Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Contemporary Social and Cultural Anthropology. Postmodernism and its Critics krytycy
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-101-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. Mucha Janusz (jmucha@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. zw. dr hab. Mucha Janusz (jmucha@agh.edu.pl)
Module summary

Celem kursu jest omówienie rozwijanych od lat 80.XX wieku trendów w światowej antropologii społeczno-kulturowej. Zwrócimy uwagę na postmodernizm, teorię postkolonialną i „badania tubylcze”.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. SO2A_K04 Activity during classes,
Presentation,
Examination,
Scientific paper
M_K002 Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy ogólnej. SO2A_K02 Examination
M_K003 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. SO2A_K08 Presentation
Skills
M_U001 Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu antropologii kulturowej i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U01 Examination
M_U002 Przygotowuje zaawansowane prezentacje ustne w języku polskim dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów. SO2A_U11 Presentation
M_U003 Potrafi analizować i rozumie zjawiska kulturowe w kategoriach antropologicznych z uwzględnieniem kontekstu społecznego. SO2A_U02 Examination
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę normach konstytuujących i regulujących wzory kulturowe i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowanie. SO2A_W05 Examination
M_W002 Zna zależności między kształtowaniem się teorii /idei antropologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze. SO2A_W08 Activity during classes
M_W003 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu współczesnej antropologii kulturowej i o relacjach między nią a innymi naukami społecznymi i humanistycznymi. SO2A_W02 Examination
M_W004 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarze kulturowym. SO2A_W14 Examination
M_W005 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu współczesnej antropologii kulturowej i o relacjach między nią a innymi naukami społecznymi i humanistycznymi. SO2A_W03 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy ogólnej. + - - - - - - - - - -
M_K003 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu antropologii kulturowej i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Przygotowuje zaawansowane prezentacje ustne w języku polskim dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi analizować i rozumie zjawiska kulturowe w kategoriach antropologicznych z uwzględnieniem kontekstu społecznego. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę normach konstytuujących i regulujących wzory kulturowe i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowanie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zależności między kształtowaniem się teorii /idei antropologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu współczesnej antropologii kulturowej i o relacjach między nią a innymi naukami społecznymi i humanistycznymi. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarze kulturowym. + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu współczesnej antropologii kulturowej i o relacjach między nią a innymi naukami społecznymi i humanistycznymi. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Celem kursu jest omówienie nowych (zasadniczo rozwijanych od lat
osiemdziesiątych XX wieku) trendów w światowej antropologii społeczno-kulturowej. Podczas kursu przeanalizowane (przypomniane – studenci są przecież po wstępnym kursie antropologii społeczno-kulturowej; jeżeli nie są, to muszą materiał uzupełnić) będzie ogólne pojęcie oraz praktyka tradycyjnej i wciąż uprawianej „klasycznej” antropologii współczesnej, a także krytyki tej antropologii ze strony myślicieli postmodernistycznych i post-postmodernistycznych. Zwrócimy uwagę na metodologię i teorię antropologicznego postmodernizmu oraz jego własną praktykę badawczą. Przedstawimy i przeanalizujemy argumenty sceptyków oraz krytyków postmodernizmu. Zajmiemy się teorią postkolonialną, a także „badaniami tubylczymi” i ich metodologiami.
W wyniku kursu studenci powinni umieć odróżnić to, co określa się jako „modernizmy” („nurty nowoczesności”) od ponowoczesności, a także odróżnić „ponowoczesność” jako stan kultury od jego i jej opisu w humanistyce postmodernistycznej. Powinni też umieć odróżnić „postmodernistyczną antropologię” jako zlokalizowany czasowo, specyficzny nurt badawczy, od jej wkładu do ówczesnej i późniejszej antropologii „głównego nurtu”.
Wykładowca oczekuje możliwie szybkiego (nawet przed rozpoczęciem semestru) zgłoszenia się studentów do wygłoszenia multimedialnych prezentacji (por. niżej – „prezentacje studenckie”). Będą one miały wpływ na ocenę. Kurs skończy się pisemnym egzaminem.
Spis literatury obejmuje nie tylko teksty, które będą omawiane podczas zajęć. Nie obejmuje on w zasadzie tekstów postmodernistycznych spoza antropologii.

