Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Local Democracy and Civil Society
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-302-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Gąciarz Barbara (gaciarz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Gąciarz Barbara (gaciarz@agh.edu.pl)
dr Piróg Tomasz (tpirog@agh.edu.pl)
Module summary

Demokracja lokalna i społeczeństwo obywatelskie

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wzmocnienie kompetencji obywatelskich związanych z artykulacją interesów jednostkowych i grupowych, zbiorowym podejmowaniem decyzji oraz realizowaniem programów społecznych. SO2A_K04, SO2A_K07 Activity during classes
Skills
M_U001 W odniesieniu do wybranych zagadnień demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego umie zestawić wyjaśnienie o charakterze ekonomicznym, politologicznym, filozoficznym z wyjaśnieniem o charakterze socjologicznym. SO2A_U06, SO2A_U01 Participation in a discussion
M_U002 Posiada umiejętność analizowania wybranych zjawisk związanych z funkcjonowanie społeczności lokalnej i mechanizmów władzy z uwzględnieniem kontekstów historycznych, politycznych, kulturowych i społecznych. SO2A_U11, SO2A_U08 Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w odniesieniu do demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. SO2A_W02, SO2A_W05 Activity during classes,
Examination
M_W002 Zna właściwe dla innych nauk społecznych (ekonomia, filozofia, politologia) sposoby wyjaśniania funkcjonowania demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, rozumie specyfikę socjologicznych wyjaśnień. SO2A_W14, SO2A_W07, SO2A_W06 Activity during classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wzmocnienie kompetencji obywatelskich związanych z artykulacją interesów jednostkowych i grupowych, zbiorowym podejmowaniem decyzji oraz realizowaniem programów społecznych. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 W odniesieniu do wybranych zagadnień demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego umie zestawić wyjaśnienie o charakterze ekonomicznym, politologicznym, filozoficznym z wyjaśnieniem o charakterze socjologicznym. + + - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność analizowania wybranych zjawisk związanych z funkcjonowanie społeczności lokalnej i mechanizmów władzy z uwzględnieniem kontekstów historycznych, politycznych, kulturowych i społecznych. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w odniesieniu do demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna właściwe dla innych nauk społecznych (ekonomia, filozofia, politologia) sposoby wyjaśniania funkcjonowania demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, rozumie specyfikę socjologicznych wyjaśnień. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z wybranymi zagadnieniami współczesnej demokracji, w szczególności z problematyką demokracji lokalnej i samorządności terytorialnej, partycypacji obywatelskiej, społeczeństwa obywatelskiego oraz, na tym tle, z zasadami funkcjonowania administracji publicznej. Poza kwestiami dotyczącymi teorii demokracji, modeli samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, znaczna część wykładów dotyczyła będzie dotyczyła praktyki funkcjonowania gmin, powiatów i województw samorządowych w Polsce, a także głównych problemów rozwoju regionalnego.

Auditorium classes:

W ramach ćwiczeń poruszone zostaną następujące tematy:

1. Renesans idei społeczeństwa obywatelskiego
2. Dialog w demokracji lokalnej – ograniczenia deliberacji
3. Demokracja miejska i ruchy społeczne
4. Zasoby lokalne i ekonomizacja III sektora

Lektury obowiązkowe:
• Jerzy Szacki. 1997. Wstęp. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego. [w:] Jerzy Szacki (red.). Ani Książe, ani kupiec. Obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej. Kraków-Warszawa: Znak-Fundacja im. Stefana Batorego, s. 5-62
• Kazimierz W. Frieske. 2008. Fatamorgana deliberacji. [w:] Jacek Sroka (red.). Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym. Warszawa: IPiSS, s. 190-204
• Sherry A. Arnstein. 2012. Drabina partycypacji [w:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej, s. 12-39
• Maciej Kowalewski. 2016. Protest miejski. Przestrzenie, tożsamość i praktyki niezadowolonych obywateli miast. Kraków: Nomos – podrozdział „Miejskie ruchy społeczne. Zorganizowane niezadowolenie mieszkańców miast” (s. 161-204)
• Przemysław Pluciński. 2014. Demokracja miejska, czyli lokalizm, miejskie ruchy społeczne i walki o miasto [w:] Mariusz Baranowski (red.) Demokracja i rola obywatela. O napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi. Poznań: Wyd. UAM (s. 127-148)
• Jakub Wygnański. 2008. Ekonomizacja sektora pozarządowego. Zarządzanie Publiczne 1/2008, s. 23-66
• Barbara Lewenstein. 2004. Zasoby lokalne: zarys koncepcji.[w:] Piotr Gliński i in. (red.). Samoorganizacja społeczeństwa Polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie. Warszawa: IFiS PAN, s. 281-301.
• Jennifer M. Brinkerhoff. 2006. Ramy definicyjne partnerstwa pomiędzy sektorem rządowym a organizacjami non-profit. [w:] Trzeci sektor dla zaawansowanych. Współczesne teorie trzeciego sektora – wybór tekstów. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor, s. 85-102

Ocena z ćwiczeń będzie wystawiona na podstawie kolokwium zaliczeniowego (KL) i prezentacji przygotowywanej przez studentów w grupach (P).

W przypadku, gdy w terminarzu zajęć będzie brakowało tematów na prezentacje prowadzący zleci studentom pracę pisemną.

Ocena końcowa z ćwiczeń = 0.5xKL + 0.5xP

Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie zaliczenia z kolokwium.

Osoby wielokrotnie wykazujące się aktywnością podczas zajęć mogą uzyskać podniesienie oceny końcowej o pół stopnia.

Za każde przyłapanie na nieznajomości tekstu grozi obniżenie oceny końcowej o pół stopnia.

Prowadzący może wprowadzić krótkie kolokwia na początku zajęć (tzw. wejściówki) w celu zdyscyplinowania studentów. Brak zaliczenia wejściówki będzie skutkował obniżeniem oceny końcowej z ćwiczeń o pół stopnia.

Regulamin pracy nad projektami zostanie przedstawiony na pierwszym spotkaniu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 22 h
Preparation for classes 25 h
Contact hours 6 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie obliczna według wzoru:
Ocena końcowa = (ocena z egzaminu) x 0,8 + (ocena z ćwiczeń) x 0,2
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest otrzymanie przynajmniej oceny 3.0 z ćwiczeń audytoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura:
Gąciarz, Barbara. 2004. INSTYTUCJONALIZACJA SAMORZĄDNOŚCI TERYTORIALNEJ. AKTORZY
I EFEKTY, Warszawa: Wyd. IFiS PAN.
Lewenstein, Barbara. 1999. WSPÓLNOTA SPOŁECZNA A UCZESTNICTWO LOKALNE. MONOGRAFIA
PROCESÓW UCZESTNICTWA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM W PIERWSZYCH LATACH
TRANSFORMACJI W POLSCE, Warszawa: INS UW.
Putnam, Robert. 2008. SAMOTNA GRA W KRĘGLE. UPADEK I ODRODZENIE WSPÓLNOT LOKALNYCH
W STANACH ZJEDNOCZONYCH, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Tilly, Charles. 2008. DEMOKRACJA, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
Wnuk-Lipiński, Edmund. 2004. ŚWIAT MIĘDZYEPOKI. GLOBALIZACJA, DEMOKRACJA, PAŃSTWO
NARODOWE, Warszawa: Wydawnictwo ZNAK – Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Barbara Gąciarz i Jerzy Bartkowski. 2012. Samorząd a rozwój. Instytucje, obywatele, podmiotowość. Warszawa: IFiS PAN
Barbara Gąciarz. 2012. Instytucjonalizacja samorządu terytorialnego a szanse rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych. “Studia Humanistyczne AGH” 4/2012, s. 19-27
Barbara Gąciarz. 2004. Instytucjonalizacja samorządności terytorialnej w Polsce. Aktorzy i efekty. Warszawa: IFiS PAN.
Tomasz Piróg. 2016. Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia. Kraków: Nomos.

Additional information:

brak