Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Tworzenie modeli biznesowych
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-110-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Academic teachers:
mgr Strycharz Jan (jan.strycharz@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych przy projektowaniu innowacji o charakterze społecznym. SO2A_K07, SO2A_K06 Activity during classes
M_K002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania w trakcie przygotywanych projektów SO2A_K03 Project
Skills
M_U001 Potrafi przygotowac projekt oparty o analizę potrzeb klientów. Wie w jaki sposób dostarczyć pożądanej przez nich wartości oraz znajdować źródła przychodów. SO2A_U08, SO2A_U06 Project
M_U002 Potrafi zaprojektować model własnego przedsięwzięcia wykorzystujac wiedze na temat przemian zachodzacych współczesnie przemian. SO2A_U06 Project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedze na temat zasad tworzenia modeli biznesowych. SO2A_W02 Project
M_W002 Zna metodykę pracy nad rozwojem innowacji biznesowych (i nie tylko) oraz wie jak poddać analizie ich funkcjonowanie na rynku i w zarządzaniu przedsięwzięciami. SO2A_W09, SO2A_W04 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych przy projektowaniu innowacji o charakterze społecznym. - - - + - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania w trakcie przygotywanych projektów - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotowac projekt oparty o analizę potrzeb klientów. Wie w jaki sposób dostarczyć pożądanej przez nich wartości oraz znajdować źródła przychodów. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować model własnego przedsięwzięcia wykorzystujac wiedze na temat przemian zachodzacych współczesnie przemian. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedze na temat zasad tworzenia modeli biznesowych. - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna metodykę pracy nad rozwojem innowacji biznesowych (i nie tylko) oraz wie jak poddać analizie ich funkcjonowanie na rynku i w zarządzaniu przedsięwzięciami. - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów zasad tworzenia modeli biznesowych, czyli jednej z najbardziej wpływowych metodyk pracy nad rozwojem innowacji biznesowych (i nie tylko), przydatną także w analizie ich funkcjonowania na rynku i zarządzaniu przedsięwzięciami. Siłą tego stosowanego przez wiele wiodących przedsiębiorstw i start-upów podejścia jest prostota, praktyczność, elastyczność, zorientowanie na analizę potrzeb klientów i dostarczanie pożądanej przez nich wartości oraz znajdowanie źródeł przychodów. W trakcie zajęć studenci nie tylko poznają zasady i przykłady tworzenia modeli biznesowych, ale także będą pracowali nad modelami własnych przedsięwzięć.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 8 h
Contact hours 1 h
Realization of independently performed tasks 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obejmuje: uczestnictwo i aktywność na zajęciach 20% oraz ocenę z projektu 80%.

Prerequisites and additional requirements:

W ramach semestru student musi zaliczyć trzy warsztaty uzupełniające:
Design thinking
Tworzenie modeli biznesowych
Komunikowanie zmiany – projektowanie strategii
Łącznie otrzymuje za nie 3 ECTS

Recommended literature and teaching resources:

Osterwalder A., Pigneur Y. (2009). Business Model Generation. Amsterdam: OSF.
Osterwalder, A. (2012). Tools for Business Model Generation. Wystąpienie na Uniwersytecie Stanforda. http://
ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?mid=2875
Strycharz, J. (2013). Szablon modelu biznesowego i mapa empatii jako narzędzia zarządzania potencjałem
rynkowym. W: S. Rudnicki (red.). Komercjalizacja wiedzy. Praktyczny podręcznik dla przedstawicieli nauk
społecznych. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera (s. 21-31).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Jan Strycharz
Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ekspert ds. innowacji (w tym wykorzystania metod design thinking i modelowania biznesowego w zarządzaniu procesem innowacyjnym), specjalista w zakresie analityki rynku, badań i ewaluacji. Uczestniczył w tworzeniu wielu programów badawczych, doradczych i szkoleniowych zarówno dla organizacji publicznych, społecznych, jak i dla małych biznesów. Aktualnie jest członkiem zarządu i dyrektorem programowym Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych, w ramach której rozwija dwa przedsięwzięcia typu start-up. Jest także związany z Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Jana Pawła II, gdzie od kilku lat prowadzi kurs z zakresu modelowania biznesowego w e-gospodarce. Jego pasją jest praca z ludźmi nastawiona na rozwój – zarówno w pracy trenerskiej, analitycznej, czy jako osoba zarządzają kieruje się zasadą łączenia aktualnej wiedzy z praktyką, oraz tego, co wartościowe z tym, co potrzebne.

Additional information:

None