PROGRAM KURSU
1. Wstęp do przedmiotu. Wykład przypominający
a. podejście modernistyczne i postmodernistyczne w antropologii
b. socjologia a antropologia; rozchodzenie się i schodzenie się problematyki i metod
c. omówienie programu tego wykładu konwersatoryjnego
d. rozdzielenie zadań między zainteresowanych studentów.
2. Centralne zagadnienia antropologii społeczno-kulturowej.
Wykład przypominający
a. zakres antropologii
b. dziedziny antropologii wedle klasycznych schematów
c. metody badań antropologicznych i ich uwikłania, głównie etyczne
d. antropologia „społecznie użyteczna”. Warianty zaangażowania i użyteczności.
3. Modernizm, antymodernizm, postmodernizm i neomodernizm w naukach
społecznych wedle koncepcji Jeffreya C. Alexandra 2010. Co to są modernizmy.
Shmuel Eisenstadt.
Wykład przypominający i ewentualnie – prezentacja studencka.
4. „Pre-postmodernizm” w antropologii społeczno-kulturowej
[Miner 1999; Linton 1937; Sahlins 2003].
Ewentualne prezentacje studenckie.
5. Modernizmy a postmodernizmy w antropologicznej analizie kultury
[Clifford 1997; Tyler 1999].
Ewentualne prezentacje studenckie.
6. Sposoby istnienia antropologii postmodernistycznej
[Kempny 1994: 144-175; Burszta i Piątkowski 1994: 7-13].
Ewentualne prezentacje studenckie.
7. Postmodernizm wobec wielokulturowości. Dzisiejsze problemy z wielokulturowością.
Świat, Europa, Polska.
[Biernacka 2012; Mucha 2016].
Ewentualne prezentacje studenckie.
8. O „autorytecie etnograficznym” i jego dynamice
[Clifford 1999].
Kreowanie przedmiotu badań w antropologii empirycznej
[Hanson 1999; Bishop 2009].
Ewentualne prezentacje studenckie.
9. Badacz społeczny jako przedmiot i podmiot zarazem. Kontrowersje metodologiczne
w dzisiejszych naukach społecznych
[Wyka 1993: 143-171; Clifford 2004; Kuligowski 2007: 205-209].
Etyczne wymiary antropologicznych badań terenowych
[Geertz 2003a; Fine 2010; Bielska 2016].
Ewentualne prezentacje studenckie.
10. Krytyki antropologii postmodernistycznej
[Gellner 1997: 57-94; Olechnicki i Szlendak 1999].
Ewentualne prezentacje studenckie.
11. Czy jest już po postmodernizmie? Studenci początku XXI wieku
a postmodernizm
Krótkie prezentacje studenckie i dyskusja.
12. Terenowe badania w antropologii na przełomie XX i XXI wieku.
Antropologie rdzenne
[Bishop 2009; Jones 2009; Madison 2009; Tuhiwai 2009].
Autoetnografia
[Anderson 2014; Kacperczyk 2014; Bielecka-Prus 2014]
Ewentualne prezentacje studenckie.
13. Etnografia wielostanowiskowa i etnografia globalna
[Marcus 1995; Gille i O’Riain 2002]
Ewentualne prezentacje studenckie.
14. Krytyka postkolonialna. Polska postkolonialna?
[Domańska 2008; Kołodziejczyk 2003; Hannerz 2004; Bhabba 2010].
Ewentualne prezentacje studenckie.
15. Podsumowanie i zakończenie kursu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 14 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ostateczną ocenę kursu składają się w 15% obecności, w 15% ocena prezentacji lub „projektu specjalnego”, a w 70% — ocena z egzaminu. Dla ustalenia oceny końcowej wykorzystany będzie Regulamin Studiów AGH. Zaliczenie całego przedmiotu w II lub III terminie wymaga zdobycia zaliczenia części konwersatoryjnej i zdania egzaminu w uzgodnionym terminie.

Prerequisites and additional requirements:

Studenci, którzy wcześniej nie zaliczyli przedmiotu „antropologia kulturowa” lub odpowiednika, powinni zrobić to tak szybko, jak jest to możliwe, w porozumieniu z Prodziekanem WH AGH ds. kształcenia.
Kurs podzielony jest na dwie części – konwersatoryjną („zajęcia”) oraz egzamin.
