Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Warsztat twórczego pisania
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-204-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Radłowska-Kozik Renata (renata.radlowska-kozik@krakow.agora.pl)
Academic teachers:
mgr Radłowska-Kozik Renata (renata.radlowska-kozik@krakow.agora.pl)
Module summary

Do uzup

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim i stale pracuje nad rozwojem własnych kompetencji w tym zakresie SO2A_K01 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_K002 Przygotowuje zaawansowane prezentacje ustne w języku polskim i w języku obcym dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów SO2A_K03, SO2A_K02, SO2A_K06 Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 Pisze prace pisemne w języku polskim i w języku obcym z zakresu socjologii SO2A_U10 Project
M_U002 Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych SO2A_U01 Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna i wie jak wykorzystać nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie komunikowania, umie posługiwać sie prawidłową terminologią socjologiczną. SO2A_W11, SO2A_W01 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki SO2A_W10 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim i stale pracuje nad rozwojem własnych kompetencji w tym zakresie - - - + - - - - - - -
M_K002 Przygotowuje zaawansowane prezentacje ustne w języku polskim i w języku obcym dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Pisze prace pisemne w języku polskim i w języku obcym z zakresu socjologii - - - + - - - - - - -
M_U002 Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i wie jak wykorzystać nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie komunikowania, umie posługiwać sie prawidłową terminologią socjologiczną. - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:
MODUŁ KOMUNIKACYJNY. WARSZTAT TWÓRCZEGO PISANIA

Celem warsztatu jest zapewnienie Studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych w wielu zawodach funkcjonujących we współczesnym zmediatyzowanym społeczeństwie. Warsztat zmierza do rozwinięcia kompetencji uczestników w zakresie świadomego i adekwatnego używania języka jako narzędzia komunikacji.
Zajęcia przygotowują do pracy z tekstem przede wszystkim informacyjnym w wybranych kontekstach, ucząc nie tylko reguł poprawności językowej, ale także sztuki kompozycji i argumentacji oraz operowania środkami stylistycznymi, technikami perswazyjnymi i narracyjnymi.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 27 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Completion of a project 14 h
Participation in project classes 12 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obejmuje:
aktywny udział w zajęciach (ocena aktywności stanowi 40% oceny końcowej)
wykonanie projektu (ocena projektu stanowi 60% oceny końcowej)

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura:
Green A., Kreatywność w public relations, PWE, Warszawa 2004.
Jabłoński W. 2006, Kreowanie informacji. Media relations, PWN, Warszawa.
Wrycza-Bekier J., 2014, Magia słów. Jak pisac teksty, które porwą tłumy, Wydawnictwo Helion.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

MODUŁ KOMUNIKACYJNY
Zasadniczym celem modułu jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych Studentów i Studentek
niezbędnych do realizacji zadań związanych z projektowaniem i wdrażaniem innowacji (informowaniem,
budową wizerunku, negocjacjom, zarządzaniem relacjami z klientem, a także budowaniem relacji w zespole).
Program modułu komunikacyjnego konstytuują zatem zajęcia praktyczne, osadzone w adekwatnym
kontekście teoretycznym związanym z kluczowymi procesami charakterystycznymi dla współczesnego
zmediatyzowanego społeczeństwa, w którym kompetencje komunikacyjne stanowią podstawę skutecznych
innowacji we wszystkich sferach życia społecznego i gospodarczego.