szybkotwardniejące i szybkowiążące
 15. Odporność na korozję chemiczną cementów z dodatkiem popiołów lotnych – 2 godz
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i wygłoszenie referatu oraz otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium kończącego zajęcia seminaryjne.

Za kolokwium zaliczeniowe można uzyskać maksymalnie 5 punktów (każde z pięciu pytań oceniane jest w skali 0, 0,5 lub 1 punkt), przy czym warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest zdobycie minimum 50% punktów.

Ocena końcowa (OK) jest obliczana na podstawie procentu ilości punktów zdobytych z kolokwium zaliczeniowego, zgodnie z Regulaminem Studiów AGH:
- dla 91 – 100% bardzo dobry (5,0),
- dla 81 – 90% plus dobry (4,5),
- dla 71 – 80% dobry (4,0),
- dla 61 – 70% plus dostateczny (3,5),
- dla 50 – 60% dostateczny (3,0),
- dla 0 – 49% niedostateczny (2,0).

Prerequisites and additional requirements:

nie ma

Recommended literature and teaching resources:

1.Kurdowski W., Chemia materiałów budowlanych, Skrypt Uczelniany AGH nr 1698, Kraków 2000

2.Kurdowski W., Chemia cementu i betonu, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo Polski Cement, Wyd.2, Kraków 2010

3.Brylicki W., Derdacka-Grzymek A., Gawlicki M., Małolepszy J., Olejarz J., Technologia budowlanych materiałów wiążących. Część 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979

4.Brylicki W., Derdacka-Grzymek A., Gawlicki M., Małolepszy J., Technologia budowlanych materiałów wiążących. Część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983

5.Peukert S., Cementy powszechnego użytku i specjalne. Podstawy produkcji, właściwości i zastosowanie, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2000

6.Giergiczny Z., Małolepszy J, Szwabowski J., Śliwiński J., Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji, Wydawnictwo Górażdże Cement, Opole 2000

7.Kurdowski W., Dodatki mineralne do cementu a trwałość betonu, Monografia 106, Politechnika Krakowska, Kraków 1990

8.Młodecki J., Stebnicka I., Domieszki do betonu. Poradnik, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1996

9.Łukowski P., Domieszki do zapraw i betonów, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo Polski Cement, Wyd.2, Kraków 2003

10.Neville A., Właściwości betonu, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo Polski Cement, Wyd.5., Kraków 2012

11.Jamroży Z., Beton i jego technologie, Wydawnictwo PWN, Wyd.3., Warszawa 2008

12.Gruener M., Korozja i ochrona betonu, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1983

13.Kurdowski W., Małolepszy J., Betony odporne na ekstremalne oddziaływanie środowiska. Materiały budowlane – nowe kierunki w chemii i technologii, Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków 1999

14.Szwabowski J., Gołaszewski J., Technologia betonu samozagęszczalnego, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo polski cement, Kraków 2010

15.Chłądzyński S., Garbacik A., Cementy wieloskładnikowe w budownictwie, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo polski cement, Kraków 2008

16.Jasiczak J., Wdowska A., Rudnicki T., Betony ultrawysokowartościowe – właściwości, technologie, zastosowania, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo polski cement, Kraków 2008

17.Nocuń-Wczelik W., Pył krzemionkowy – właściwości i zastosowanie w betonie, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2005

18.Szydło A., Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Teoria, wymiarowanie, realizacja, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo Polski Cement,
Kraków 2004

19.Osiecka E., Materiały budowlane. Spoiwa mineralne – kruszywa, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2005

20.Furtak K., Śliwiński J., Materiały budowlane w mostownictwie, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2004

21.Klabińska M., Piłat J., Radziszewski P., Technologia materiałów i nawierzchni drogowych, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003

22.Tur W., Król M., Beton ekspansywny, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 1999

23.Małolepszy J., Technologia i własności spoiwa z granulowanego żużla wielkopiecowego, Praca doktorska, Kraków 1979

24.Małolepszy J., Hydratacja i własności spoiwa żużlowo-alkalicznego, Zeszyty Naukowe AGH, Ceramika, Vol. 53, Kraków 1989 (monografia)

25.Deja J., Trwałość zapraw i betonów żużlowo-alkalicznych, Polski Biuletyn Ceramiczny, Ceramika, Vol. 83, Kraków 2004 (monografia)

26.Giergiczny Z, Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych, Monografia 325, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006

27.Tkaczewska E., Wpływ właściwości fizykochemicznych krzemionkowych popiołów lotnych na proce hydratacji cementu, Praca doktorska, Kraków 2007

28.Kotwica Łukasz., Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych na proces hydratacji wybranych minerałów klinkierowych cementu, Praca doktorska, Kraków 2009

29.Praca zbiorowa (red. Małolepszy J.), Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008

30.Małolepszy J., Deja J., Brylicki W., Gawlicki M., Technologia betonu – metody badań, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000

31.Praca zbiorowa (red. Nocuń-Wczelik W.), Cement: metody badań, wybrane kierunki stosowania, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2010

32.Praca zbiorowa (red. Czarnecki L.), Beton według normy PN-EN 206-1 – komentarz, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2004

33.Praca zbiorowa (red. Brandt A.M.), Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Warszawa 2010

34.Praca Zbiorowa (red. Stryczek S.), Wpływ dodatków mineralnych na kształtowanie się właściwości technologicznych zaczynów uszczelniających stosowanych w wiertnictwie i geoinżynierii, Monografia, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2011

35.Praca zbiorowa (red. Dziewański J., Małolepszy J., Pilecki Z.), Optymalizacja składu zaczynów iniekcyjnych żużlowo-alkalicznych stosowanych w budownictwie podziemnym, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2005

36.Materiały konferencyjne:
- Konferencja “Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność”, Stowarzyszenie Producentów Cementu
- Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Naukowego PZITB
- Międzynarodowa Konferencja “Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe”
- Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, Instytut Badawczy Dróg i Mostó w Warszawie, Kielce
- Międzynarodowa Konferencja “Popioły z energetyki”
- Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia materiałowe i inżynierii lądowej” MATBUD, Politechnika Krakowska, Kraków
- CANMET/ACI International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete
- CANMET/ACI International Conference on Recent Advance on Concrete Technology

37.Czasopisma:
- Cement – Wapno – Beton
- Drogi i Mosty
- Materiały Budowlane
- Zement – Kalk – Gips
- Cement and Concrete Research
- Cement and Concrete Composite

38.Odnośne normy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obecność obowiązkowa na zajęciach seminaryjnych