Studentom proponuję, aby jak najwcześniej zgłosili się do prowadzącego w sprawie wygłoszenia podczas zajęć nr 3-10 i 12-14 niedługiego (około 15 minut) referatu/prezentacji. Do każdego referowanego tekstu potrzebny jest co najmniej jeden student, ale lepiej jest, jeśli prezentację przygotowują dwie osoby. Zachęcam do tego, aby referenci opublikowali konspekt referatu (prezentację) w Internecie. Mile widziane będą urozmaicenia występów studenckich (audio-video). Występ będzie oceniany. Wykładowca oczekuje sprawdzonej technicznie kopii każdego referatu, dostarczonej nie później niż na tydzień po prezentacji na płytce.
Studenci, którzy nie zdążą (lub nie chcą) zgłosić się do prezentacji, mogą się zgłosić (od momentu zamknięcia listy prezentacji i podania jej do wiadomości) do „projektu specjalnego”, który będzie musiał być uzgodniony z wykładowcą. Będzie on jednak niżej oceniony niż prezentacja.
„Obecność studenta na wykładzie jest […] obowiązkowa, mając na uwadze konieczność uzyskania wszystkich zakładanych efektów kształcenia” (Regulamin Studiów AGH, obowiązujący od 1 października 2015 r., par. 11, p. 3). Obecność będzie więc sprawdzana.
Zaliczenie „części konwersatoryjnej” wymaga a/ obecności (każda nieobecność powyżej dwóch musi zostać odrobiona specjalnym pisemnym esejem, który będzie oceniany) oraz b/ prezentacji lub jej odpowiednika. Zaliczenie w I terminie musi nastąpić do ostatniego dnia I semestru. Zaliczenie tej części w II i III terminie również wymaga wywiązania się z tych obowiązków.
Egzamin pisemny odbędzie się podczas sesji zimowej, w uzgodnionym z dziekanatem i studentami czasie, w trybie przewidzianym przez Regulamin Studiów AGH i zgodnym ze zdrowym rozsądkiem. Literatura podstawowa i referowana podczas zajęć staje się obowiązkowa.

Recommended literature and teaching resources:

L i t e r a t u r a
a/ Podstawowa:

Buchowski, Michał (red.). 1999. AMERYKAŃSKA ANTROPOLOGIA POSTMODERNISTYCZNA. Warszawa: Instytut Kultury.
Burszta, Wojciech i Krzysztof Piątkowski. 1994. O CZYM OPOWIADA ANTROPOLOGICZNA
OPOWIEŚĆ. Warszawa: Instytut Kultury.
Kempny, Marian. 1994. ANTROPOLOGIA BEZ DOGMATÓW — TEORIA SPOŁECZNA BEZ
ILUZJI. Warszawa: IFiS PAN.

b/ Uzupełniająca i stanowiąca podstawę prezentacji:

Alexander, Jeffrey C. 2010. „Nowoczesność, antynowoczesność, ponowoczesność i neo-
nowoczesność. Jak intelektualiści wyjaśniają ‘nasze czasy’”, w: Jeffrey C.
Alexander, ZNACZENIA SPOŁECZNE. STUDIA Z SOCJOLOGII KULTUROWEJ,
Kraków: ZW NOMOS, s. 145-192.
Anderson, Leon. 2014. „Autografia analityczna”, PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ X
3, s. 144-166.
Bachman-Medick, Doris. 2012. CULTURAL TURNS. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Benedyktowicz, Zbigniew. 2016. ELEMENTARZ TOŻSAMOŚCI. ANTROPOLOGIA
WSPÓŁCZESNOŚCI – ANTROPOLOGIA KONTEKSTOWA. Wołowiec:
Wydawnictwo Czarne.
Bhabba, Homi K. 2010. MIEJSCA KULTURY, Kraków: WUJ (Rozdział 2. „Dociekanie
tożsamości: Franz Fanon i postkolonialna prerogatywa”, s. 27-56).
Bielecka-Prus Joanna. 2014. „Po co nam autoetnografia? Krytyczna analiza autoetnografii
jako metody badawczej”, PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ X
3, s. 76-95.
Bielska Beata. 2016. Praktyki ukrywania. O pułapkach, pokusach i pożytkach z badań
niejawnych”. PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ XII, 3, s. 70-87.
