Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

wymagania wstępne: brak
wymagania dodatkowe: studentów innych kierunków niż socjologia na pierwszym stopniu obowiązują realizowane w trybie indywidualnym, różnice programowe z: wstępu do socjologii, metod i technik badawczych, historii myśli socjologicznej, współczesnych teorii socjologicznych.

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

35

General degree program characteristic:
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk społecznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Science
Duration of degree programme (No. of semesters):
four
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
120
Fields of science relating to expected learning outcomes:
-
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Kształcenie humanistów, którzy w toku studiów nabędą również potrzebne na rynku pracy wiedzę i umiejętności techniczne.

Specialty name:
E-Economy

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

15

Control semesters:
third
Requirements for semester registration:

Podstawą wpisu na kolejny semestr jest uzyskanie wymaganej ilości punktów ECTS oraz wszystkich zaliczeń przewidzianych w planie studiów.
Student jest wpisywany na kolejny semestr z deficytem punktowym, który nie może przekraczać łącznie 12 ECTS. Semestr kontrolny (piąty) stanowi etap kontrolny – do tego czasu powinny zostać wyrównane wszystkie deficyty z poprzednich semestrów.Warunkiem zaliczenia semestru kontrolnego jest spełnienie przez studenta
dodatkowych wymagań, o których mowa w § 7 ust. 13 Regulaminu Studiów.

Dopuszczalny deficyt punków na dany rok akademickim ustalany jest Uchwałą Rady Wydziału.

Individual degree programmes:

brak

Rules of determining the final grade:

Ocenę końcową na dyplomie ustala się według zasad określonych w Regulaminie Studiów jako średnią ważoną, w następujący sposób:
60% -ocena średnia ze studiów,
20% – ocena pracy dyplomowej(będąca średnią ocen wystawionych przez opiekuna projektu i recenzenta)
oraz 20% – ocena z egzaminu dyplomowego.

Other comments:

brak

Diploma procedure requirements:

Egzamin dyplomowy składa się z prezentacji pracy dyplomowej i egzaminu ustenego. Zakres tematyczny egzaminu obejmuje zagadnienia z zakresu wstępu do socjologii, historii socjologii, metod i technik badań socjologicznych oraz współczesnych teorii socjologicznych.
Podczas egzaminu zostaną postawione minimum trzy pytania

Przy obliczaniu ostatecznej oceny Komisja Egzaminacyjna bierze pod uwagę średnią ocen z całości studiów ( przygotuje dziekanat wg Regulaminu Studiów w AGH) i dołączy do teczki studenta) – 60% ocenę pracy dyplomowej uzyskaną od promotora i recenzenta – 20% oraz średnią ocen z odpowiedzi na zadane pytania – 20%. Egzamin dyplomowy kończy się stwierdzeniem o nadaniu tytułu magistra po pomyślnym przebiegu egzaminu, odnotowaniem wyniku w protokole i podpisaniem protokołu przez członków komisji egzaminacyjnej. Wyróżnienia 1. Rada Wydziału na wniosek Komisji Egzaminacyjnej wpisany do protokołu egzaminu dyplomowego rozważy możliwość wyróżnienia studenta

z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) średnia za wyniki w nauce za cały okres studiów nie niższa niż 4,5
b) zaliczenia i egzaminy zdawane w pierwszym terminie (student nie może otrzymać oceny niedostatecznej przez cały okres studiów)
c) bardzo dobra ocena pracy przez promotora i recenzenta
d) egzamin dyplomowy w letniej sesji egzaminacyjnej z bardzo dobrym wynikiem
2. Przewiduje wyróżnienie za przebieg studiów i ocenę pracy oraz termin egzaminu dyplomowego zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami. Potwierdzeniem wyróżnienia będzie stosowny dokument dołączony do dyplomu ukończenia studiów.

Sprawy nie ujęte w niniejszym zbiorze zasad określa Regulamin Studiów AGH.

Additional information:

brak