Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Qualitative and quantitative social network analysis
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-313-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Module summary

Zajecia sluza przybliżeniu teorii sieci społecznych (social network analysis) oraz przedstawieniu jej aplikacyjnych możliwości.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną i metodologiczną na wyjaśnienie złożonych zjawisk społecznych będąc tym samym aktywnym podmiotem zmian społecznych. SO2A_K06 Project,
Activity during classes
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność analizy zjawisk społecznych oraz prowadzenia badań empirycznych z wykorzystaniem koncepcji i terminów stosowanych w analizie sieci społecznych. SO2A_U01, SO2A_U08 Project
M_U002 Posiada umiejętność prowadzenia zaawansowanych projektów badawczych, z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania do zbierania danych relacyjnych i analizowania sieci społecznych SO2A_U08 Project,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student potrafi wyjaśnić zależności pomiędzy zjawiskami społecznym a strukturą sieci społecznych. SO2A_W10, SO2A_W04 Test,
Project,
Activity during classes
M_W002 Zna sposoby wyjaśniania zjawisk społecznych z wykorzystaniem analizy sieci społecznych SO2A_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną i metodologiczną na wyjaśnienie złożonych zjawisk społecznych będąc tym samym aktywnym podmiotem zmian społecznych. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność analizy zjawisk społecznych oraz prowadzenia badań empirycznych z wykorzystaniem koncepcji i terminów stosowanych w analizie sieci społecznych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność prowadzenia zaawansowanych projektów badawczych, z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania do zbierania danych relacyjnych i analizowania sieci społecznych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi wyjaśnić zależności pomiędzy zjawiskami społecznym a strukturą sieci społecznych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna sposoby wyjaśniania zjawisk społecznych z wykorzystaniem analizy sieci społecznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Sieci społeczne stanowią bardzo ważny składnik rzeczywistości społecznej. Sieci odrywają centralną rolę w transmisji informacji (na przykład tych o ofertach pracy), w procesach grupotwórczych oraz stanowią ważny element funkcjonowania organizacji i instytucji. To od struktur sieci społecznych zależy na przykład to, jakie produkty kupujemy, na kogo głosujemy, kogo darzymy sympatią, a kogo nie. To od sieci społecznych zależy również szybkość, z jaką rozprzestrzeniają się plotki, ale i choroby zakaźne. Sieci społeczne i ich struktury wpływają zatem na jakość naszego życia – zarówno osobistego, jak i zawodowego.
Wykład służy przybliżeniu teorii sieci społecznych (social network analysis) oraz przedstawieniu jej aplikacyjnych możliwości. Zostaną również omówione podstawowe dylematy metodologiczne związane z social network analysis. Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie testu.

Plan wykładu:
1. Wprowadzenie. Teorie. Typy sieci
2. Właściwości sieci
3. Siła słabych sieci
3. Dyfuzja w sieci
4. Przyjaźń i plotka. Homofilia
5. Sieci wirtualne. Facebook
6. Zachowania masowe.
7. Metodologiczne problemy badania sieci społecznych. Podsumowanie kursu oraz przeprowadzenie testu zaliczeniowego.

Auditorium classes:

Głównym celem zajęć jest przełożenie teorii sieci społecznych na badania empiryczne. Warsztaty posłużą zapoznaniu się studentek/studentów ze specyfiką procesu badawczego w analizie sieci społecznych, przygotowaniu jakościowych i ilościowych narzędzi, doboru próby oraz realizacji projektu. W celu zaliczenia zajęć należy zrealizować grupowy projekt badawczy.

Plan ćwiczeń:
1. Zajęcie organizacyjnej. Podział na zespoły badawcze. Jak badać sieci społeczne?
2. Ilościowe metody badania sieci społecznych
3. Jakościowe metody badania sieci społecznych
4. Analiza sieci społecznych. Proces badawczy
5-6. Analiza sieci projekt (praca w zespolach)
7. Przezentacja projektów badawczych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Contact hours 3 h
Preparation for classes 7 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowić będzie 50% oceny z wykładu (test) oraz 50% oceny z ćwiczeń (projekt badawczy z analizy sieci).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
Christakis N. A., Fowler J.H. 2011. W sieci, Sopot
Turner, J., Maryanski, A. Analiza sieciowa. W: J. Turner. Struktura teorii
socjologicznej. PWN: Warszawa

