Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Social change and the risk
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-306-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Tyrała Radosław (rtyrala@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Tyrała Radosław (rtyrala@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami, koncepcjami oraz problemami z zakresu teorii zmiany społecznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz posiada umiejętności doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod. SO2A_K02 Examination
M_K004 Dostrzega i prawidłowo rozstrzyga dylematy służące realizacji podejmowanych działań. SO2A_K04
Skills
M_U002 Potrafi posługiwać sie terminologią z zakresu teorii zmian społecznych w celach analizy zjawisk społecznych, zwłaszcza współczesnych. SO2A_U01 Examination
M_U005 Posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych dotyczących zagadnień związanych z problematyką zmiany społecznej. SO2A_U10 Essay
Knowledge
M_W001 Posiada świadomość istnienia wielu orientacji teoretycznych w obrębie socjologii zmian społecznych. SO2A_W03 Examination,
Presentation
M_W002 Ma wiedzę na temat podstawowych determinant zmiany społecznej, takich jak wielkie jednostki, idee, ruchy społeczne. SO2A_W04 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz posiada umiejętności doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod. - - - - - - - - - - -
M_K004 Dostrzega i prawidłowo rozstrzyga dylematy służące realizacji podejmowanych działań. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U002 Potrafi posługiwać sie terminologią z zakresu teorii zmian społecznych w celach analizy zjawisk społecznych, zwłaszcza współczesnych. - - - - - - - - - - -
M_U005 Posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych dotyczących zagadnień związanych z problematyką zmiany społecznej. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada świadomość istnienia wielu orientacji teoretycznych w obrębie socjologii zmian społecznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat podstawowych determinant zmiany społecznej, takich jak wielkie jednostki, idee, ruchy społeczne. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami, koncepcjami oraz problemami z zakresu teorii zmiany społecznej. Kurs obejmował będzie swoim zakresem najważniejsze orientacje teoretyczne w zakresie omawianej problematyki, takie jak ewolucjonizm, neoewolucjonizm, dyfuzjonizm, teorie cykliczne oraz teorie modernizacji i systemu światowego. Z drugiej strony służył będzie również jako wprowadzenie do kluczowych zagadnień związanych z problematyką zmiany, takich jak idea postępu, tradycja a innowacyjność, rola idei, wielkich jednostek i ruchów społecznych jako nośników zmiany, problematyka globalizacji. Bardziej szczegółowo przybliżone również zostaną trzy typy instytucji generujących zmiany społeczne: ruchy społeczne, nauka i religia.

Program wykładów:
1. Powitanie, program kursu, omówienie reguł gry.
2. Postęp: ewolucjonizm, neoewolucjonizm, dyfuzjonizm, teorie cykliczne, neofunkcjonalizm.
3. Kapitalizm: marksizm, teorie modernizacji, teorie konwergencji, teorie systemu światowego, teorie zależności.
4. Sprawstwo: wielkie jednostki, autorytety, charyzma, nieprzewidywalne konsekwencje działań.
5. Idee: mity, memy, ideologie, utopie.
6. Struktury: instytucje, normy, interesy.
7. Konflikt: ruchy społeczne, rewolucje.
8. Nauka i religia jako pola i generatory zmian społecznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 62 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Participation in lectures 15 h
Contact hours 3 h
Preparation for classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

• Obecność na wykładach jest mile widziana. Dokładna znajomość ich treści – oraz literatury obowiązkowej – zostanie sprawdzona podczas egzaminu.
• Wykłady zakończą się egzaminem o charakterze pisemnym (waga 0,7). Aby przystąpić do egzaminu końcowego student musi uzyskać zaliczenie z ćwiczeń.
• Każdy z uczestników wykładów musi również napisać recenzję książki (wybór tytułu należy uzgodnić wcześniej z prowadzącym), którą należy oddać najpóźniej na ostatnich zajęciach (waga 0,3).
• Wpływ na ocenę końcową będzie też miała aktywność podczas zajęć wykładowych (ewentualne podniesienie oceny o max 0,5pkt).

Egzamin z wykładów oraz kolokwium końcowe na ćwiczeniach będą miały charakter pisemny. Ocena z egzaminu (oraz napisanej przez studenta/tkę recenzji) będzie naliczana według następującej skali procentowej:
0-50 niedostateczny
51-60 dostateczny
61-70 dostateczny plus
71-80 dobry
81-90 dobry plus
91-100 bardzo dobry

Prerequisites and additional requirements:

Brak wstępnych wymagań.

Recommended literature and teaching resources:

Afeltowicz Łukasz. 2011. Laboratoria w działaniu. Innowacja technologiczna w świetle antropologii nauki. Warszawa: Oficyna Nakowa.
Beck Ulrich. 2002. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: SCHOLAR.
Beck Ulrich, Anthony Giddens i Scott Lash. 2009. Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności. Warszawa: WN PWN.
Berger Peter L. 1995. Rewolucja kapitalistyczna. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Diamond Jared. 2000. Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw. Warszawa: Prószyński i S-ka.
Flis Andrzej. 2003. Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji Zachodu. Kraków: ZW NOMOS.
Jelonek Adam W. i Krzysztof Tyszka. 2001. Koncepcje rozwoju społecznego. Warszawa: SCHOLAR.
Krasnodębski Zdzisław. 1991. Upadek idei postępu. Warszawa: PIW.
Landes David S. 2007. Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni są tak ubodzy. Warszawa: MUZA.
Latour Bruno. 2011. Nigdy nie byliśmy nowocześni. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Porta Donatella della i Mario Diani. 2009. Ruchy społeczne. Wprowadzenie. Kraków: WUJ.
Szacki Jerzy. 2002. Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa: WN PWN.
Szczepański. Marek. 1989. Modernizacja, rozwój zależny, rozwój endogenny. Socjologiczne studium rozwoju społecznego. Katowice: Uniwersytet Śląski.
Sztompka Piotr. 2005. Socjologia zmian społecznych. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
Wallerstein Immanuel. 2004. Koniec świata jaki znamy. Warszawa: SCHOLAR.
Wallerstein Immanuel. 2007. Analiza systemów-światów. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
Weber, Max. 1994. Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Lublin: Test.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

MODUŁ KANONICZNY
Celem modułu jest dostarczenie wiedzy z zakresu socjologii, zmiany społecznej i zróżnicowania społecznego
niezbędnej do krytycznego myślenia, analizowania rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz poszukiwania
społecznych i kulturowych aspektów innowacji, technologii i zmiany.