Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Typy zróżnicowania społecznego
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-104-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. Zna sposoby wyszukiwania informacji, potrafi świadomie korzystać z informacji czerpanych z nowych mediów. SO2A_K04 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_K002 Ma świadomość różnorodności wielkich struktur społecznych na świecie, zna zakres posiadanej wiedzy dotyczącej, zróżnicowania społecznego, struktur społecznych, instytucji. Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy ogólnej o zróżnicowaniu społecznym na świecie. SO2A_K02 Activity during classes
M_K003 Ma świadomość znaczenia analizy dotyczącej zróżnicowania społecznego dla rozumienia wspólczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SO2A_K06 Presentation,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy struktury społecznej, instytucji i procesów społecznych, umie również dokonać krytycznej analizy zachodzących procesów i ich związków ze strukturą i instytucjami społecznymi. SO2A_U03 Essays written during classes,
Participation in a discussion
M_U002 Przygotowuje zaawansowane prezentacje dotyczace przemian struktury społecznej we współczesnym społeczeństwie polskim. Dobiera odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów. SO2A_U11 Presentation
M_U003 Pisze prace pisemne w języku polskim w oparciu o dotyczące zróżnicowania społecznego materiały źródłowe i dane zastane. SO2A_U10 Essays written during classes
M_U004 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii, związaną ze zróżnicowaniem społecznym, wielkimi strukturami społecznymi i władzą. SO2A_U01 Presentation,
Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes,
Examination
Knowledge
M_W001 Zna klasyczne (markisistowskie, neomarksistowskie, weberowskie, neoweberowskie) ujęcia struktury społecznej oraz nowoczesne koncepcje strukturacji. Zna różne wymiary struktury społecznej (wymiar interesów, interakcji, idealny, normatywny) i ich wpływ na sytuację jednostki. SO2A_W03, SO2A_W06 Essays written during classes,
Participation in a discussion,
Activity during classes,
Test,
Examination
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany struktury społecznej, zmiany związane z ruchliwością społeczną i zróżnicowaniem społecznym we współczesnej Polsce. Essays written during classes,
Presentation,
Activity during classes,
Participation in a discussion,
Test
M_W003 Zna specjalistyczną terminologię socjologiczną z zakresu makrocjologii, zróżnicowań społecznych, ruchliwości społecznej. SO2A_W01 Test,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. Zna sposoby wyszukiwania informacji, potrafi świadomie korzystać z informacji czerpanych z nowych mediów. - + - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość różnorodności wielkich struktur społecznych na świecie, zna zakres posiadanej wiedzy dotyczącej, zróżnicowania społecznego, struktur społecznych, instytucji. Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy ogólnej o zróżnicowaniu społecznym na świecie. + + - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość znaczenia analizy dotyczącej zróżnicowania społecznego dla rozumienia wspólczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy struktury społecznej, instytucji i procesów społecznych, umie również dokonać krytycznej analizy zachodzących procesów i ich związków ze strukturą i instytucjami społecznymi. + + - - - - - - - - -
M_U002 Przygotowuje zaawansowane prezentacje dotyczace przemian struktury społecznej we współczesnym społeczeństwie polskim. Dobiera odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów. + + - - - - - - - - -
M_U003 Pisze prace pisemne w języku polskim w oparciu o dotyczące zróżnicowania społecznego materiały źródłowe i dane zastane. - + - - - - - - - - -
M_U004 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii, związaną ze zróżnicowaniem społecznym, wielkimi strukturami społecznymi i władzą. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna klasyczne (markisistowskie, neomarksistowskie, weberowskie, neoweberowskie) ujęcia struktury społecznej oraz nowoczesne koncepcje strukturacji. Zna różne wymiary struktury społecznej (wymiar interesów, interakcji, idealny, normatywny) i ich wpływ na sytuację jednostki. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany struktury społecznej, zmiany związane z ruchliwością społeczną i zróżnicowaniem społecznym we współczesnej Polsce. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna specjalistyczną terminologię socjologiczną z zakresu makrocjologii, zróżnicowań społecznych, ruchliwości społecznej. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Typy zróżnicowania społecznego