Literatura dodatkowa (pomocna przy tworzeniu projektów badawczych):

Wellman, B. (1988). “Structural Analysis: From Method and Metaphor to Theory and Substance” Pp. 19-61 w Social Structures a Network Approach, pod redakcją Barry Wellman & S.D. Berkowitz. Cambridge, Cambridge University Press. [PDF]
O metodzie (Social Network Analysis), http://www.episteme.com.pl/obszary-wiedzy/SNA/o-metodzie.
R.A. Hanneman, M. Riddle, Introduction to social network methods, University of California, Riverside 2005, http://faculty.ucr.edu/~hanneman/.
M. Castells, Siła tożsamości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.2008
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 2008.
M. Castells. Sieci oburzenia, sieci nadziei. Warszawa: PWN 2012
J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa: Wydawnictwo PWN.2010
Kinga Wysieńska, O użyteczności analiz sieciowych. http://isp.org.pl/uploads/filemanager/pdf/sieci.pdf
Stępka P., Ponadgraniczna koncentracja własności mediów na przykładzie europejskiego sektora telewizyjnego – analiza sieci społecznych, Global Media Journal, Nr 1 (3), 2007
Stępka P., Sieć jako metafora systemu politycznego Unii Europejskiej, w: Przegląd Europejski 1(10) 2005, s. 106-118.
Stępka P, Subda K., Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy, w E-Mentor, Numer: 1 (28)/2009
Stępka P., Subda K., Struktury sieciowe – możliwości pomiaru, analizy i zarządzania kapitałem relacyjnym przedsiębiorstwa, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 100, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, 2010, s. 199-210.
P.Stępka, K. Subda, Analiza Sieci Społecznych jako nowoczesne narzędzie pomiaru komunikacji wewnętrznej, w: Organizacja i Kierowanie nr 4 (138) , 2009, s. 123-138.
Wysieńska, K. 2010. Integracja, stygmatyzacja, autosegregacja – tożsamość,
preferencje i wzory relacji imigrantów w Polsce. ISP: Warszawa.
Wysieńska K. 2012. Sprzedawać, gotować, budować? Plany i strategie Chińczyków i
Wietnamczyków w Polsce. ISP: Warszawa.
John Scott (2000). Social Network Analysis. Sage.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Gain and loss of esteem, direct reciprocity and Heider balance / Forough Hassanibesheli, Leila Hedayatifar, Przemysław GAWROŃSKI, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Krzysztof KUŁAKOWSKI // Physica. A, Statistical Mechanics and its Applications ; ISSN 0378-4371. — 2017 vol. 468, s. 334–339. — Bibliogr. s. 339, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-05. — Forough Hassanibesheli, Leila Hedayatifar – pierwsza afiliacja: Shahid Beheshti University, Iran. W trakcie powstawania publikacji stypendium na WFiIS AGH.. — tekst: https://goo.gl/XADbHP
Separate or perish – the coevolving voter model / K. KUŁAKOWSKI, M. STOJKOW, D. ŻUCHOWSKA-SKIBA, P. GAWROŃSKI // International Journal of Modern Physics. C ; ISSN 0129-1831. — 2018 vol. 29 no. 7, s. 1850053-1–1850053-13. — Bibliogr. s. 1850053-12–1850053-13. — Publikacja dostępna online od: 2018-06-27
Dynamika sieci społecznych osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie polskim — The dynamics of social networks of people with disabilities in contemporary Polish society / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica ; ISSN 0208-600X. — 2017 nr 60, s. 145–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.
Niepełnosprawność w dobie Web 2.0 : znaczenie portali społecznościowych dla osób z niepełnosprawnościami — Disability in the Web 2.0 era : importance of social networking sites for people with disabilities / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Wybrane problemy społeczne : teraźniejszość – przyszłość / red. nauk. Ewa Grudziewska, Marta Mikołajczyk. — Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018. — ISBN: 978-83-66010-09-3. — S. 138–148. — Bibliogr. s. 146–147, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.aps.edu.pl/media/2129589/wybrane-problemy-spo%C5%82eczne_e-book.pdf

Additional information:

brak