Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
STS - Nauka technologia społeczeństwo
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-105-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Module summary

STS – Nauka, technologia i społeczeństwo

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych SO2A_K04 Activity during classes
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur SO2A_K08, SO2A_K03 Presentation,
Project
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych SO2A_U03, SO2A_U06 Project
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego SO2A_U05 Project,
Presentation
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania SO2A_W05 Project,
Presentation
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych SO2A_W07 Project,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych - - - + + - - - - - -
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur - - - + + - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych - - - + + - - - - - -
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego - - - + + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania - - - + + - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych - - - + + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

Konwersatorium zachęca Studentów i Studentki do rozwijania wiedzy związanej z ważnymi kwestiami dotyczącymi miejsca nauki i technologii w rzeczywistości społecznej i kulturowej. Współczesne społeczeństwa są świadkami wielu debat z pogranicza dziedzin nauki, technologii i społeczeństwa. Dyskursy te pozostają często sprzeczne, kładąc z jednej strony nacisk na pozytywny wpływ nauki i techniki na współczesne społeczeństwa i kultury, a z drugiej strony, skupiają się na niepokojach cy panikach moralnych kreowanych przez technologię i naukę. Celem wykładów jest wskazanie warunków społeczno-kulturowych i konsekwencji rozwoju nauki i technologii.

Project classes:

Celem ćwiczeń projektowych jest sprawdzenie wiadomości pozyskanych w trakcie zajęć i nabycie umiejętności związanych z analizą powiązań między nauką, techniką oraz socjologią. Grupy projektowe rekonstruują sieci powiązań w ramach tematów zadanych przez prowadzącego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 15 h
Participation in conversation seminars 15 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 15 h
Contact hours 3 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena obejmuje:
• Udział w ćwiczeniach projektowych
• Wykonanie i prezentacja projektu
• Znajomość treści wykładów oraz tekstów oznaczonych w syllabusie jako obowiązkowe,

Prerequisites and additional requirements:

brak wymagań wstępnych

Recommended literature and teaching resources:
Literatura obowiązkowa:

Afeltowicz, Łukasz i Radosław Sojak. 2015. Arystokraci i rzemieślnicy. Synergia stylów badawczych. Toruń, Wydawnictwo UMK, s. 55-96.
Collins, Harry i Trevor Pinch. 1998. Golem. Czyli co trzeba wiedzieć o nauce. Warszawa: Wydawnictwo CiS, s. 125-140.
Collins, Harry i Trevor Pinch. 1998. Golem. Czyli co trzeba wiedzieć o nauce. Warszawa: Wydawnictwo CiS, s. 207-221.
Collon, Michel. 2014. Wprowadzenie do socjologii translacji. Udomowienie przegrzebków i rybacy z zatoki Saint-Brieuc. [w:] Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra (red.). Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów. Toruń: Wydawnictwo UMK, s.289-330.
Collon, Michel. 2014. Społeczeństwo w procesie tworzenia: badania technologii jako narzędzie analizy socjologicznej, [w:] Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra (red.). Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów. Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 263-288.
Latour, Bruno. 2010. Splatając na nowo to, co społeczne. Kraków: Universitas, s. 5-28.
Knorr-Cetina, Karin 2014. Etnograficzne studium pracy naukowej: w stronę konstruktywistycznej interpretacji nauki [w:] Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra (red.). Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów. Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 181-214.

Literatura dodatkowa:
Abriszewski, K. (2012). Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura. Kraków:
Universitas.
Afeltowicz, Ł, Pietrowicz, K. (2013). Maszyny społeczne: wszystko ujdzie, o ile działa. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Latour, B. (2010). Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Kraków:
Universitas.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

ODUŁ INNOWACJE I INNOWACJE SPOŁECZNE
Celem modułu jest wyposażenie studentów w kompetencje związane z projektowaniem i wdrażaniem
innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych rozwiązań, które mają na celu osiąganie pożądanych skutków
społecznych.
We współczesnych społeczeństwach społeczny wymiar innowacji (tj. ich społeczne uwarunkowania
i konsekwencje) ma szczególnie istotne znaczenie, także w przypadku innowacji technologicznych lub
biznesowych. Dlatego właśnie uczestnicy i uczestniczki zajęć nie tylko zdobędą wiedzę na temat procesu
powstawania i rozwoju różnego rodzaju innowacji, ale poznają także rolę społecznych czynników na różnych
etapach tego procesu. Studenci i Studentki otrzymają również aktualną wiedzę na temat złożonych relacji
między społeczeństwem i technologią, a także nauczą się wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk społecznych
do projektowania nowych i praktycznych rozwiązań (biznesowych i społecznych).