Celem kursu jest poznanie współczesnych zasad zróżnicowania społecznego – jego wymiarów, mechanizmów, przejawów i skutków. Student pozna zasady i mechanizmy budowania tożsamości, zjawiska takie jak: nowe tożsamości, wykluczenie i marginalizacja społeczna. Będzie potrafił analizować wpływ migracji i zmiany miejsca pobytu na postrzeganie swojej pozycji społecznej. Pozna mechanizmy zmiany społecznej zarówno w wymiarze teoretycznym jak i w realnym społeczeństwie.
1. Różnice i nierówności między ludźmi.
2. Mechanizmy różnicowania społecznego.
3. Typy struktur społecznych-klasy: koncepcje marksistowskie i neomarksistowskie.
4. Typy struktur społecznych-warstwy: koncepcje weberowskie i neoweberowskie.
5. Typy struktur społecznych – partie.
6. Mechanizmy współczesnej strukturacji społecznej.
7. Śmierć klas- nowe podziały społeczne.
8. Prestiż społeczny.
9. Ubóstwo i wykluczenie.
10. Płeć jako czynnik zróżnicowania społecznego.
11. Wiek: szansa czy wykluczenie?
12. Różnice regionalne: tradycja historyczna, grupy etniczne i narodowe.
13. Podział miasto-wieś i wynikające z tego różnice.
14. Przestrzeń miejska i zróżnicowanie społeczne. Ruchliwość społeczna- czy istnieje możliwość zmiany?

Auditorium classes:
Typy zróżnicowania społecznego

Program wykładów

1. Mechanizmy różnicowania społecznego
E. O. Wright, 2006, Klasy się liczą (w:) Współczesne teorie socjologiczne (red) A. Jasińska Kania i inni Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa s. 813-833
Davies Kingsley, Moore Gilbert, 2005, O niektórych zasadach uwarstwienia w: Socjologia. Lektury. (red) P. Sztompka, M. Kucia, ZNAK, Kraków str.437-445

Prestiż społeczny
A. Prokopek, 2008, Wzory prestiżu w Polsce, Studia Socjologiczne 2008/2, s.29-64
H. Domański, K.M Słomczyński, Z. Sawiński, 2010, Prestiż zawodów w obliczu zmian społecznych: 1958-2008, Studia Socjologiczne, 2010/4, s.79-121

2. Klasy we współczesnych społeczeństwach
R. Dahrendorf, 2008, Klasy i konflikt w społeczeństwie przemysłowym, Nomos, Kraków s.212 – 243,
H. Domański, 2002, Stara inteligencja a nowa klasa średnia (w:) Polska klasa średnia, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 109-129
K.M. Słomczyński, K. Janicka, 2008, Dychotomie w strukturze klasowej: o efekcie św. Mateusza i pogłębiających się nierównościach społecznych w: J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red), Co nas łączy, co nas dzieli, Uniwersytet Zielonogórski, s.123-138

3. Śmierć klas – nowe podziały społeczne i indywidualizacja nierówności społecznych
U. Beck, 2002, Społeczeństwo ryzyka, Scholar, Warszawa, s.109- 150

4. Prekariat – nowa kategoria społeczna
Guy Standing. Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, s.33-73

5. System klasowy w Polsce
J. Erbel, 2012, Słaby sojusz. Walka klasy wyższej i klasy ludowej przeciwko estetyce klasy średniej w:Style życia i porządek klasowy w Polsce, M. Gdula, P. Sadura, Scholar,Warszawa s.71-86
J. Kastory, K. Lipiński,2012,Drogi do overclass. Narracje polskich elit biznesu. w: Style życia i porządek klasowy w Polsce, M. Gdula, P. Sadura, Scholar,Warszawa,s.163-193

6. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w społeczeństwie polskim.
H. Domański, 2002, Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s.23-48
M. Davies, 2009, Planeta Slumsów, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa, s.34-75

7. Ruchliwość społeczna w Polsce
K.M. Słomczyński i I Tomescu-Dubrow, 2008, Systemowe zmiany w strukturze klasowej a ruchliwość społeczna. Analiza tablic przepływu osób między różnymi kategoriami początkowymi i końcowym w: H. Domański, Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce

8. Wygrani i przegrani polskiej transformacji
T. Szlendak, A. Karwacki, 2010, Koncepcja poziomicy – cudowne lekarstwo czy utopijna terapia? Studia Socjologiczne, 2010/1, s. 35-67
K. Zagórski, 2008, Obiektywny i subiektywny poziom bytu i zadowolenie z życia – Polska 1992-2004. Propozycja nowych indeksów w: H. Domański, Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo IfiS PAN, s.271 -293

9. Zróżnicowanie wieś – miasto.
B. Jałowiecki, 2006, Przemiany miast i zbiorowości miejskich w: J. Wasilewski (red) Współczesne społeczeństwo polskie – dynamika zmian, Scholar, Warszawa, s. 175-194
H. Podedworna, 2006, Przemiany zbiorowości wiejskich, w: J. Wasilewski (red) Współczesne społeczeństwo polskie – dynamika zmian, Scholar, Warszawa, s. 199-228

10. Nierówności polityczne
H. Domański, 2005, Legitymizacja systemu politycznego w dwudziestu jeden krajach, Studia Socjologiczne , 2/2005 s. 5-40
J. Pakulski, J. Wasilewski, 2006, Cyrkulacja elit politycznych: od lisów do lwów, Studia Socjologiczne 2/2006

11. Płeć jako czynnik zróżnicowania społecznego
Renata Siemieńska, Polacy i Polki w życiu publicznym – podobni czy różni od mieszkańców Unii Europejskiej, w: Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, Warszawa: Scholar, 2003, s. 216-235.

12. Ruchy społeczne
D. della Porta, M. Diani, 2009,Ruchy społeczne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.151-178

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 129 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in auditorium classes 30 h
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 21 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Contact hours 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa naliczana jest jako średnia oceny z egzaminu oraz z ćwiczeń audytoryjnych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie oceny przynajmniej dst z ćwiczeń audytoryjnych oraz obowiązek przeczytania i zaliczenia jednej z wymienionych niżej lektur. Zaliczenie lektury będzie odbywało się w formie ustnej w terminie wyznaczonym przez prowadzącego

Do wyboru:

Raj Patel “Wartość niczego. Jakprzekształcić społeczeństwo rynkowe i na nowo zdefiniować demokracje” Warszawa. Muza 2001,
M. Gdula, P. Sadura “Style życia i porządek klasowy w Polsce”. Warszawa. Scholar. 2012,
M. Sandel “Czego nie można kupić za pieniądze” Warszawa. Kurhaus. 2013,
J. Gądecki, "I love NH. Gentryfikacja starej części Nowej Huty? Warszawa. IFiS PAN, 2012,
T. Masłyk, E. Migaczewska, M. Stojkow, D. Żuchowska –Skiba, Aktywni niepełnosprawni? Obywatelski i społeczny potencjał środowiska osób niepełnosprawnych, Wyd. AGH, Kraków 2016
A. Leder, “Prześniona rewolucja. Ćwiczesnia z logiki historycznej” (rozdział Rewolucja, albo Długie trzydzieści tzry lata potem?) Wyd Krytyki Politycznej, Warszawa 2014?
S. Kapralski "Pamięć przestrzeń , tożsamość (red) Scolar. Warszawa2010

Prerequisites and additional requirements:

