Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Współczesna filozofia społeczna
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-202-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi wykorzystać wiedzę z filozofii społecznej do analizy realnych konfliktów społecznych SO2A_K04 Examination,
Activity during classes
M_K003 Potrafi ocenić wpływ wyborów ideowych dokonywanych przez jednostki i grupy na kształt życia społecznego SO2A_K07, SO2A_K05 Activity during classes
Skills
M_U001 Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U01 Examination
M_U002 Jest w stanie dokonać krytycznej analizy wybranych koncepcji z zakresu filozofii społecznej SO2A_U03 Activity during classes,
Examination
Knowledge
M_W001 Potrafi wskazać różnice w rozumieniu podstawowych wartości społecznych przez różne koncepcje ideowe SO2A_W08, SO2A_W02 Examination
M_W002 Umie wskazać kluczowe wartości społeczne realizowane we współczesnej demokracji. SO2A_W04, SO2A_W06, SO2A_W05 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi wykorzystać wiedzę z filozofii społecznej do analizy realnych konfliktów społecznych + - - - - - - - - - -
M_K003 Potrafi ocenić wpływ wyborów ideowych dokonywanych przez jednostki i grupy na kształt życia społecznego + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Jest w stanie dokonać krytycznej analizy wybranych koncepcji z zakresu filozofii społecznej + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi wskazać różnice w rozumieniu podstawowych wartości społecznych przez różne koncepcje ideowe + - - - - - - - - - -
M_W002 Umie wskazać kluczowe wartości społeczne realizowane we współczesnej demokracji. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
MODUŁ KANONICZNY. WSPÓŁCZESNA FILOZOFIA SPOŁECZNA

Podstawowym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z głównymi nurtami współczesnej filozofii społecznej. Główny nacisk zostanie położony na różne sposoby rozumienia wartości o podstawowym znaczeniu dla ładu społecznego, a zwłaszcza społeczne i polityczne dylematy będące konsekwencją tych różnic. W tym kontekście przeanalizowane zostaną między innymi problemy związane z definiowaniem wolności, relacjami jednostki i wspólnoty, równością jako ideałem społecznym czy relacje pomiędzy tradycją a nowoczesnością.
Z punktu widzenia podejść ideowych kurs obejmuje między innymi prezentację podstawowych nurtów współczesnego liberalizmu, konserwatywnej wizji rzeczywistości społecznej, podstawowych elementów feminizmu oraz katolickiej nauki społecznej.

Ramowy program wykładów.

1. Przedmiot filozofii społecznej.
2. Jednostka a zbiorowość. Stary dylemat w nowej szacie.
3. Tradycje liberalnego myślenia. Różne oblicza współczesnego liberalizmu (F.A. Hayek, A. Sen, R. Nozick,J. Rawls).
4. Jednostka we wspólnocie. Współczesny komunitaryzm.
5. Konserwatywne recepty na problmy współczensości (C. Schmitt, E. Voegelin).
6. Katolicka nauka społeczna i jej ewolucja.
7. Równość jako ideał społeczny. Współczesne oblicza egalitaryzmu.
8. Totalitaryzm jako wizja ładu społecznego i politycznego.
9. Główne nurty współczesnego feminizmu.
10. Społeczny wymiar psychoanalizy. Psychoanaliza kulturowa.
11. Podstawowe wartości i dylematy współczesnej demokracji.
12. Wojna jako element kształtowania ładu światowego. Wybrane teorie wojen.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 21 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest tożsama w wynikiem egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Na egzaminie wymagana jest znajomość treści wykładów i lektur obowiązkowych.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa.
1. A. Szahaj, M.N. Jakubowskił; Filozofia polityki, PWN 2005.
2. W. Kymlicka; Współczesna filozofia polityczna: wprowadzenia; Kraków 1998.
3. J.Majka; Filozofia społeczna Cz. II r. 2 i 3., Wrocław 1982.
Literatura uzupełniająca;
1. F. Hayek; Konstytucja wolności. Warszawa 2006.
2. J.Rawls; Teoria sprawiedliwości.Warszawa 2009.
3. Komunitarianie. Wybór tekstów; red. P. Śpiewak; Warszawa 2004.
4. M. Ossowska; Wzór demokraty.Warszawa 1949.
5. Wartości społeczne w słuzbie publicznej; red. L. Dziewięcka-Bokun, J. Kędzior; Toruń 2009.
6. I Berlin; Cztery eseje o wolności, Warszawa 1994.
7. A. Giddens; Europa w epoce globalnej, Warszawa 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

L. Porębski, Między przemocą a godnością. Teoria polityczna Harolda D. Lasswella, Kraków 2009

Additional information:

MODUŁ KANONICZNY
Celem modułu jest dostarczenie wiedzy z zakresu socjologii, zmiany społecznej i zróżnicowania społecznego
niezbędnej do krytycznego myślenia, analizowania rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz poszukiwania
społecznych i kulturowych aspektów innowacji, technologii i zmiany.