Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Photography - contexts and methods of interpretation
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-126-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic and practical
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. Bielak Tomasz (tbielak78@gmail.com)
Academic teachers:
dr hab. Bielak Tomasz (tbielak78@gmail.com)
Module summary

Uczestnik kursu będzie posiadał wiedzę na temat historii, współczesnych trendów oraz praktyki sztuki fotograficznej rozpatrywanej w kontekście kulturoznawczym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych dot. fotografii. SO2A_K06 Execution of a project,
Essay,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat fotografii. SO2A_U06 Execution of a project,
Essay
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do analizy fotografii. SO2A_W03 Execution of a project,
Essay
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do fotografii. SO2A_W06 Execution of a project,
Essay
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych dot. fotografii. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat fotografii. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do analizy fotografii. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do fotografii. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zakres problematyki podejmowanej na zajęciach:
1. Historia fotografii – od dagerotypów do fotografii cyfrowej: mistrzowie, trendy, dzieła, znaczenie.
2. Prezentacja fotografii jako medium technologicznego.
3. Prezentacja fotografii jako medium estetycznego.
4. Prezentacja fotografii jako medium kulturoznawczego i kulturotwórczego.
5. Fenomen fotografii.
6. Rodzaje i znaczenie fotografii (media społecznościowe i tradycyjne kanały dystrybucji).
7. Praktyka fotograficzna.
8. Kulturowe konteksty fotografii (fotografia a kultura audiowizualna, fotografia a inne sztuki wizualne, płynne granice sztuki fotograficznej).
9. Fotografia i film.
10. Drogi rozwoju fotografii (wg raportu Manovicha 2018).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 22 h
Participation in lectures 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie grupowej pracy zaliczeniowej (max. ilość osób – 6) i jej prezentacja podczas zajęć. Szczegółowe warunki zadania zostaną omówione podczas pierwszego wykładu.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych.

Recommended literature and teaching resources:

Sarah Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, tłum. M. Skiba, Wyd. UJ, 2009.
Wolfgang Kemp, Historia fotografii. Od Daguerre'a do Gursky'ego, tłum. Mariusz Bryl, Wyd. Universitas 2014.
Francois Soulages, Estetyka fotografii. Strata i zysk, tłum. Beata Mytych-Forajter, Wacław Forajter, Wyd. Universitas, Kraków 2012.
Scott Walden, Fotografia i filozofia, tłum. Izabela Zwiech, Wyd. Universitas, Kraków 2013.
Vilem Flusser, Ku filozofii fotografii, Jacek Maniecki, wyd. Aletheia, Warszawa 2015.
Terry Berrett, Krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy, tłum. Jakub Jedliński, Wyd. Universitas, Kraków 2014.
Susan Sontag, O fotografii, tłum. Sławomir Magala, Wyd. Karakter, Warszawa 2017.
Georges Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, tłum. Mai Kubiak Ho-Chi, Wyd. Universitas, Kraków 2012.
Roland Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. Jacek Trznadel, Wyd. Aletheia, Warszawa 2008.
Piotr Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005.
Wojciech Nowicki, Dno oka. Eseja o fotografii, Wyd. Czarne, Wołowiec 2010.
Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej, Wyd. UJ, Kraków 2010.
Ian Jefferey, Jak czytać fotografię. Lekcja mistrzów fotografii, tłum. Jakub Jedliński, wyd. Universitas, Kraków 2008.
Film:
Geniusz zaklęty w fotografii, BBC 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

https://bielsko.academia.edu/TomaszBielak

Additional information:

Syllabus opracował dr hab. Piotr Kletowski