Wykład:
Na ocenę z wykładów składa się wynik pisemnego egzamin. Treść wykładów może zostać uzupełniona o zagadnienia związane ze zróżnicowaniem społecznym z Polsce wskazaną prowadzącemu przez studentów.
Ćwiczenia audytoryjne:
Elementami oceny z ćwiczeń audytoryjnych będą:

  • obecność na ćwiczeniach (dopuszczalna jedna nieobecność, każdą kolejną, niezależnie od przyczyny, należy odrobić na dyżurze)
  • prezentacja dotyczącą przemian struktur społecznych, nierówności, ruchliwości społecznej we współczesnej Polsce. Przygotowania do prezentacja wymagają (w konsultacji z prowadzącym) wyboru zjawiska, postawienia w odniesieniu do wybranego zjawiska problemu praktycznego i teoretycznego w kategoriach socjologicznych, samodzielnych poszukiwań danych empirycznych i literatury. Prezentacja jest analizą postawionego problemu, w trakcie której student odnosi się do właściwych teorii socjologicznych i aktualnych badań socjologicznych. Szczególnie wysoko punktowane będą prezentacje wysoce angażujące pozostałych studentów do zadań/ćwiczeń lub/i otwierające pole do dyskusji w kategoriach socjologicznych o konkretnych zjawiskach.
  • aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach i zadaniach dla studentów, w tym wypracowanie pisane na zajęciach).
  • kolokwium
Recommended literature and teaching resources:

Beck, Ulrich. 2002. SPOŁECZEŃSTWO RYZYKA, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Dahrendorf , Ralf. 2005. O pojęciu szans życiowych, w: Piotr Sztompka, Marian Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków: Znak, s. 427- 437
Dahrendorf, Ralf. 2008. KLASY I KONFLIKT W SPOŁECZEŃSTWIE PRZEMYSŁOWYM, Kraków: Nomos, s.212 – 243.
Davies , M. 2009. PLANETA SLUMSÓW, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
Domański, Henryk, Kazimierz Słomczyński, Z. Sawiński. 2010. Prestiż zawodów w obliczu zmian społecznych: 1958-2008, w: „Studia Socjologiczne” nr 4, s.79-121.
Domański, Henryk. 1994. SPOŁECZEŃSTWA KLASY ŚREDNIEJ, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Domański, Henryk. 1999. PRESTIŻ SPOŁECZNY, Wrocław: Wydawnictwo UWr.
Domański, Henryk. 2002. POLSKA KLASA ŚREDNIA, Wrocław: Wydawnictwo UWr.
Domański, Henryk. 2002. UBÓSTWO W SPOŁECZEŃSTWACH POSTKOMUNISTYCZNYCH, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Domański, Henryk. 2004. STRUKTURA SPOŁECZNA, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Domański, Henryk. 2005. Legitymizacja systemu politycznego w dwudziestu jeden krajach, w: „Studia Socjologiczne” nr 2, s. 5-40.
Fenton, Steve. 2007. ETNICZNOŚĆ, Warszawa: Sic!
Fraser, Nancy. 2006. Od redystrybucji do uznania różnicy? Dylematy sprawiedliwości w erze „posocjalistycznej”, w: Anna Jasińska Kania i inni (red.), WSPÓŁCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE , Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s.1135-1144
Gorlach , Krzysztof . 2001. ŚWIAT NA PROGU DOMU. RODZINNE GOSPODARSTWA ROLNE W POLSCE W OBLICZU GLOBALIZACJI, Kraków: Wydawnictwo UJ.
Jałowiecki , Bohdan. 2007. GLOBALNY ŚWIAT METROPOLII, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Jałowiecki, Bohdan. 2006. Przemiany miast i zbiorowości miejskich w: J. Wasilewski (red) WSPÓŁCZESNE SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE – DYNAMIKA ZMIAN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Kingsley, Davies, Gilbert Moore. 2005. O niektórych zasadach uwarstwienia, w: Piotr Sztompka, Marian Kucia (red.), SOCJOLOGIA. LEKTURY, Kraków: Znak, s. 437-445.
Marody, Mirosława. 2007. Trzy Polski – Instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych, w: Mirosława Marody (red.), WYMIARY ŻYCIA SPOŁECZNEGO. POLSKA NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 271-289.
Pakulski, Jan, Jacek Wasilewski. 2006. Cyrkulacja elit politycznych: od lisów do lwów, w: „Studia Socjologiczne” nr 2.
Podedworna, Hanna. 2006. Przemiany zbiorowości wiejskich, w: Jacek Wasilewski (red.), WSPÓŁCZESNE SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE – DYNAMIKA ZMIAN, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar,, s. 199-228.
Porta, Della, M. Diani. 2009. RUCHY SPOŁECZNE, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prokopek, A. 2008. Wzory prestiżu w Polsce, w: „Studia Socjologiczne” nr 2, s. 29-64.
Sadowski, I. 2002. Egalitarne nostalgie: czy stosunek do nierówności dzieli Polaków?, w: „Studia Socjologiczne” nr 2, s.23-52.
Siemieńska, Renata. 2003. Polacy i Polki w życiu publicznym – podobni czy różni od mieszkańców Unii Europejskiej, w: AKTORZY ŻYCIA PUBLICZNEGO. PŁEĆ JAKO CZYNNIK RÓŻNICUJĄCY, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 216-235.
Słomczyński, Kazimierz, I. Tomescu-Dubrow. 2008. Systemowe zmiany w strukturze klasowej a ruchliwość społeczna. Analiza tablic przepływu osób między różnymi kategoriami początkowymi i końcowym, w: Henryk Domański (red.), ZMIANY STRATYFIKACJI SPOŁECZNEJ W POLSCE.
Słomczyński, Kazimierz, M. K. Janicka. 2008. Dychotomie w strukturze klasowej: o efekcie św. Mateusza i pogłębiających się nierównościach społecznych, w: Janusz Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red.), CO NAS ŁĄCZY, CO NAS DZIELI, Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, s.123-138.
Szlendak, Tomasz, Arkadiusz Karwacki. 2010. Koncepcja poziomicy – cudowne lekarstwo czy utopijna terapia?, w: Studia Socjologiczne nr 1, s. 35-67.
Sztompka , Piotr. 2005. SOCJOLOGIA ZMIANY SPOŁECZNEJ, Kraków: Znak.
Titkow, Anna. 2007. TOŻSAMOŚĆ POLSKICH KOBIET. CIĄGŁOŚĆ, ZMIANA, KONTEKSTY. Warszawa: IFiS PAN.
Wright, Eric O. 2006. Klasy się liczą, w: Anna Jasińska Kania i inni (red.), WSPÓŁCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 813-833.
Zaborowski, Wojciech. 2003. Ewolucja struktury społecznej – ujęcie pokoleniowe, w: „Studia Socjologiczne” nr 2, s.11-42.
Zagórski, Krzysztof. 2008, Obiektywny i subiektywny poziom bytu i zadowolenie z życia – Polska 1992-2004. Propozycja nowych indeksów, w: Henryk Domański (red.), ZMIANY STRATYFIKACJI SPOŁECZNEJ W POLSCE, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 271 -293.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje prowadzących kurs dostępne pod adresem:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/szmeja-maria-06602
http://bpp.agh.edu.pl/autor/stojkow-maria-05057

Additional information:

Dla osób bardziej zainteresowanych problematyką zajęć prowadzący zawsze służą dodatkową literaturą.
MODUŁ KANONICZNY
Celem modułu jest dostarczenie wiedzy z zakresu socjologii, zmiany społecznej i zróżnicowania społecznego
niezbędnej do krytycznego myślenia, analizowania rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz poszukiwania
społecznych i kulturowych aspektów innowacji, technologii i zmiany.