Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Postconvergence culture. Methodology of research
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-333-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
3
Profile of education:
Academic and practical
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. Bielak Tomasz (tbielak78@gmail.com)
Academic teachers:
dr hab. Bielak Tomasz (tbielak78@gmail.com)
Module summary

W ramach modułu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat kultury postkonwergencyjnej. Analizowane przykłady i wykorzystana bibliografia umożliwią także lepsze zrozumienie zjawisk znanych jako Web 3.0.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych dot. kultury postkonwergencji. SO2A_K06 Execution of a project,
Essay,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury postkonwergencji. SO2A_U06 Execution of a project,
Essay
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do kultury postkonwergencji. SO2A_W03 Execution of a project,
Essay
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do kultury postkonwergencji. SO2A_W06 Execution of a project,
Essay
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych dot. kultury postkonwergencji. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury postkonwergencji. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do kultury postkonwergencji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do kultury postkonwergencji. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Medioznawstwo (media studies) jako obszar badań i dyscyplina naukowa na świecie i w Polsce
2. Metodologia i metody badań kultury postkonwergencji.
3-4. Funkcje mediów. Mediatyzacja życia a poskonwergencja.
5. Przemiany mediów.
6. Sposoby przedstawiania. Ideologia przekazu medialnego.
7. Formaty i gatunki medialne – w stronę genologii medialnej? Popularne gatunki w kulturze postkonwergencji.
8-9. Nadawca, odbiorca, użytkownik mediów. Co ludzie robią z mediami i co media robią z ludźmi? Badania zorientowane na czytelnika (dyferencjał semantyczny, teoria użytkowania i korzyści, etnografia publiczności). Remediacje, kultura postkonwergencji i remiksu, uczestnictwo w kulturze.
10. Fani jako szczególny typ odbiorców mediów
13. Narracyjna tożsamość a postkonwergencja.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 4 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 16 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularne uczęszczanie na zajęcia oraz przygotowanie (w formie prezentacji grupowej) jednego z zaproponowanych przez prowadzącego projektów (czas na wykonanie zadania to semestr). Szczegółowe założenia zostaną podane na pierwszym spotkaniu.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Lisa Taylor, Andrew Willis (2006): Medioznawstwo. Teksty, instytucje, odbiorcy. Kraków (część 1, rozdz. 2 Odczytywanie medialnych obrazów; rozdz. 3. Ideologia; część 1, rozdz. 6. Narracja).
2. Ellen Seiter (1998): Semiotyka, strukturalizm a telewizja [w:] Robert C. Allen, red., Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych, red. nauk. wyd. pol. Andrzej Gwóźdź. Katowice (s. 35-66).
3. Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominick (2008): Mass media. Metody badań. Kraków (rozdz. 6. Analiza treści).
4. John Fiske (1999): Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław (rozdz. 3. Komunikacja, znaczenie, znak; rozdz. 5. Sygnifikacja; rozdz. 6. Semiotyczne metody i ich zastosowania; rozdz. 8. Metody empiryczne. Analiza treści; rozdz. 9. Ideologia znaczenia; rozdz. 8. Metody empiryczne. Dyferencjał semantyczny, Teoria użytkowania i korzyści, Etnografia publiczności).
5. Mimi White (1998): Analiza ideologiczna a telewizja [w:] Robert C. Allen, red., Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych, red. nauk. wyd. pol. Andrzej Gwóźdź. Katowice (s. 152-189).
Dostępny online: http://www.discourses.org/UnpublishedArticles/Ideology%20and%20discourse.pdf
6. Marcin Florian Gawrycki (2011): Podglądając Innego. Polscy trawelebryci w Ameryce Łacińskiej. Warszawa.
7. Jane Feuer (1998): Badania gatunków a telewizja [w:] Robert C. Allen, red., Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych, red. nauk. wyd. pol. Andrzej Gwóźdź. Katowice (s. 130-151).
8. Wiesław Godzic (2004): Telewizja i jej gatunki. Po „Wielkim Bracie”. Kraków (s. 19-30, 253-262).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

https://bielsko.academia.edu/TomaszBielak

Additional information: