Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Socjologia instytucji: gospodarka, polityka, kultura
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-216-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Gąciarz Barbara (gaciarz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Gąciarz Barbara (gaciarz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. SO2A_K03 Activity during classes,
Examination,
Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_K002 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_K01, SO2A_K02 Activity during classes,
Examination,
Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_K003 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. SO2A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. SO2A_U08 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_U002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. SO2A_U10 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SO2A_U12 Examination,
Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U08, SO2A_U03 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_U005 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U06 Examination,
Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . SO2A_W14 Activity during classes,
Examination,
Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. SO2A_W10 Examination,
Diploma thesis,
Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_W003 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. SO2A_W09 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_K003 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - + - - - - -
M_W003 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Seminarium poświęcone będzie analizie funkcjonowania współczesnego społeczeństwa w wymiarze gospodarczym, politycznym i kulturowym ze szczególnym uwzględnieniem przemian społeczeństwa polskiego. Problemy poruszane w trakcie proseminarium i w przyszłych pracach magisterskich będą koncentrowały się wokół:
- roli, funkcji i dysfunkcji (a także procesów tworzenia i przekształcania) różnego typu instytucji (w tym mediów) w przemianach społecznych oraz próby odpowiedzi na pytanie: jak wzorce kulturowe i organizacja społeczeństwa wpływają na rozwój ( w tym lokalny i regionalny),
- roli kapitału społecznego jako czynnika rozwoju i źródła historycznych sukcesów i porażek społeczeństw oraz przemian we współczesnym świecie powodujących wielość modeli demokracji i gospodarki,
- rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji obywatelskiej, samorządności terytorialnej, praktyki funkcjonowania gmin, powiatów i województw samorządowych w Polsce,
- funkcjonowania nowoczesnych rynków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przemian w sferze zbiorowych stosunków pracy i elastycznych form zatrudnienia,
współczesnych problemów społecznych: ubóstwa, starzenia się społeczeństw, marginalizacji i wykluczenia społecznego, rewitalizacji terenów poprzemysłowych,
- europejskiego modelu społecznego i polityki równego traktowania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia aktywizacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
- praktycznego znaczenia takich zjawisk jak: kryzysy gospodarcze, wpływ nowoczesnych technologii na gospodarkę (e-gospodarka), problemy konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,
- roli mediów i informacji we współczesnych społeczeństwach demokratycznych, problematyki społeczeństwa informacyjnego i sieciowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 15 h
Contact hours 5 h
Preparation for classes 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne i dodatkowe są szczegółowo określone przez osobę prowadzącą seminarium.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sylabusy z proseminariów i seminariów dyplomowych są dostępne pod adresem:
http://www.wh.agh.edu.pl/main/pl/programy-zajec-i-sylabusy