Biernacka, Maja. 2012. HISZPANIA WIELOKULTUROWA. PROBLEMY Z ODMIENNOŚCIĄ.
Warszawa: WN Scholar (Rozdział 2: „Utopia wielokulturowa, czyli jak się mają
prawa mniejszości do praw człowieka”, s. 15-39).
Bińczyk Ewa. 2018. EPOKA CZŁOWIEKA. RETORYKA I MARAZM ANTROPOCENU.
Warszawa: WN PWN.
Bishop, Russell. 2009. „Kaupapa Maori. Przezwyciężyć neokolonializm w badaniach
społecznych”, w: METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, t. 1, s. 167-205.
Bock-Cote, Matthieu. 2017. MULTIKULTURALIZM JAKO RELIGIA POLITYCZNA. Warszawa:
Pax.
Buchowski, Michał i Marian Kempny. 1999. „Czy istnieje antropologia
postmodernistyczna?”, w: Buchowski (red.) 1999, s. 9-28.
Burszta, Wojciech J., 2009, OD MOWY MAGICZNEJ DO SZUMÓW POPKULTURY,
Warszawa: Academica.
--, Piotr Jezierski i Michał Rauszer (red.. 2016. ZWODNICZE IMAGINARIUM.
ANTROPOLOGIA NEOLIBERALIZMU. Gdańsk: Katedra.
Castoriadis, Cornelius. 2009. „Epoka uogólnionego konformizmu”, w: KRYTYKA
POLITYCZNA 16/17, s. 241-250.
Chwediuk, Agnieszka i Adam Pomieciński (red.). 2008. FRANCUSKA ANTROPOLOGIA
KULTUROWA WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA.
Warszawa: WN PWN.
Clifford, James. 1997. „O etnograficznej autokreacji: Conrad i Malinowski”, w: Ryszard
Nycz (red.), POSTMODERNIZM. ANTOLOGIA PRZEKŁADÓW. Kraków: Baran i
Suszczyński, s. 236-268, też w: James Clifford, KŁOPOTY Z KULTURĄ,
Warszawa: KR 2000, s. 105-129.
--. 1999. „O autorytecie etnograficznym”, w: Buchowski (red.) 1999, s. 123-159, też
w: Clifford 2000, s. 29-63.
--. 2000. KŁOPOTY Z KULTURĄ. Warszawa: KR.
--. 2004. „Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże praktyki dyscyplinujące w
antropologii”, w: Kempny i Nowicka (red.) 2004, s. 139-179.
Deleuze, Gilles i Felix Guattari. 1988. “Kłącze”, w: COLLOQUIA COMMUNIA 1-3 (36-38),
s. 221-237.
Denshire, Sally. 2014. „On auto-ethnography”. CURRENT SOCIOLOGY DOI:
10.1177/0011392114533339.
Denzin, Norman K. i Yvonna S. Lincoln (red.). 2009. METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH,
Warszawa: WN PWN.
Domańska, Ewa. 2008. „Badania postkolonialne”, w: Leela Gandhi, TEORIA
POSTKOLONIALNA. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, s. 157-165.
Eagleton, Terry. 2009. Moralność. W świecie zmierzchu teorii, w: KRYTYKA POLITYCZNA
16/17, s. 214-231.
Fine, Gary Alan. 2010. „Dziesięć kłamstw etnografii – dylematy etyczne w terenie”, w:
Katarzyna Kaniowska i Noemi Modnicka (red.), ETYCZNE PROBLEMY BADAŃ
ANTROPOLOGICZNYCH, Wrocław-Łódź: PTL, s. 87-112.
Gandhi, Leela. 2008. TEORIA POSTKOLONIALNA. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Geertz, Clifford. 1999. „Anty anty-relatywizm”, w: Buchowski (red.) 1999, s. 38-63.
--. 2000. DZIEŁO I ŻYCIE. Warszawa: KR.
--. 2003. ZASTANE ŚWIATŁO. ANTROPOLOGICZNE REFLEKSJE NA TEMATY
FILOZOFICZNE. Kraków: Universitas.
--. 2003a. „Myślenie jako działanie moralne: etyczny wymiar antropologicznych badań
terenowych w nowo powstałych państwach”, w: Wolska i Brocki 2003, s. 51-
69, też w Geertz 2003, s. 33-57.
