Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Usability and availability on the web. Introduction to interface design
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-211-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Igras-Cybulska Magdalena (migras@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Igras-Cybulska Magdalena (migras@agh.edu.pl)
Module summary

Kurs jest realizowany w ramach POWER 3.5 w module składającym się z 5 przedmiotów:
1) Nowe media i społeczne systemy medialne
2) Warsztat data and web mining
3) Warsztat analityki internetowej
4) Użyteczność i dostępność w sieci. Wstęp do projektowania interfejsów
5) Elektroniczne formy komunikacji
Celem nadrzędnym przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z tematyką szeroko pojętej użyteczności i dostępności interfejsów aplikacji oraz serwisów internetowych w kontekście marketingu internetowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Kreatywnie oraz twórczo rozwiązuje problemy pojawiające się podczas tworzenia interfejsów aplikacji i serwisów internetowych w zależności od grupy docelowej, strategii marketingowej i wymogów biznesowych przedsięwzięć internetowych. SO2A_K03 Activity during classes
M_K002 Sprawnie komunikuje się ze specjalistami w danej dziedzinie oraz umiejętnie współpracuje w grupie rozwiązującej problemy praktyczne SO2A_K05 Activity during classes
M_K003 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Analityka w przestrzeni wirtualnej". SO2A_K03, SO2A_K02, SO2A_K06 Project
M_K004 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. SO2A_K05 Project
Skills
M_U001 Potrafi prowadzić kompleksowe badania nad użytecznością i dostępnością serwisów oraz aplikacji internetowych w oparciu o metody i techniki pozyskiwania danych z różnych źródeł (triangulacja), decydowania o trafności i rzetelności wyciąganych wniosków. SO2A_U07 Project,
Execution of exercises,
Activity during classes
M_U002 Umie wykorzystywać dane statystyczne z badań z dziedzin takich jak socjologia i psychologia (w tym neuromarketing) z krytycznym podejściem do wyników swoich prac, a także antycypacji potencjalnych trudności i wad przygotowywanych projektów. SO2A_U09, SO2A_U08 Project,
Execution of exercises,
Activity during classes
M_U003 Umie podejmować innowacyjne bądź „konserwatywne” działania w procesie tworzenia interfejsów i oceniać ich wpływ na „przyswojenie" narzędzi przez potencjalnych odbiorców SO2A_U09, SO2A_U08 Execution of exercises,
Execution of a project,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada zaawansowaną wiedzę na temat dostępności i użyteczności aplikacji i serwisów internetowych. SO2A_W11 Execution of exercises,
Activity during classes
M_W002 Wie, w jaki sposób przygotowywać specjalistyczne raporty i audyty użyteczności aplikacji oraz serwisów internetowych mając do dyspozycji różnego typu narzędzia SO2A_W09 Execution of exercises,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Kreatywnie oraz twórczo rozwiązuje problemy pojawiające się podczas tworzenia interfejsów aplikacji i serwisów internetowych w zależności od grupy docelowej, strategii marketingowej i wymogów biznesowych przedsięwzięć internetowych. - - - + - - - - - - -
M_K002 Sprawnie komunikuje się ze specjalistami w danej dziedzinie oraz umiejętnie współpracuje w grupie rozwiązującej problemy praktyczne - - - + - - - - - - -
M_K003 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Analityka w przestrzeni wirtualnej". - - - + - - - - - - -
M_K004 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi prowadzić kompleksowe badania nad użytecznością i dostępnością serwisów oraz aplikacji internetowych w oparciu o metody i techniki pozyskiwania danych z różnych źródeł (triangulacja), decydowania o trafności i rzetelności wyciąganych wniosków. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystywać dane statystyczne z badań z dziedzin takich jak socjologia i psychologia (w tym neuromarketing) z krytycznym podejściem do wyników swoich prac, a także antycypacji potencjalnych trudności i wad przygotowywanych projektów. - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie podejmować innowacyjne bądź „konserwatywne” działania w procesie tworzenia interfejsów i oceniać ich wpływ na „przyswojenie" narzędzi przez potencjalnych odbiorców - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada zaawansowaną wiedzę na temat dostępności i użyteczności aplikacji i serwisów internetowych. - - - + - - - - - - -
M_W002 Wie, w jaki sposób przygotowywać specjalistyczne raporty i audyty użyteczności aplikacji oraz serwisów internetowych mając do dyspozycji różnego typu narzędzia - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:

Głównym zadaniem ćwiczeń projektowych jest zapoznanie studentów z warsztatem, środowiskiem pracy projektanta interakcji oraz procesem projektowania interfejsów. W tym celu omówione zostaną podstawowe pojęcia związane z działaniem i tworzeniem interfejsów w środowisku cyfrowym. Studenci poznają zarówno technologiczne, humanistyczne, jak i ekonomiczne aspekty tworzenia produktów cyfrowych. W sposób przystępny zostanie omówiona rola interfejsów w kształtowaniu relacji człowieka do technologii. Część kursu zostanie poświęcona omówieniu mechanizmów psychologicznych i kulturowych leżących u podstaw interakcji człowieka z systemami technologicznymi. Uczestnicy zapoznani zostaną z poszczególnymi etapami procesu projektowego, oraz dowiedzą się, jak go zaplanować. Jednym z głównych tematów zajęć będą interfejsy graficzne – studenci poznają zasady leżące u podstaw ich projektowania, a następnie przystąpią do stworzenia koncepcji własnego interfejsu.

1. Projektowanie interfejsów – definicje, model interakcji.
2. Użytkownik: user experience i modele mentalne.
3. Badania użytkowników.
3. Krótka historia interfejsów cyfrowych.
4. Współczesne technologie, a projektowanie interfejsów.
5. Warsztat pracy projektanta.
6. Proces projektowy i jego etapy.
7. Strategie i metodyki projektowe.
8. Elementy psychologii i percepcji w projektowaniu.
9. Emocje i ich rola w projektowaniu UX.
10. Elementy projektowania graficznego.
11. Architektura i logika systemu.
12. Projektowanie interfejsów graficznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in project classes 30 h
Contact hours 12 h
Completion of a project 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

50% wykonywanie zadań na zajęciach i aktywny udział w zajęciach.
50% oceny końcowej stanowi wykonanie i zaprezentowanie projektu integrujący wiedzę z zajęć składających się na blok “Analityka w przestrzeni wirtualnej”. Prezentacja projektów będzie miała charakter swoistej „obrony projektu”. Komisję tworzyli będą wszyscy prowadzący zajęcia w bloku. Projekt jest realizowany w ramach 5 przedmiotów w ramach POWER 3.5.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.
Projekt praktyczny w tej części będzie polegał na wykonaniu projektu aplikacji/urządzenia lub zaproponowaniu rozwiązań przyjaznych użytkownikom w oparciu o wiedzę i umiejętności oraz kompetencje zdobyte w ramach innych zajęć tworzących blok. Forma prezentacji powinna być dobrana zgodnie z charakterem projektu (szkice, makiety, prezentacja). Projekt realizowany w zespołach. Projekt będzie oceniany pod względem
1. pomysłu (pomysł musi zostać zaakceptowany przez prowadzącego),
2. rozwinięcia koncepcji,
3. jakości dostarczonych materiałów (makieta, prototyp, prezentacja, szkice),
4. Ocena będzie dokonywana tle innych zespołów podczas “obrony semestralnego projektu”

