Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Intercultural management and communication
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-335-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Zemanek Bogdan (bogdan.s.zemanek@uj.edu.pl)
Academic teachers:
dr Zemanek Bogdan (bogdan.s.zemanek@uj.edu.pl)
Module summary

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi zarządzania międzykulturowego i komunikacji z partnerami z innych iż europejski krąg kulturowy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie role kultury w kształtowani sposobów ludzkiego działania SO2A_K04 Examination
Skills
M_U001 Rozumie różne spojrzenia na organizację przedsiębiorstw i związane z nią role społeczne i potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy wynikające z tych różnic SO2A_U01 Examination
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe teorie komunikacji międzykulturowej SO2A_W02 Examination
M_W002 Zna różne rodzaje organizacji przedsiębiorstw i zależniości między systemami organizacji a kulturą kraju SO2A_W01, SO2A_W02 Examination
M_W003 Zna rolę języka i sposobów komunikacji w organizacjach biznesowych, oraz w biznesowej komunikacji międzykulturowej SO2A_W02 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie role kultury w kształtowani sposobów ludzkiego działania + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Rozumie różne spojrzenia na organizację przedsiębiorstw i związane z nią role społeczne i potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy wynikające z tych różnic + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe teorie komunikacji międzykulturowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna różne rodzaje organizacji przedsiębiorstw i zależniości między systemami organizacji a kulturą kraju + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna rolę języka i sposobów komunikacji w organizacjach biznesowych, oraz w biznesowej komunikacji międzykulturowej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Procesy globalizacyjne i ich kulturowe konsekwencje
Różnorodność kultur, znaczenie kultury w zarządzaniu, zarządzanie różnorodnością kulturową. Różne źródła informacji o kulturze. Procesy globalizacji a kultura: mcdonaldyzacja, glokalizacja i hybrydyzacja. Wartości, wierzenia i postawy jako składniki kultury. Stereotypy i generalizacje kulturowe.
2. Orientacje kulturowe w badaniach a procesy zarządzania
Różnorodność kultur. Porównanie systemów wartości w Azji i Stanach Zjednoczonych w badaniach Hitchcocka. Mapa kulturowa w badaniach Ingleharta. Modele porównawcze systemów wartości w poszczególnych kulturach-model Kluckhohna-Strodtbecka, kultury wysoko i niskokontekstualne (model Halla), model Andre Laurenta, model Hofstede i model GLOBE.
3. Kultura a struktury organizacyjne- teoria i praktyka
Wykorzystanie modeli kultury w formalnych strukturach organizacji. Funkcje i typy struktur organizacyjnych (mechanistyczna, scentralizowana, organiczna). Zastosowanie modeli porównawczych kultur do systemów struktury przedsiębiorstw. Związki patron-klient w różnych kulturach. Zależność pomiędzy systemami patronażu i formalnymi systemami organizacji. Nowoczesne organizacje w kontekście kultury patronażu.
4. Kultury organizacyjne a kultury narodowe
Znaczenie kultury w codziennych relacjach osób o różnym zapleczu kulturowym. Jednostronna i dwustronna komunikacja. Sposób mówienia i słuchania. Pozawerbalne kanały komunikacji. Proksemika. Kultura organizacyjna w kontekście kultury narodowej. Silne i słabe vs. pozytywne i negatywne kultury organizacyjne. Zmiany w kulturach organizacyjnych. narodowe i organizacyjne kultury w wielonarodowych kompaniach.
5. Systemy motywacyjne i negocjacje w różnych kulturach
Identyfikacja potrzeb w różnych kulturach. Hierarchia potrzeb Maslowa w różnym kontekście kulturowym. Strony negocjacji. Władza i zaufanie w różnych kulturach. Etyka i etykieta w kontekście międzykulturowym.
6. Marketing wielokulturowy
Globalizacja rynków. Zalety i wady standaryzacji działań marketingowych. Strategia produktowa i strategia pozycjonowania w ujęciu międzykulturowym.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 2 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru.
Wynik procentowy przeliczony będzie na ocenę według regulaminu AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
Glinka B., Jelonek A. (2011) Zarządzanie międzykulturowe, Warszawa, Scholar
Mead R., (2001) International Management. Cross Cultural Dimensions, Cambridge Blackwell

Literatura uzupełniająca:
Ritzer G. (1997) Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa, Wydawnictwo Muza.
Hofstede, G. i Hofstede G. J. (2007) Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Trompenaars, F. i Hampden-Turner, C. (2002) Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Mole J. (2000). W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach, Warszawa: Prószyński i S-ka.
Hall, E.T. (2003) Ukryty wymiar, Warszawa: Wydawnictwo Muza.
Hall, E.T. (1987) Bezgłośny język, Warszawa: PIW.
Cohen, R. (1991) Negotiating across cultures, Washington DC: US Institute of Peace. I
Inglehart R., Harrison L. (2000) Culture matters, How Values Shape Human Progress, New York, Basic Books,
Benedict R., (1999) Miecz i chryzantema, Warszawa, PIW,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None