--. 2003b. „Opis gęsty – w stronę interpretatywnej teorii kultury”, w: Kempny i Nowicka
(red.) 2003, s. 35-58, też w: Geertz 2005, s. 17-47.
--. 2005. INTERPRETACJA KUILTUR. WYBRANE ESEJE. Kraków: WUJ.
--. 2005a. WIEDZA LOKALNA. DALSZE ESEJE Z ZAKRESU ANTROPOLOGII
INTERPRETATYWNEJ. Kraków: WUJ.
--. 2006. NEGARA. PAŃSTWO-TEATR NA BALI W XIX WIEKU. Kraków: WUJ.
--. 2010. PO FAKCIE. DWA KRAJE, CZTERY DEKADY, JEDEN ANTROPOLOG. Kraków:
WUJ.
Gellner, Ernest. 1997. POSTMODERNIZM, ROZUM I RELIGIA. Warszawa: PIW.
Gille Zsuzsa i Sean O’Riain. 2002. „Global Ethnography”. ANNUAL REVIEW OF
SOCIOLOGY 28, s. 271-295.
Habermas, Jürgen. 1997. „Modernizm – niedokończony projekt”, w: Ryszard Nycz,
POSTMODERNIZM – ANTOLOGIA PRZEKŁADÓW, Kraków: Baran i Suszczyński,
s. 25-46, też, w: Stanisław Czerniak i Andrzej Szahaj (red.),
POSTMODERNIZM A FILOZOFIA. WYBÓR TEKSTÓW, Warszawa: Wydawnictwo
IFiS PAN, s. 273-295.
Hanson, Allan. 1999. „Kreowanie Maorysa: wynalazek kultury i jego logika”, w:
Buchowski (red.) 1999, s. 183-201.
Hannerz, Ulf. 2004. „Skreolizowany świat”, w: Marian Kempny i Ewa Nowicka (red.).
2004. BADANIE KULTURY. ELEMENTY TEORII ANTROPOLOGICZNEJ.
KONTYNUACJE. Warszawa: WN PWN, s. 284-298.
Jameson, Frederic. 2009. „Mapowanie poznawcze”, w: KRYTYKA POLITYCZNA 16/17, s.
232-240.
--. 2011. POSTMODERNIZM, CZYLI LOGIKA KULTUROWA PÓŹNEGO KAPITALIZMU,
Kraków: WUJ.
Jones, Stacy Holman. 2009. „Autoetnografia. Polityka tego, co osobiste”, w: METODY
BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, t. 2, s. 175-218.
Kacperczyk, Anna. Autoetnografia: technika, metoda, nowy paradygmat? O
metodologicznym statusie autoetnografii. PRZEGLĄD SOCJOLOGII
JAKOŚCIOWEJ X, 3, s. 32-74.
Kafar, Marcin Andrzej. 2009. „O przełomie autoetnograficznym w humanistyce. W stronę
nowego paradygmatu”, w: B. Płonka-Syroka (red.), MY I WY. SPÓR O
PROFESJONALNY CHARAKTER RACJONALNOŚCI NAUKI, Warszawa: D9G, s. 1-
24.
Kaniowska, Katarzyna i Noemi Modnicka (red.). 2010. ETYCZNE PROBLEMY BADAŃ
ANTROPOLOGICZNYCH, Wrocław-Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Kempny, Marian i Ewa Nowicka (red.). 2003. BADANIE KULTURY. ELEMENTY TEORII
ANTROPOLOGICZNEJ. Warszawa: WN PWN.
-- i Ewa Nowicka (red.). 2004. BADANIE KULTURY. ELEMENTY TEORII
ANTROPOLOGICZNEJ. KONTYNUACJE. Warszawa: WN PWN.
Kołodziejczyk, Dorota. 2003. „Geertz i postkolonializm”, w: Dorota Wolska i Marcin
Brodzki (red.), CLIFFORD GEERTZ. LOKALNA LEKTURA, Kraków: WUJ, s. 183-
202.
Kowalski, Michał W. 2015. ANTROPOLODZY NA WOJNIE. O „BRUDNEJ” UŻYTECZNOŚCI
NAUK SPOŁECZNYCH. Warszawa: WUW.
Krawczyk-Wasilewska, Violetta. 2016. E-FOLKOR W DOBIE KULTURY DIGITALNEJ.
SZKICE I STUDIA. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Kuligowski, Waldemar. 2001, ANTROPOLOGIA REFLEKSYJNA. O RZECZYWISTOŚCI TEKSTU.
. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
--. 2007. ANTROPOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI. WIELE ŚWIATÓW, JEDNO MIEJSCE. Kraków:
Universitas.
--. 2016. DEFAMILIARYZATORZY. ŹRÓDŁA I ZRÓŻNICOWANIE ANTROPOLOGII
WSPÓŁCZESNOŚCI. Poznań: UAM.
Kuźniarz, Bartosz. 2009. „Trzy opowieści z krainy późnego kapitalizmu”, w: KRYTYKA
POLITYCZNA 16/17, s. 196-213.
Linton, Ralph. 1937. “One Hundred Per-cent American”. THE AMERICAN MERCURY 40:
427-429.
Loomba Ania. 2011. KOLONIALIZM / POSTKOLONIALIZM. Poznań: Wydawnictwo
Poznańskie.
Lubaś, Marcin. 2003. ROZUM I ETNOGRAFIA. PRZYCZYEK DO KRYTYKI ANTROPOLOGII
POSTMODERNISTYCZNEJ. Kraków: ZW NOMOS.
Madison, D. Soyoni. 2009. 2009. „Krytyczna etnografia jako uliczny performans.
Refleksje na temat domu, rasy, mordu i sprawiedliwości”, w: METODY BADAŃ
JAKOŚCIOWYCH, t. 1, s. 747-760.
Maffesoli, Michel. 2008. CZAS PLEMION. SCHYŁEK INDYWIDUALIZMU W
SPOŁECZEŃSTWACH PONOWOCZESNYCH. Warszawa: WN PWN.
Marcus, George E. 1995. „Ethnography in/of the World System. The Emergence of Multi-
sited Ethnography”. ANNUAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY 24, s. 95-117.
--. 2004. „Wymogi stawiane pracom etnograficznym w obliczu
ogólnoświatowej nowoczesności końca dwudziestego wieku”, w: Marian Kempny i Ewa Nowicka (red.), BADANIE KULTURY. ELEMENTY TEORII
ANTROPOLOGICZNEJ. KONTYNUACJE, Warszawa: WN PWN, s. 119-138.
Miner, Horace. 1999. „Rytuały cielesne wśród Nacirema”, w: Buchowski (red.) 1999, s.
31-37.
Morawski, Stefan. 1999. NIEWDZIĘCZNE RYSOWANIE MAPY. O POSTMODERNIE I
KRYZYSIE KULTURY, Toruń: Wydawnictwo UMK.
Mucha, Janusz (red.). 1999. KULTURA DOMINUJĄCA JAKO KULTURA OBCA. MNIEJSZOŚCI
KULTUROWE A GRUPA DOMINUJĄCA W POLSCE. Warszawa: Oficyna Naukowa.
--. 2015. „Teoria społeczna, teoria socjologiczna, teoria antropologiczna.
Empiryczny esej o współczesnym praktykowaniu teorii społecznej”, w: Janusz
Barański, Monika Golonka-Czajkowska i Anna Niedźwiedź (red.), W KRAINIE
METAREFLEKSJI. KSIĘGA POŚWIĘCONA PROFESOROWI CZESŁAWOWI
ROBOTYCKIEMU. Kraków: WUJ, s. 51-663.
--. 2016. „Migracje, Polska i problemy z wielokulturowością”, STUDIA MIGRACYJNE
PRZEGLĄD POLONIJNY 4 (162), s. 9–21.
Nycz, Ryszard (red.). 2011. KULTURA PO PRZEJŚCIACH, OSOBY Z PRZESZŁOŚCIĄ.
POLSKI DYSKURS POSTZALEŻNOŚCIOWY – KONTEKSTY I PERSPEKTYWY
BADAWCZE. Kraków: UNIVERSITAS.
Obeyesekere, Gananath. 2007. APOTEOZA KAPITANA COOKA. EUROPEJSKIE
MITOTWÓRSTWO W REJONIE PACYFIKU. Kraków: WUJ 2007.
