Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Action research
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-212-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Tyrała Radosław (rtyrala@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Tyrała Radosław (rtyrala@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciami i założeniami metodologii nauk, pogłębienie umiejętności tworzenia własnego postępowania badawczego i kształtowanie świadomości problemów etycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Pogłębienie kompetencji w zakresie wytwarzania teorii naukowej SO2A_K02 Examination
M_K002 Pogłębienie kompetencji w zakresie prowadzenia badań naukowych SO2A_K03, SO2A_K06 Examination
M_K003 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych SO2A_K06 Project
M_K004 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania SO2A_K03 Project
M_K005 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania SO2A_K06, SO2A_K07 Project
Skills
M_U001 Umiejętność samodzielnego wybierania koncepcji metodologicznych odpowiednich do założonych celów poznawczych SO2A_U03 Examination
M_U002 Umiejętność tworzenia modelu własnego postępowania badawczego według reguł metodologicznych. SO2A_U08 Examination
M_U003 Rozróżnianie problemów etycznych i metodologicznych, które mogą powstać przy przyjęciu postawy badacza zaangażowanego społeczne SO2A_U12, SO2A_U08, SO2A_U03 Project
M_U004 Projektowanie interwencji socjologicznej SO2A_U03, SO2A_U06 Project
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe teorie innowacji społecznej i narzędzie stosowane w interwencjach socjologicznych. SO2A_W10, SO2A_W08, SO2A_W04 Presentation
M_W002 Znajomość wiedzy z zakresu historii koncepcji nauk społecznych formułowanych przez filozofię nauki i dyscypliny humanistyczne SO2A_W08, SO2A_W02 Examination
M_W003 Zna podstawowe pojęcia i założenia ogólnej metodologii nauk. SO2A_W03, SO2A_W01 Examination
M_W004 Wie na czym polega aktywne zaangażowanie badacza w życie społeczne. SO2A_W09, SO2A_W10 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Pogłębienie kompetencji w zakresie wytwarzania teorii naukowej - - - - - - - - - - -
M_K002 Pogłębienie kompetencji w zakresie prowadzenia badań naukowych - - - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych - - - - - - - - - - -
M_K004 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania - - - - + - - - - - -
M_K005 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętność samodzielnego wybierania koncepcji metodologicznych odpowiednich do założonych celów poznawczych - - - - - - - - - - -
M_U002 Umiejętność tworzenia modelu własnego postępowania badawczego według reguł metodologicznych. - - - - - - - - - - -
M_U003 Rozróżnianie problemów etycznych i metodologicznych, które mogą powstać przy przyjęciu postawy badacza zaangażowanego społeczne - - - - + - - - - - -
M_U004 Projektowanie interwencji socjologicznej - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe teorie innowacji społecznej i narzędzie stosowane w interwencjach socjologicznych. - - - - + - - - - - -
M_W002 Znajomość wiedzy z zakresu historii koncepcji nauk społecznych formułowanych przez filozofię nauki i dyscypliny humanistyczne - - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe pojęcia i założenia ogólnej metodologii nauk. - - - - - - - - - - -
M_W004 Wie na czym polega aktywne zaangażowanie badacza w życie społeczne. - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodologią badań w działaniu (action research). Omówione zostaną ich historia, podstawy teoretyczne, sposoby realizacji, wykorzystywane techniki i przykłady zastosowania. Szczególny nacisk położony zostanie na ukazanie różnicy między takim podejściem do prowadzenia badań a standardowym podejściem opartym na modelu pozytywistycznym. Kontekstem dyskusji na temat badań w działaniu będzie rozróżnienie dwóch typów generowania wiedzy – eksperckiego i partycypacyjnego. Omówione zostaną zarówno nowe możliwości, jakie niosą ze sobą badania w działaniu, jak i kierowane wobec tego podejścia badawczego argumenty krytyczne.

1. Zajęcia organizacyjne: powitane i omówienie reguł gry.

2. Wprowadzenie do badań w działaniu (historia, główne założenia).
Chrostowski, Jemielniak 2011: 15-54; Dudkiewicz 2011; Greenwood 2012;
Kemmis, McTaggart 2009.

