Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Język obcy
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-116-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

do wypełnienia

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu języka obcego. SO2A_K02 Execution of exercises,
Examination,
Activity during classes
M_K002 Ma potrzebę doskonalenia swojego warsztatu językowego w zakresie terminologii właściwej naukom społecznym i humanistycznym oraz posługiwania się poprawnie językiem polskim podczas wypowiedzi ustnych i pisemnych. SO2A_K01 Test results,
Participation in a discussion,
Case study,
Scientific paper,
Presentation,
Test
M_K003 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. SO2A_K06 Test results,
Case study,
Scientific paper,
Presentation,
Test
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym pisane prac i tworzenie prezentacji z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U11, SO2A_U10 Execution of exercises,
Examination,
Activity during classes
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. SO2A_U08 Case study,
Presentation,
Test,
Participation in a discussion,
Scientific paper
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł zarówno w języku polskim, jak i obcym oraz technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SO2A_U12 Case study,
Scientific paper,
Presentation,
Test
M_U004 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_W06 Test results,
Case study,
Scientific paper,
Presentation,
Test
Knowledge
M_W001 Stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych w jezyku polskim i obcym. SO2A_U01 Examination,
Activity during classes
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . SO2A_W14 Test results,
Participation in a discussion,
Case study,
Scientific paper,
Presentation,
Test
M_W003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. SO2A_W10 Test results,
Participation in a discussion,
Case study,
Scientific paper,
Presentation,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu języka obcego. - + - - - - - - - - -
M_K002 Ma potrzebę doskonalenia swojego warsztatu językowego w zakresie terminologii właściwej naukom społecznym i humanistycznym oraz posługiwania się poprawnie językiem polskim podczas wypowiedzi ustnych i pisemnych. - - - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym pisane prac i tworzenie prezentacji z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł zarówno w języku polskim, jak i obcym oraz technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych w jezyku polskim i obcym. - + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - - - - - - -
M_W003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:
Lektorat w języku obcym

Kurs z oferty SJO.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 30 h
Participation in study tours 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Sposób obliczania oceny końcowej jest szczegółowo określony przez osobę odpowiedzialną za przedmiot.
100% oceny końcowej stanowi ocena z kursu języka na poziomie B2+.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne i dodatkowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura i pomoce naukowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Do zaliczenia semestru student zobowiązany jest zaliczyć:
1. kurs języka obcego na poziomie B2+ za co otrzymuje 2 ECTS.
2. proseminarium, nie ma przypisanych punktów, jednak zaliczenie tego przedmiotu jest konieczne do zamknięcia II semestru studiów.
Szczegółowe uwagi określają osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.
Sylabusy z proseminariów są dostępne pod adresem:
http://www.wh.agh.edu.pl/main/pl/programy-zajec-i-sylabusy