Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
To be completed
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-204-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Wojakowski Dariusz (darek.wojak@wp.pl)
Academic teachers:
dr hab. Wojakowski Dariusz (darek.wojak@wp.pl)
Module summary

Na proseminarium proponowany jest dość szeroki zakres tematyczny. Sugestią prowadzącego jest korzystanie w badaniach własnych z koncepcji powiązanych z kategoriami performansu, granic i tożsamości.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Activity during classes
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. Diploma thesis preparation
Skills
M_U001 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. Diploma thesis preparation
M_U002 Potrafi napisać pracę dyplomową w języku polskim lub obcym, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzacych we współczesnym swiecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji Diploma thesis preparation
M_U003 Potrafi w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, w aspekcie rozwoju technologicznego i globalizacji oraz innych współczesnych zjawisk i procesów. Diploma thesis preparation
M_U004 Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych posługując się terminologią właściwą naukom społecznym i humanistycznym. Activity during classes
M_U005 Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych potrafi przeprowadzic analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. Diploma thesis preparation
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjasnić procesy i zjawska zachodzace we współczesnym świecie. Diploma thesis preparation
M_W002 Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. Ma wiedzę na temat etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników swojej pracy. Diploma thesis preparation
M_W003 Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych. Diploma thesis preparation
M_W004 W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie. Diploma thesis preparation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi napisać pracę dyplomową w języku polskim lub obcym, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzacych we współczesnym swiecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, w aspekcie rozwoju technologicznego i globalizacji oraz innych współczesnych zjawisk i procesów. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych posługując się terminologią właściwą naukom społecznym i humanistycznym. - - - - - + - - - - -
M_U005 Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych potrafi przeprowadzic analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjasnić procesy i zjawska zachodzace we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. Ma wiedzę na temat etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników swojej pracy. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii oraz współczesnych procesów społecznych. - - - - - + - - - - -
M_W004 W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
 1. Ogólna charakterystyka proseminarium

  Proseminarium proponuje przygotowanie do badania zdarzeń społecznych powiązanych z procesami tworzenia i podtrzymywania tożsamości jednostkowej i zbiorowej. Zdarzenia te mogą być zakorzeniane w lokalnej lub wirtualnej rzeczywistości i być związane z praktykami, które identyfikowane są jako zjawiska:

  - kulturowe: festiwale muzyczne (popularne i niszowe); imprezy lokalne; działalność grup rekonstrukcyjnych; działalność zespołów ludowych; wydarzenia promujące kultury etniczne europejskie i pozaeuropejskie;

  - polityczne: spotkania polityków, kampanie wyborcze; działania wybranych polityków lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich; obrady rad, komisji, parlamentu

  - medialne (dotyczy sytuacji, w których głównymi podmiotami/aktorami są dziennikarze): programy publicystyczne; programy “celebryckie”; działania wybranych dziennikarzy i celebrytów;

  Wszystkie one mogą być rozpatrywane w kontekście wirtualnej rzeczywistości, tj. mają/mogą mieć charakter hybrydalny (obejmujący działania w świecie fizycznym i wirtualnym). W mediach społecznościowych także pojawiają się “wydarzenia”, które mogą być analizowane w ramach koncepcji spektaklu kulturowego i być przedmiotem badań socjologicznych.

  Badania uwzględniające aspekt zdarzeniowy wiążą się z wykorzystaniem różnorodnych technik zbierania danych jakościowych (obserwacja, fotografia, analiza materiałów audiowizualnych, wywiady). Zachęcam do analizy tych wydarzeń z wykorzystaniem koncepcji spektaklu kulturowego, a więc zwracaniem uwagi na następujące aspekty wydarzeń społecznych:
  - jakie zasoby kulturowe wykorzystywane są w scenariuszu spektaklu i jaki jest stosunek “scenarzystów” i aktorów do tych treści;
  - w jaki sposób środki produkcji symbolicznej i środowisko są wykorzystywane w spektaklu;
  - jakie są przekonania aktorów o publiczności i autentyczności spektaklu;
  - jakie są przekonania publiczności o aktorach i autentyczności spektaklu.

 2. Treści kulturowe i interakcje społeczne jako składowe performansu kulturowego.

  Analiza koncepcji J. Alexandra spektaklu społecznego. Poszukiwanie obszarów badawczych poddający się analizie z zakresu socjologii kulturowej. Praktyki przestrzenne; działania lokalne; wydarzenia polityczne (uwzględnienie mediów); wydarzenia w przestrzeni wirtualnej; indywidualne strategie performatywne (4 godz.)

