Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The language of advertising
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-108-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Skowronek Katarzyna (kskowronek85@gmail.com)
Academic teachers:
prof. dr hab. Skowronek Katarzyna (kskowronek85@gmail.com)
Module summary

Analiza i interpretacja reklam w ujęciu różnych szkół językoznawczych, semiotycznych i kulturoznawczych. Kurs jest realizowany w ramach POWER 3.5, w module składającym się z 4 przedmiotów:
1) Język reklamy
2) Cyberkultura
3) Znaczenie mobile w e-biznesie
4) Społeczności wirtualne

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Społeczeństwo komunikacyjne". SO2A_K03, SO2A_K02, SO2A_K06 Project
M_K002 Podejmuje samodzielnie lub w grupie analizę postawionych przed nim zadań praktycznych lub teoretycznych. SO2A_K03 Project,
Presentation,
Activity during classes,
Execution of exercises
M_K003 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. SO2A_K05, SO2A_K04 Project
Skills
M_U002 W sposób wszechstronny rozpoznaje, interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę przekazów reklamowych w celu określenia ich znaczenia kulturowego i oddziaływania na społeczeństwo w odniesieniu do tradycji kulturowych. SO2A_U02 Project,
Participation in a discussion,
Presentation
Knowledge
M_W001 Zna teorie i koncepcje metodologiczne z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych w aspekcie ich rozwoju historycznego w odniesieniu do funkcji i roli reklamy oraz mediów masowych w perspektywie ich wpływu na współczesną kulturę. SO2A_W07 Project,
Participation in a discussion,
Activity during classes,
Presentation,
Examination
M_W002 Zna koncepcje teoretyczne dotyczące roli mediów masowych i instytucji okołomedialnych dla społeczeństwa i kultury, w perspektywie tworzenia i rozpowszechniania przekazów reklamowych. SO2A_W13 Project,
Examination
M_W003 Posiada aktualną i wszechstronną wiedzę na temat roli języka w reklamie i jego kulturotwórczego znaczenia we współczesnym świecie. SO2A_W05 Project,
Examination
M_W004 Posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną o strukturach i instytucjach społecznych w świetle koncepcji z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, oraz o istotnych elementach tych struktur i instytucji i ich znaczeniu w odniesieniu do roli reklamy, mediów masowych i Internetu we współczesnym społeczeństwie. SO2A_W05 Presentation,
Participation in a discussion,
Activity during classes,
Examination
M_W005 Posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych o typach więzi społecznych, ich genezie, zmienności, zróżnicowanych funkcjach oraz kulturowych odniesieniach w odniesieniu do funkcji i znaczenia reklamy i Internetu we współczesnym świecie. SO2A_W07 Presentation,
Participation in a discussion,
Activity during classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Społeczeństwo komunikacyjne". - - - + - - - - - - -
M_K002 Podejmuje samodzielnie lub w grupie analizę postawionych przed nim zadań praktycznych lub teoretycznych. - - - + - - - - - - -
M_K003 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U002 W sposób wszechstronny rozpoznaje, interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę przekazów reklamowych w celu określenia ich znaczenia kulturowego i oddziaływania na społeczeństwo w odniesieniu do tradycji kulturowych. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna teorie i koncepcje metodologiczne z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych w aspekcie ich rozwoju historycznego w odniesieniu do funkcji i roli reklamy oraz mediów masowych w perspektywie ich wpływu na współczesną kulturę. - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna koncepcje teoretyczne dotyczące roli mediów masowych i instytucji okołomedialnych dla społeczeństwa i kultury, w perspektywie tworzenia i rozpowszechniania przekazów reklamowych. - - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada aktualną i wszechstronną wiedzę na temat roli języka w reklamie i jego kulturotwórczego znaczenia we współczesnym świecie. - - - + - - - - - - -
M_W004 Posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną o strukturach i instytucjach społecznych w świetle koncepcji z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, oraz o istotnych elementach tych struktur i instytucji i ich znaczeniu w odniesieniu do roli reklamy, mediów masowych i Internetu we współczesnym społeczeństwie. - - - + - - - - - - -
M_W005 Posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych o typach więzi społecznych, ich genezie, zmienności, zróżnicowanych funkcjach oraz kulturowych odniesieniach w odniesieniu do funkcji i znaczenia reklamy i Internetu we współczesnym świecie. - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:

Kurs ma charakter specjalistyczny i praktyczny. Jego celem jest przygotowanie słuchaczy do analizy i interpretacji różnorodnych tekstów reklamowych oraz dostarczenie im najważniejszych z punktu widzenia współczesnego językoznawstwa narzędzi teoretyczno-metodologicznych. Elementy lingwistyki kognitywnej, pragmalingwistyki, retoryki, semiotyki, teorii neomarksistowskiej i genderowej, krytycznej analizy dyskursu oraz teorii perswazji zostaną wykorzystane jako instrumentarium służące badaniu nie tylko przekazu werbalnego w reklamach, ale i – przede wszystkim – warstwy wizualnej. Integralną częścią tych spotkań jest wspólna dyskusja na temat prezentowanych tekstów reklamowych (z wykorzystaniem poznanych w czasie wykładu pojęć i terminów). Każde zajęcia składają się z trzech części:
1. wprowadzenie teoretyczne,
2. wspólna analiza i interpretacja wybranych reklam
3. krótka (10-15 minutowa) praca pisemna, będąca samodzielną analizą studenta wskazanej reklamy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 10 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 17 h
Participation in project classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na 7 możliwych prac pisemnych w trakcie semestru student powinien obowiązkowo napisać 3 (lub więcej).
*Ocena końcowa * jest średnią arytmetyczną z:
- średniej oceny uzyskanej z (przynajmniej) 3 ocen z esejów;
- oceny z projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5

Prerequisites and additional requirements:

warunki zaliczenia projektu realizowanego w ramach POWER 3.5.
- opracowanie i prezentacja projektu (w zespołach 5-osobowych);
- temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych ze społeczeństwem komunikacyjnym, które zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach z Języka reklamy;
- ocena pod koniec semestru – po prezentacji projektu (pod koniec semestru)
kryteria oceny projektu:
- stopień powiązania z koncepcjami kulturoznawczymi;
- przedstawienie założeń projektu;
- klarowność i logika prezentacji ;
- możliwość przyszłego/ewentualnego praktycznego zastosowania projektu (na przykład projekt kampanii reklamowej, interfejsu etc.)
- prezentacja mówiona (nie czytana);
- max 20 minut
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.

Recommended literature and teaching resources:

K .Albin, Reklama. Przekaz. Odbiór. Interpretacja, Warszawa-Wrocław 2002.
M. Bogunia-Borowska, Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej, Kraków 2004.
J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa 1996.
K. Cymanow-Sosin, Metafory we współczesnej reklamie, Toruń 2010,
Encyklopedia „Wiedza o reklamie. Od pomysłu do efektu”, Bielsko-Biała 2009.
M. Golka, Świat reklamy, Warszaw 1994.
I. Kamińska-Szmaj, Slogan reklamowy – budowa składniowa, „Poradnik Językowy” 4/1996.
R. Kleczek, M. Hajdas, M. Sobocińska, Kreacja w reklamie, Kraków 2008.
M. Kociuba, Antropologia poznania obrazowego, Lublin 2010.
M. Kochan, Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2005.
M. Lisowska-Magdziarz, Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny – reklama – semiotyka, Kraków 2000.
P.H. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999.
W. Lubaś, Język w komunikacji, perswazji i w reklamie, Dąbrowa Górnicza 2006.
A. Lusińska, Reklama a frazeologia. Teksty reklamowe jako źródło nowych frazeologizmów, Toruń 2007.
J. Maćkiewicz, Metafora w reklamie, w: Kreowanie świata w tekstach, red. A. M. Lewicki, R. Tokarski, Lublin 1995.
Manipulacja w języku, red. P.Krzyżanowski, P.Nowak, Lublin 2004.
Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu, red. K. Olechnicki, Toruń 2003.
D. Ogilvy, O reklamie, Warszawa 2008.
A. Pitrus, Znaki na sprzedaż. W stronę integracyjnej teorii reklamy, Kraków 2005.
A. Pomieciński, Reklama w kulturze współczesnej. Studium antropologiczne, Poznań 2005
Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. K. Przybylska, W. Przyczyna, Kraków 2001.
G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych, Warszawa 2010.
K. Skowronek, Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Kraków 2001.
K. Skowronek, Czy reklama kłamie?, „Nowa Polszczyzna” 4/1997
E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2003.
Sztuki wizualne jako nośniki ideologii, red. M. Lisiecki
Ze świata reklamy, red. A.S.Barczak, A.Pitrus, Kraków 1999.
R. Zimny, Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych, Warszawa 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1993 (2001) – Reklama. Studium pragmalingwistyczne, I iII wyd., Kraków: IJP PAN.
2016 – Kultura konsumpcji – kultura terapii. Studia językoznawcze, Kraków: Libron.
Czy reklama kłamie? O językowych mechanizmach perswazji, Nowa Polszczyzna 4, 1997, 47-50.
Ideologia przekazu telewizyjnego, w: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język – semiotyka – edukacja, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009, 314-330 (współautor: B. Skowronek).
Kim jest Rysio z „Klanu”? Medialne symulakra w dyskursie publicznym, [w:] Współczesne media – wolne media?, tom. 2, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Lublin 2010, 164-177 (współautor M. Rutkowski).
Sex i shopping – związki i paralele. Refleksja kulturoznawcza, „Studia Humanistyczne AGH” 1/2012,

Additional information:

– przedmiot jest realizowany w ramach programu POWER 3.5