Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Kultura i praktyki społeczne w perspektywie socjologii jakościowej
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-406-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Grotowska Stella (stella.grotowska@gmail.com)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Grotowska Stella (stella.grotowska@gmail.com)
Module summary

W ramach zajęć studenci samodzielnie tworzą i przeprowadzają projekt badawczy, wykorzystując posiadaną znajomość teorii z zakresu nauk społecznych oraz różnorodnych metod i technik badawczych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_K01, SO2A_K02 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Diploma thesis,
Examination,
Activity during classes
M_K002 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. SO2A_K04 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_K003 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. SO2A_K03 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Diploma thesis,
Examination,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SO2A_U12 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Diploma thesis,
Examination
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. SO2A_U08 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Diploma thesis
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U06 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Diploma thesis,
Examination
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U08, SO2A_U03 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Diploma thesis
M_U005 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. SO2A_U10 Diploma thesis preparation,
Diploma thesis
Knowledge
M_W001 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. SO2A_W09 Examination,
Participation in a discussion,
Scientific paper,
Diploma thesis preparation,
Diploma thesis
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. SO2A_W10 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Presentation,
Diploma thesis,
Examination
M_W003 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . SO2A_W14 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Diploma thesis,
Examination,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. - - - - - + - - - - -
M_K003 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - - - - - - -
M_U005 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Celem seminarium jest przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej koniecznej do napisania pracy dyplomowej – trenowanie umiejętności zdobywania informacji i wyciągania wniosków, a także pisania akademickiego.

Zapraszam na seminarium studentów zainteresowanych problematyką kultury i codzienności, np. formy codziennych interakcji i ich przemiany, użytkowanie mediów (w tym piractwo), praca, zakupy, “wyższe” formy aktywności kulturalnej (muzea, galerie sztuki, koncerty, odczyty, prelekcje), czas wolny, mieszkanie i dom, ludzie i ich zwierzęta, przyjaciele i relacje towarzyskie, ciało, ubiór, sport, dieta, emocje etc.
To jedynie przykłady, możliwe są analizy innych zjawisk.

Treści programowe obejmują konstruowanie projektu badawczego – tworzenie ram pojęciowych, formułowanie pytań badawczych, narzędzia badawcze, ustalanie rodzaju i zakresu zbieranych danych; zarządzanie danymi, analiza danych, wnioskowanie i weryfikacja wniosków, ocena jakości wniosków, pisanie raportu – główny problem, odbiorcy, styl, wykorzystanie danych; kwestie etyczne związane z realizacją projektów badawczych.Przedmiotem badań w ramach seminarium będzie kultura rozumiana jako ekspresyjny wymiar ludzkiego życia, obejmujący działania społeczne, przedmioty i przekonania, które są znaczące (Griswold 2013: 42). W obszarze zainteresowań znajdują się analizy powyższych zjawisk, a także ich relacji z instytucjami społecznymi, sposobami życia wspólnotowego oraz wprowadzanymi do nich innowacjami oraz społeczno-kulturowymi zmianami W ramach seminarium zajmować się będziemy jakościowymi badaniami wybranych przez uczestników problemów istotnych dla kultury współczesnej.
Kilkanaście przykładowych tematów analizują autorzy prac podanych w bibliografii, nie
wyczerpują one jednak spektrum możliwych tematów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Contact hours 5 h
Preparation for classes 17 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

- uczestnictwo w zajęciach
- przedstawienie konspektu pracy oraz dowolnego krótkiego (ok. 5-10 stron fragmentu) teoretycznego lub metodologicznego pracy,
- przedstawienie fragmentu wybranego tekstu socjologicznego z obszaru własnych badań,
- prezentowanie fragmentów własnej pracy i ich dyskusja podczas zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Beck-Gernsheim E., Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, Warszawa 2015.
Becker H. Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, Warszawa 2009.
Bourdieu P, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2005.
Bourdieu P., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001.
Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010.
Domański H. i in., Wzory jedzenia a struktura społeczna, Warszawa 2015.
Domaradzki J., Opus Dei. Ethos pracy w doktrynie i praktyce, Kraków 2010.
Dudzińska A., System zamknięty: socjologiczna analiza procesu legislacyjnego, Warszawa 2015.
Dymnel A. i in., Kultura czytelnicza i informacyjna: teoria i praktyka, Lublin 2015.
Fundamenty dobrego społeczeństwa: wartości, red. M. Bogunia-Borowska, Kraków 2015.
Giddens A., Stanowienie społeczeństwa, Poznań 2003.
Goffman E., Zachowanie w miejscach publicznych, Warszawa 2008.
Griswold W., Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, Warszawa 2013.
Grupy interesu i lobbing, Polskie doświadczenia w unijnym kontekście, red. K. Jasiecki Warszawa 2011.
Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, Warszawa 2008.
Krajewski M., Są w życiu rzeczy… Szkice z socjologii przedmiotów, Warszawa 2013.
Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, red. E. Hałas, Kraków 2012.
Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, Kraków 2010.
Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Warszawa 2008.
Nosal Przemysław, Technologia i sport, Gdańsk 2014.
Rutka M., Miau.pl czyli wychowanie na uboczu kultury, Gdańsk 2015.
Sennett R., Ciało i kamień: człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, Gdańsk 1996.
Społeczeństwo, edukacja, praca, red. W. Warzywoda-Kruszyńska, Łódź 2014.
Szczepanik R., Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości, Łódź 2015.
Zielińska I., Panika moralna. Homoseksualność w dyskursach medialnych, Kraków 2015.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

– “Czy architektura czasów PRL ma znaczenie? Analiza wydarzenia medialnego”, “Opuscula Sociologica” 2016 nr 3.
– “Sekularyzacja polityki w katolickim kraju. Religia w dyskursie medialnym prawicowych portali internetowych w kampanii prezydenckiej w Polsce w 2015 roku”, “Przegląd Religioznawczy” 2015 nr 1.
–”Turystyka religijna osób starszych w Polsce – próba analizy jakościowej", “Turystyka Kulturowa” 2017 nr 3.

Additional information:

Sylabusy z proseminariów i seminariów dyplomowych są dostępne pod adresem:
http://www.wh.agh.edu.pl/main/pl/programy-zajec-i-sylabusy