3. Badania zaangażowane w tradycji socjologicznej.
Afeltowicz, Pietrowicz 2013: 216-225, 272-278, 436-454; Matuchniak-Krasucka 1995; Mucha 1986: 135-162.

4. Dwa modele generowania wiedzy: ekspercki i partycypacyjny.
Pobłocki 2013; Stasik 2015a; Stankiewicz 2017: 77-108.

5. Sfery zastosowania badań zaangażowanych (energetyka, klimat, edukacja, organizacje).
Afeltowicz, Pietrowicz 2013: 283-299; Elliott 2010; Stankiewicz 2017: 341-363.

6. Wykorzystywane techniki i sposoby realizacji badań w działaniu.
Gerwin 2018; Kubiak, Krzewińska 2012; Partycypacja Obywatelska. Techniki bd (wybrane).

7. Zajęcia z praktykiem partycypacji (opcjonalnie: projekcja filmu + dyskusja).
Gość: Paweł Pawłowski (Fundacja Lepsze Niepołomice).
Film: La Comuna 9. Odzyskując miasto, rok prod. 2015, reż. Inga Hajdarowicz, Anna Bednarczyk.

8. Grupowe projekty studenckie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 28 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in conversation seminars 15 h
Preparation for classes 4 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Completion of a project 4 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składają się:

• Udział w ćwiczeniach projektowych
• Wykonanie projektu
• Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp.
• Przygotowanie do zajęć
• Egzamin w formie testu.

