Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka krajowa lub zagraniczna
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-402-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Piróg Tomasz (tpirog@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do uczestnictwa w zespołach badawczych, oraz współdziałania w grupie i pełnienia różnych ról w tychże. SO2A_K05 Report on completion of a practical placement,
Work done within the framework of a practical placement
M_K002 Ma świadomość znaczenia społecznej akceptacji rozwiązań z dziedziny e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy. Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego w zakresie pozyskiwania tej akceptacji. SO2A_K06, SO2A_K07 Report on completion of a practical placement,
Work done within the framework of a practical placement
M_K003 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. SO2A_K08 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
Skills
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu badania e-gospodarki i społeczeństwa opartergo na wiedzy z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych. SO2A_U08 Report on completion of a practical placement,
Work done within the framework of a practical placement
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych o funkcjonowaniu e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy właściwe dla nauk społecznych, potrafi je konstruować i analizować wyniki. SO2A_W10 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do uczestnictwa w zespołach badawczych, oraz współdziałania w grupie i pełnienia różnych ról w tychże. - - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia społecznej akceptacji rozwiązań z dziedziny e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy. Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego w zakresie pozyskiwania tej akceptacji. - - - - - - - - - - -
M_K003 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu badania e-gospodarki i społeczeństwa opartergo na wiedzy z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych o funkcjonowaniu e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy właściwe dla nauk społecznych, potrafi je konstruować i analizować wyniki. - - - - - - - - - - -
Module content
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 0 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Completion of practical placements 0 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się ocena sprawozdania z realizacji stażu w instytucji. Ocenie podlegać będzie stopień powiązania wykonanych zadań z efektami kształcenie realizowanymi w trakcie praktyki socjologicznej.

Prerequisites and additional requirements:

Wydział zastrzega sobie, że miejsce na stażach w instytucjach mogą być przyznane w drodze konkursu z udziałem instytucji przyjmującej. Przygotowanie w toku ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych, prowadzonych przez praktyków i ekspertów spoza grona nauczycieli akademickich, wyróżniającego się projektu, może być kryterium przyjęcia na praktykę w instytucji macierzystej prowadzącego ćwiczenia laboratoryjne i projektowe.
Staż w instytucji podlega Rozporzadzenie Rektora AGH w sprawie zasad organizowania i odbywania praktyki. Nadzór dydaktyczny nad przebiegiem praktyk sprawuje prowadzący moduł Praktyka krajowa lub zagraniczna. Do jego obowiązków należy także przygotowanie, w porozumieniu ze studentem, porozumień pomiędzy AGH a instytucją przyjmującą. W trakcie trwania praktyk studenci prowadzą dzienniczki praktyk, służące do zapisu zadań realizowanych w instytucji, a na koniec wypełniają kartę realizacji praktyk, będącą podsumowaniem zdobytego doświadczenia i piszą sprawozdanie z ich przebiegu. Dzienniczki i karty realizacji praktyk winne być podpisane przez opiekuna praktyk ze strony instytucji przyjmującej. Sprawozdanie musi być spójne z dzienniczkiem i kartą praktyk. W przypadku odbycia stażu w instytucji, która nie prowadzi wprost działalności badawczej, ale odpowiada pozostałych kryteriom, sprawozdanie dotyczy wykorzystania instytucję technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz potencjału dalszego rozwoju w e­‐gospodarce. Druki dzienniczków praktyk i karty realizacji praktyk dostępne są na stronie internetowej Wydziału. Praktyki studenckie winny być zrealizowane i zaliczone przed końcem semestru IV. Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia IV semestru studiów. Niezrealizowanie w ustalonym czasie praktyki uniemożliwia zakończenie w wyznaczonym terminie semestru IV. Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyki w wyznaczonym terminie, Dziekan może zezwolić na jej realizację w innym terminie nie kolidującym z zajęciami dydaktycznymi.
Dziekan Wydziału, może zaliczyć jako praktykę wykonywaną przez studenta pracę jeżeli student:
1) przedłoży zaświadczenie o okresie zatrudnienia nie krótszym niż obowiązujący wymiar praktyki, w okresie ostatnich trzech lat, którego charakter jest zgodny z kierunkiem odbywanych studiów i ich specjalnością,
2) odbył w ciągu ostatnich dwóch lat praktykę w wymiarze i o charakterze zgodnym z programem wymaganej praktyki, udokumentowaną stosownym zaświadczeniem,
3) w ciągu ostatnich trzech lat wykonywał w ramach wolontariatu pracę o charakterze zgodnym z kierunkiem odbywanych studiów i ich specjalnością, przez okres nie krótszy niż obowiązujący wymiar praktyki, potwierdzoną stosownym dokumentem.

Recommended literature and teaching resources:

Z uwagi na badawczy charakter stażu, opracowanie sprawozdania wymagać będzie samodzielnego zbierania i czytania literatury specjalistycznej, wskazanej przez instytucję przyjmującą. Pomocna może być też literatura wskazana w opisie modułów z ćwiczeniami laboratoryjnymi i projektowymi.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

SOCIUS Research Centre in Economic and Organizational Sociology na Uniwersytecie Technicznym w Lizbonie. SOCIUS jako centrum badawcze umocowane jest przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Technicznego w Lizbonie. Centrum prowadzi projekty badawcze z zakresu socjologii pracy, zatrudnienia, organizacji, zrównoważonego rozwoju, trzeciego sektora, globalizacji, nowych technologii i społeczeństwa sieciowego. Projekty te są częścią własnego programu badawczego, jak i udziału centrum w międzynarodowej wymianie badawczej. SOCIUS prowadzi również działalność konsultacyjną z zakresu swoich kompetencji merytorycznych w ramach profesjonalnych ekspertyz. Centrum jest organizatorem konferencji, warsztatów i seminariów tematycznie związanych z jego pracami. Przy prowadzonych projektach badawczych afiliowane są programy – magisterski i doktorski z zakresu socjologii ekonomicznej, socjologii organizacji oraz zarządzania.
ZSI Centre for Social Innovation w Wiedniu jest niezależną jednostką organizacyjną nastawioną szczególnie na prowadzenie badań aplikacyjnych i projektów wdrożeniowych mających na celu implementację rozwiązań innowacyjnych. To co jest szczególne dla tego centrum to jego koncentracja na takich projektach, które wymagają pracy nad społeczną akceptacją proponowanych rozwiązań. Centrum działa na wielu polach i z wieloma podmiotami prowadzi współpracę. Zaliczyć do nich można projekty dotyczące trzeciego sektora, przedsiębiorstw działających na konkurencyjnym rynku, społeczeństwa obywatelskiego, instytucji administracji publicznej. Wszystkie prowadzone projekty łączy wiodący temat innowacji i podnoszenia standardów życia społecznego. Znaczna część prowadzonych badań i ich praktycznych zastosowań dotyczy nowych technologii w kontekście i społecznej użyteczności.