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Anderson, Stephen P. SEDUCTIVE INTERACTION DESIGN: New Riders.
Ariely, Dan. PREDICTABLY IRRATIONAL: HarperCollins Publishers Ltd.
Bolt, Nate, Tony Tulathimutte. REMOTE RESEARCH: Rosenfeld Media.
Bringhurst, Robert. ELEMENTARZ STYLU W TYPOGRAFII: D2D.pl.
Brown, Tim. CHANGE BY DESIGN: HarperCollins Publishers.
Ferrara, John. PLAYFUL DESIGN: Rosenfeld Media.
Frutiger, Adrian. CZŁOWIEK I JEGO ZNAKI: D2D.pl.
Gray, Dave, Sunni Brown, James Macanufo. GAME STORMING: O’Reilly.
Hochuli, Jost. DETAL W TYPOGRAFII: D2D.pl.
Hoekman, Robert. 2010. MAGIA INTERFEJSU. PRAKTYCZNE MEDTODY PROJEKTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Kalbach, James. 2008. Projektowanie NAWIGACJI STRONY WWW. OPTYMALIZACJA FUNKCJONALNOŚCI WITRYNY. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Karwatka Tomasz. 2009. USABILITY W E-BIZNESIE. CO KIERUJE TWOIM KLIENTEM? Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Kasperski, Marek, Anna Boguska-Torbicz. 2008. PROJEKTOWANIE STRON WW. UŻYTECZNOŚĆ W PRAKTYCE. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Kissane, Erin. THE ELEMENT OF CONTENT STRATEGY: A Book Apart.
Krug, Steve. 2010. NIE KAŻ MI MYŚLEĆ! O ŻYCIOWYM PODEJŚCIU DO FUNKCJONALNOŚCI STRON INTERNETOWYCH. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Linderman, Matthew, Jason Fried. 2005. PRZYJAZNE WITRYNY WWW. JAK UCZYNIĆ LEPSZYMI KOMUNIKATY O BŁĘDACH, POMOC, FORMULARZE I INNE KLUCZOWE PUNKTY WITRYNY. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Mills, Robert. A PRACTICAL GUIDE TO DESIGING THE INVISIBLE: Five Simple Steps.
Nielson, Jakob, Hoa Loranger. 2007. OPTYMALIZACJA FUNKCJONALNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Norman, Donald A. THE DESIGN OF EVERYDAY THINGS: Basic Books.
Quesenbery, Whitney, Kevin Brooks: STORYTELLING FOR USER EXPERIENCE: Rosenfeld Media.
Shedroff, Nathan. DESIGN IN THE PROBLEM: Rosenfeld Media.
Sikorski, Marcin. INTERAKCJA CZŁOWIEK-KOMPUTER: Wydawnictwo PJWSTK.
Spencer, Donna. A PRACTICAL GUIDE TO INFORMATION ARCHITECTURE: Five Simple Steps.
Spencer, Donna. _.CARD SORTING: Rosenfeld Media.
Suda, Brian. A PRACTICAL GUIDE TO DESIGING WITH DATA: Five Simple Steps.
Thatcher, Jim i inni. 2006. WEB ACCESSIBILITY. WEB STANDARDS AND REGULATORY COMPLIANCE. Nowy Jork: friendsofED.
Walter, Aaron. DESIGINING FOR EMOTION: Apart.
Warfel, Todd Zaki. PROTOTYPING: Rosenfeld Media.
Weinschenk, Susan M. 100 THINKS EVERY DESIGNER NEEDS TO KNOW ABOUT PEOPLE: New Riders.
Weinschenk, Susan M.. 2011. KLIKNIJ TU! WYKORZYSTAJ NEUROMARKETING W PROJEKTOWANIU WWW. SIŁA SKUTECZNEGO KLIKNIĘCIA. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Wroblewski, Luke. MOBILE FIRST: A Book Apart.
Wroblewski, Luke. WEB FORM DESIGN: Rosenfeld Media.
Young, Indi. MENTAL MODELS: Rosenfeld Media.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

The role of acoustic features in marking accent and delimiting sentence boundaries in spoken Polish / M. IGRAS, B. ZIÓŁKO // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2014 vol. 126 no. 6, s. 1246–1257. — Bibliogr. s. 1256–1257. — tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/126/a126z6p05.pdf
The influence of phoneme duration, energy and frequency features on the prominence of accent and sentence boundaries in spoken Polish / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO // W: APAP 2013 : Approaches to Phonology and Phonetics : 21–23 June 2013, Lublin, Poland : book of abstracts. — [Lublin : s. n.], 2013. — S. 28
Pomiary parametrów akustycznych mowy emocjonalnej – krok ku modelowaniu wokalnej ekspresji emocji — Measurements of emotional speech acoustic parameters – a step towards vocal emotion expression modelling / Magdalena IGRAS, Wiesław WSZOŁEK // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2012 vol. 58 nr 4, s. 335–338. — Bibliogr. s. 338, Streszcz., Abstr.
pełny spis publikacji: https://bpp.agh.edu.pl/autor/?idA=06928&fodR=0&fdoR=0&fagTP=0&fagIF=0&fagPM=0&afi=1&vt=c#vtype

Additional information:

Przedmiot satnowi integralną część bloku tematycznego “Analityka w przestrzeni wirtualnej”.
Zasadniczym celem bloku jest dostarczenie studentom całościowej wiedzy teoretycznej na temat relacji pomiędzy społeczeństwem a technologią oraz konsekwencjami rozwoju i coraz większego udziału technologii informatyczno-medialnych we współczesnym społeczeństwie zwłaszcza w przestrzeni gospodarki i komunikacji stanowiącej podstawę działań promocyjnych. Moduł ma za zadanie przygotowanie studentów do samodzielnego analizowania trendów w intrenecie, monitorowania działań z zakresu marketingu oraz projektowania rozwiązań technologicznych (interfejsów aplikacji i serwisów internetowych) oraz contentu i specyficznych form komunikacji w odpowiednich portalach społecznościowych.