Ocena końcowa naliczana jest jako średnia oceny z egzaminu oraz z ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Afeltowicz Łukasz, Krzysztof Pietrowicz. 2013. Maszyny społeczne. Wszystko ujdzie, o ile działa. Warszawa: WN PWN.
Animacja Życia Publicznego – Analizy i Rekomendacje. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych nr 2 (5) 2011 (numer pt. Badania w działaniu – nowy paradygmat).
Bukowski Andrzej. 2011. Sondaż deliberatywny. W: Seweryn Rudnicki (red.). Nowe perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, s. 133-147.
Burawoy Michael. 2009. O socjologię publiczną. Przemówienie prezydenckie z roku 2004, W: Aleksander Manterys, Janusz Mucha (red.). Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów, Kraków: ZW NOMOS, s. 525-561.
Chrostowski Aleksander, Dariusz Jemielniak. 2011. Skuteczne doradztwo strategiczne. Metoda action research w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT.
Červinkowa Hana, Bogusława Dorota Gołębniak (red.). 2010. Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Dudkiewicz Magdalena. 2011. Metodologiczny kontekst badań aktywizujących. W: Animacja Życia Publicznego – Analizy i Rekomendacje. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych nr 2 (5), s. 4-6.
Elliott John. 2010. Używając badań do ulepszania praktyki: koncepcja praktyki opartej na danych empirycznych. W: Červinkowa Hana, Bogusława Dorota Gołębniak (red.). Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 155-182.
Gerwin Marcin. 2018. Panele obywatelskie. Przewodnik po demokracji, która działa. Kraków: Otwarty Plan.
Greenwood Davydd J. 2012. Action research, czyli o badaniach w działaniu. W: Dariusz Jemielniak (red.). Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t. 1. Warszawa: WN PWN, s. 115-139.
Greenwood Davydd J., Morten Levin. 2009. Reforma nauk społecznych i uniwersytetów przez badania interwencyjne. W: Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (red.). Metody badań jakościowych, t. 1. Warszawa: WN PWN, s. 77-106.
Grygieńć Janusz. 2017. Demokracja na rozdrożu. Deliberacja czy partycypacja polityczna?. Kraków: Universitas.
Jawłowska Aldona. 1993. Interwencja socjologiczna. „Kultura i Społeczeństwo” nr 3, s. 161-170.
Kemmis Stephen, Robin McTaggart. 2009. Uczestniczące badania interwencyjne. Działanie komunikacyjne i sfera publiczna. W: Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (red.). Metody badań jakościowych, t. 1. Warszawa: WN PWN, s. 775-831.
Kubiak Anna, Aneta Krzewińska. 2012. Sondaż deliberatywny® – inwentarz problemów. „Przegląd Socjologiczny” nr 1, s. 9-30.
Kuczyński Paweł. 1986. Interwencja socjologiczna à la Touraine. „Studia Socjologiczne” nr 3.
Kuczyński Paweł. 2011. Touraine’a interwencjonizm, czyli aktywna socjologia inaczej. W: Animacja Życia Publicznego – Analizy i Rekomendacje. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych nr 2 (5), s. 12-15.
Lewenstein Barbara. 2010. Między rządzeniem a współrządzeniem. Obywatelskie modele rozwoju społeczności lokalnej. W: Barbara Lewenstein, Jacek Schindler, Ryszard Skrzypiec (red.). Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 21-41.
Lewenstein Barbara, Jacek Schindler, Ryszard Skrzypiec (red.). 2010. Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Lewin Kurt. 2010. Badania w działaniu a problemy mniejszości. W: Červinkowa Hana, Bogusława Dorota Gołębniak (red.). Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 5-18.
Matuchniak-Krasucka Anna. 1995. Interwencja socjologiczna A. Touraine’a. Uwagi uczestnika. „Studia Socjologiczne” nr 3-4, s. 97-109.
Miessen Markus. 2013. Koszmar partycypacji. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
Mucha Janusz. 1986. Socjologia jako krytyka społeczna. Orientacja radykalna i krytyczna we współczesnej socjologii zachodniej. Warszawa: PWN.
Niziołek Katarzyna. 2011. Fotografia uczestnicząca. Od jakościowych badań światów społecznych do interwencji socjologicznej. „Przegląd Socjologii Jakościowej” nr 1, s. 22-41.
Partycypacja Obywatelska. Techniki. bd. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, dostęp: http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/
Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej. 2012. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Partycypacja publiczna krok po kroku. Antologia tekstów. 2014. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (wybór i opracowanie: Oktawiusz Chrzanowski).
Pobłocki Kacper. 2013. Prawo do odpowiedzialności. W: Miessen Markus. Koszmar partycypacji. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, s. 7-39.
Stankiewicz Piotr, Agata Stasik, Joanna Suchomska. 2015. Od informowania do współdecydowania i z powrotem. Prototypowanie technologicznej demokracji. „Studia Socjologiczne” nr 3 (218), s. 65-101.
Stankiewicz Piotr. 2017. Gra w atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
Stasik Agata. 2015a. Obywatel współbadacz, czyli o pożytkach z dzielenia laboratorium – renegocjowanie umowy pomiędzy naukowcami a amatorami. „Studia Socjologiczne” nr 4 (219), s. 101-126.
Stasik Agata. 2015b. Jak prowadzić partycypacyjną ocenę technologii? Przegląd metod i technik. w: Gwiazdowicz Mirosław, Piotr Stankiewicz (red.). Technology Assessment. Problematyka oceny technologii. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, s. 87-111.
Surowiecki James. 2010. Mądrość tłumu. Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce. Gliwice: Onepress.
Susman Gerald I., Roger D. Evered. 2010. Ocena naukowych walorów badań w działaniu. W: Červinkowa Hana, Bogusława Dorota Gołębniak (red.). Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 89-115.
Zielińska Ewa, Dariusz Kraszewski. 2019. Narzędzia partycypacji lokalnej w Polsce w latach 2014-2017. Konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna, inicjatywa uchwałodawcza. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

MODUŁ KANONICZNY
Celem modułu jest dostarczenie wiedzy z zakresu socjologii, zmiany społecznej i zróżnicowania społecznego
niezbędnej do krytycznego myślenia, analizowania rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz poszukiwania
społecznych i kulturowych aspektów innowacji, technologii i zmiany.

MODUŁ METODOLOGICZNY
Celem modułu jest dostarczenie umiejętności badawczych przydatnych dla projektowania i badania
efektywności innowacyjnych rozwiązań i prowadzenia interwencji społecznych. Wprowadzanie zmiany
wymaga ciągłego monitoringu w postaci realizacji wysokiej jakości badań oraz umiejętności znajdowania
i wykorzystywania dostępnych informacji.
Przedmioty składające się na moduł metodologiczny to przede wszystkim zaawansowane metody analizy
danych ilościowych i jakościowych uzupełnione o nowoczesne techniki i narzędzia analityczne, m.in. badania
w działaniu (action research), badania internetowe, laboratorium procesów grupowych, analitykę internetową