 3. Metodologia w badaniach jakościowych

  Przedstawienie głównych problemów metodologicznych związanych z badaniami władzy, przestrzeni i tożsamości w perspektywie socjologii kulturowej. (4 godz.)

 4. Omówienie przygotowanych recenzji.

  Dyskusja nad recenzjami, omówienie kierunków przygotowania projektu badawczego (7 godz.)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Contact hours 3 h
Participation in seminar classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunki konieczne do uzyskania zaliczenia to: 1/ oddanie recenzji dwóch książek; 2/ oddanie projektu badań.

Prerequisites and additional requirements:

-..

Recommended literature and teaching resources:

Alexander J. 2009. Pragmatyka kulturowa: performase społeczne miedzy rytuałem a strategią, w: Manterys A., Mucha J. (red) Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Kraków, Nomos.
Babiński G. 2005. Metodologia a rzeczywistość społeczna. Dylematy badań etnicznych. Nomos, Kraków.
Benton T i I. Craib, 2003. Filozofia nauk społecznych, Wrocław, Wyd. DSWE TWP.
Berger P., Luckmann T. 1966. The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York, Anchor Books.
Blumer H. 2007. Interakcjonizm symboliczny. Nomos, Kraków.
Buchowski M. 2004. Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności. Kraków, Wyd. UJ.
Chamraz K. 2006. Constructing Grounded Theory. London, Sage.
Clifford J., Marcus G. (red.). 1986. Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Univ. California Press, Berkeley-Los Angeles-London.
Denzin, N. 1997. The Interpretive Ethnography. SAGE, London.
Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) 2009. Metody badań jakościowych, t. I-II, Warszawa, PWN
Elias N. 2010. Czym jest socjologia?, Warszawa, aletheia.
Geertz C. 2003. Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne. Tłum. Z. Pucek, Kraków, Universitas.
Geertz C. 2005b1983. Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej. Tłum. D. Wolska, Kraków, Wyd. UJ.
Giddens A. 2009. Nowe zasady metody socjologicznej, seria WTS, Kraków, Nomos.
Glaser B.G., Strauss A. 2009. Odkrywanie teorii ugruntowanej. Kraków, Nomos
Kapralski S. 1995. Wartości a poznanie socjologiczne. Nomos, Kraków.
Kryzys i schizma : antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. 1984. T I-II, wyb. E. Mokrzycki, Warszawa, PIW.
Kuhn T. 1968. Struktura rewolucji naukowych, tł. Helena Ostromęcka, Warszawa, PWN
Kurczewska J. 2009. Władza lokalna i symbole, w: Gorzelak G., Szczepański M., Ślęzak-Tazbir W. (red.) Człowiek – Miasto – Region. Związki i interakcje, Warszawa, Scholar, s. 189- 205.
Maternys A., Mucha J. (red.) 2009. Nowe perspektywy teorii socjologicznej, seria WTS, Kraków, Nomos.
Macnaghten P. i John U.. 2005. Alternatywne przyrody : nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Warszawa : “Scholar”.
Moore H (red.). 1996. The Future of Anthropological Knowledge. Routledge, London.
Mouton J., Marais H.C. 1996. Basic Concepts in the Methodology of the Social Sciences. Pretoria, HSRC.
Noblit G. W., Hare R. D. 1988. Meta-Ethnography: Synthesizing Qualitative Studies. Qualitative Research Methods Series 11. Newbury Park, London, Delhi: SAGE Publ.
Nowak S. 2010. Metodologia badań społecznych. Warszawa PWN.
Popper K. 1977. Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa
Racjonalność i styl myślenia, 1992, wyb. E. Mokrzycki, Warszawa, Wydaw. IFiS PAN.
Silverman D. 2011. Qualitative Research, LA, London, Delhi: SAGE.
Sojak R. 2004. Paradoks antropologiczny. FNP, Wrocław.
Sztompka P, Bogunia D. (red.) 2008. Socjologia codzienności, Kraków, Znak.
Turner V. W. 2006. Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu. Tłum. A. Szyjewski, Kraków, Nomos.
Urry J. 2009. Socjologia mobilności, Warszawa, PWN.
Wojakowski Dariusz, Święto miasta jako spektakl kulturowy, w: Drzonek M., Musiał-Karg M., Wołek A. (red.) Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 2017, WAM, s. 113-130.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wojakowski Dariusz, Święto miasta jako spektakl kulturowy, w: Drzonek M., Musiał-Karg M., Wołek A. (red.) Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 2017, WAM, s. 113-130.

Additional information:

-
.