Olechnicki, Krzysztof i Tomasz Szlendak. 1999. „Patafizyka ponowoczesna. Pamflet na
postmodernizm discopolowy”. ODRA 3, s. 25-36.
Piątkowska, Krystyna. 2017. ESTETYCZNE I ETYCZNE ASPEKTY WSPÓŁCZESNEJ
ANTROPOLOGII. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Pool, Robert. 1999. „Etnografia postmodernistyczna?”, w: Buchowski (red.) 1999, s. 268-
290.
Rabinow Paul. 1999. „Wyobrażenia są faktami społecznymi”, w: Buchowski (red.) 1999,
s. 88-122.
--. 2010. REFLEKSJE NA TEMAT BADAŃ TERENOWYCH W MAROKU. Kęty: Wydawnictwo
Marek Derewiecki.
Sahlins, Marshall D. 2003. „Pierwotne społeczeństwo dobrobytu”, w: Kempny i Nowicka
(red.) 2003, s. 275-306.
Songin-Mokrzan, Marta. 2014. ZWROT KU ZAANGAŻOWANIU. STRATEGIE KONSTRUOWANIA
NOWEJ TOŻSAMOŚCI ANTROPOLOGII. Łódź: Łódzkie Studia Etnograficzne LIII.
Spivak, Gayatri Chakravorty. 2011. STRATEGIE POSTKOLONIALNE. Warszawa:
Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Suwada, Katarzyna. 2007. „Jak nazwać współczesność? Problem konceptualizacji płynnej
nowoczesności Zygmunta Baumana, drugiej nowoczesności Ulricha Becka i
późnej nowoczesności Anthony’ego Giddensa”, KULTURA I EDUKACJA, nr 3, s.
37-48.
Szafrański, Adam (red.). 2011. GEERTZ A HYBRYDOWA WERSJA ANTROPOLOGII
INTERPRETATYWNEJ. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Tedlock, Barbara. 2009. „Obserwowanie uczestnictwa i narodziny etnografii publicznej”,
w: METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, t. 1, s. 655-675.
Tuhiwai Smith, Linda. 2009. „Na grząskim gruncie. Badania tubylców w erze niepewności,
w: METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, t. 1, s. 137-166.
Tyler, Stephen A. 1999. „Przed-się-wzięcie postmodernistyczne”, w: Buchowski (red.)
1999, s. 67-87.
Walczak, Bartłomiej. 2009, ANTROPOLOG JAKO INNY. OD PIERWSZYCH BADAŃ
TERENOWYCH DO WYZWAŃ PONOWOCZESNEJ ANTROPOLOGII, Warszawa:
Scholar.
Wolska, Dorota i Marcin Brocki (red.). 2003. CLIFFORD GEERTZ. LOKALNA LEKTURA.
Kraków: WUJ.
Wyka, Anna. 1993. BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA. Warszawa: IFiS PAN.
Young, Robert J.C. 2012. POSTKOLONIALIZM. Wprowadzenie. Kraków: WUJ.

Teksty obcojęzyczne (artykuły) są zostaną w odpowiednim czasie e-wysłane PT Referentom i Pani Starościnie.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Mucha, Janusz (red.). 1999. KULTURA DOMINUJĄCA JAKO KULTURA OBCA. MNIEJSZOŚCI
KULTUROWE A GRUPA DOMINUJĄCA W POLSCE. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Mucha, Janusz. 2015. „Teoria społeczna, teoria socjologiczna, teoria antropologiczna.
Empiryczny esej o współczesnym praktykowaniu teorii społecznej”, w: Janusz
Barański, Monika Golonka-Czajkowska i Anna Niedźwiedź (red.), W KRAINIE
METAREFLEKSJI. KSIĘGA POŚWIĘCONA PROFESOROWI CZESŁAWOWI
ROBOTYCKIEMU. Kraków: WUJ, s. 51-663.

Additional information:

MODUŁ KANONICZNY (dot. specjalności Innowacje i interwencje socjologiczne)
Celem modułu jest dostarczenie wiedzy z zakresu socjologii, zmiany społecznej i zróżnicowania społecznego
niezbędnej do krytycznego myślenia, analizowania rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz poszukiwania
społecznych i kulturowych aspektów innowacji, technologii i zmiany.