Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diversity management
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-306-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Wojakowski Dariusz (darek.wojak@wp.pl)
Academic teachers:
dr hab. Wojakowski Dariusz (darek.wojak@wp.pl)
Module summary

Kurs jest realizowany w ramach POWER 3.5, w module składającym się z 3 przedmiotów:
Zarządzanie różnorodnością
E-inicjatywy zorganizowane społecznie
Nowe technologie w sferze społecznej

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur SO2A_K08 Activity during classes
M_K002 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych SO2A_K04 Participation in a discussion
M_K003 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Komunikacja społeczna". SO2A_K03, SO2A_K02, SO2A_K06 Project
M_K004 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowania ról w zespole oraz kolejnych etapów realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. SO2A_K05 Project
Skills
M_U001 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu odpowiednio dobranego i skonstruowanego przekazu medialnego SO2A_U04, SO2A_U05 Case study,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych SO2A_U03 Case study,
Execution of a project,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych SO2A_W07 Execution of exercises,
Execution of a project,
Participation in a discussion
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania SO2A_W05 Execution of exercises,
Execution of a project,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur + - - + - - - - - - -
M_K002 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych + - - + - - - - - - -
M_K003 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Komunikacja społeczna". - - - + - - - - - - -
M_K004 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowania ról w zespole oraz kolejnych etapów realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu odpowiednio dobranego i skonstruowanego przekazu medialnego + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zarządzanie różnorodnością to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed współczesnymi korporacjami,
organizacjami. Obecnie cechuje je nie tylko umiędzynarodowienie, swobodny przepływ ludzi i kapitałów, lecz również wewnętrzne zróżnicowanie ze względu na przykład na wiek (generacje X i Y), płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną, czy też umiejętność posługiwania się nowymi technologiami.
Zarządzanie różnorodnością wynika zatem nie tylko z dbałości o wizerunek firmy, czy instytucji, lecz przede wszystkim z realnych zmian społeczno-kulturowych, demograficznych i technologicznych. Różnorodność w miejscu pracy wymaga jednak zastosowania odpowiednich strategii i polityk wspierających pojawienie się konkretnych korzyści związanych z różnorodnością. Celem zajęć jest prezentacja koncepcji, strategii i praktyk związanych z różnorodnością w społeczeństwie – ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsce pracy.
W ramach wykładów przedstawiane są następujące zagadnienia:
1. Oblicza różnorodności we współczesnym świecie. Kulturowe aspekty zróżnicowania ze względu na etniczność, wiek, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność.
2. Zróżnicowanie a uprzedzenia, dyskryminacja i konflikty.
3. Zarządzanie różnorodnością – podejście organizacyjne i podejście krytyczne.
4. Trzy poziomy zarządzania: państwo, społeczność lokalna, przedsiębiorstwo: rozwiązania prawne, dobre praktyki oraz badania nad skutecznym zarządzaniem różnorodnością.

Project classes:
  1. W ramach kursu zostaną omówione, na podstawie najnowszych badań, główne wymiary zróżnicowania społecznego (płeć, wiek, klasa społeczna, sytuacja rodzinna, stan zdrowia/niepełnosprawność, orientacja seksualna, etniczność i religia), wynikające z nich
    problemy i wyzwania (uprzedzenia, dyskryminacja, konflikty), jak i sposoby ich rozwiązywania.Zaliczenie kursu odbędzie się na podstawie testu sprawdzającego wiedzę uczestników oraz wykonania i obrony projektu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 11 h
Completion of a project 19 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

50% oceny końcowej stanowi wynik testu zaliczeniowego.
50% oceny końcowej stanowi wykonanie i zaprezentowanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych z “komunikacją społeczną”.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Kurs jest realizowany w ramach POWER 3.5, w module składającym się z 3 przedmiotów:
1) Zarządzanie różnorodnością (30h)
2) E-inicjatywy zorganizowane społecznie (10h)
3) Nowe technologie w sferze społecznej (e-health, e-goverment, e-learning) (10h)
Celem zajęć Zarządzanie różnorodnością jest prezentacja koncepcji, strategii i praktyk związanych z różnorodnością w społeczeństwie – ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsce pracy.

Prerequisites and additional requirements:

MODUŁ PROJEKTOWY: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ
(DIVERSITY MANAGEMENT)
Zarządzanie różnorodnością to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed współczesnymi korporacjami,
organizacjami. Obecnie cechuje je nie tylko umiędzynarodowienie, swobodny przepływ ludzi i kapitałów, lecz również wewnętrzne zróżnicowanie ze względu na przykład na wiek (generacje X i Y), płeć,
niepełnosprawność, orientację seksualną, czy też umiejętność posługiwania się nowymi technologiami.
Zarządzanie różnorodnością wynika zatem nie tylko z dbałości o wizerunek firmy, czy instytucji, lecz przede wszystkim z realnych zmian społeczno-kulturowych, demograficznych i technologicznych. Różnorodność w miejscu pracy wymaga jednak zastosowania odpowiednich strategii i polityk wspierających pojawienie się konkretnych korzyści związanych z różnorodnością.

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura:
Druciarek, M., Przybysz, I. 2018. Działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w średnich firmach. Raport z badań jakościowych. Warszawa: ISP.
Jastrzębska, E. 2016. Zarządzanie różnorodnością jako element CSR — dobre praktyki i korzyści, “Marketing i Rynek”, z. 3.
Louvier, J. 2013. Diversity, Difference and Diversity Management, Helsinki.
Mor Barak, M. 2017. Managing Diversity: Toward a Globally Inclusive Workplace, London: Sage.
Ospina, S., Wagner, R.F. 2001. Managing Diversity in Civil Service: A Conceptual Framework for Public Organizations, New York.
Ozbilgin, M.F.(red.). 2009. Equality, Diversity and Inclusion at Work, Glos: Edward Elgar Publishing Limited.
Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością. 2013, Konfederacja Lewiatan.
Konrad, A., P. Prasad i J Pringle (eds). 2006. Handbook of Workplace Diversity, London: SAGE.
Sabattini, L, Warren, A, Dinolfo, S, Falk, E I Castro, M. 2010. Beyond Generational Differences: Bridging
Gender And Generational Diversity At Work, New York: Catalyst.
Sukces w zarządzaniu kadrami
Stor, M., Fornalczyk, A. (red.) 2014. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne. Wrocław.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zarządzanie różnorodnością to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed współczesnymi korporacjami,
organizacjami. Obecnie cechuje je nie tylko umiędzynarodowienie, swobodny przepływ ludzi i kapitałów, lecz również wewnętrzne zróżnicowanie ze względu na przykład na wiek (generacje X i Y), płeć,
niepełnosprawność, orientację seksualną, czy też umiejętność posługiwania się nowymi technologiami.
Zarządzanie różnorodnością wynika zatem nie tylko z dbałości o wizerunek firmy, czy instytucji, lecz przede wszystkim z realnych zmian społeczno-kulturowych, demograficznych i technologicznych. Różnorodność w miejscu pracy wymaga jednak zastosowania odpowiednich strategii i polityk wspierających pojawienie się konkretnych korzyści związanych z różnorodnością.