Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
E-gospodarka
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-324-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Nawojczyk Maria (marnaw@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Nawojczyk Maria (marnaw@agh.edu.pl)
Module summary

E-gospodarka przynosi studentom wiedze o najnowszych teoriach socjologicznych dających podstawę do analizy współczesnej gospodarki.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia zmian zachodzących w sferze gospodarki opartej na wiedzy SO2A_U02 Examination,
Activity during classes
M_U002 potrafi analizować wpływ nowych technologii na zjawiska w sferze ekonomicznej, społecznej i kulturowej w kontekście przemian we współczesnej Polsce i Świecie SO2A_U12, SO2A_U06 Examination,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 ma pogłębioną wiedzę na temat wzajemnych relacji pomiędzy technologią i gospodarką oraz ich społecznych i kulturowych uwarukowań SO2A_W05, SO2A_W02 Examination,
Activity during classes
M_W002 potrafi wyjaśnić zmiany zachodzące we współczenej gospodarce, wskazać ich społeczne źródła i konsekwencje, wskazać ich zróżnicowanie globalne i lokalne SO2A_W08, SO2A_W14 Examination,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia zmian zachodzących w sferze gospodarki opartej na wiedzy + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi analizować wpływ nowych technologii na zjawiska w sferze ekonomicznej, społecznej i kulturowej w kontekście przemian we współczesnej Polsce i Świecie + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma pogłębioną wiedzę na temat wzajemnych relacji pomiędzy technologią i gospodarką oraz ich społecznych i kulturowych uwarukowań + - - - - - - - - - -
M_W002 potrafi wyjaśnić zmiany zachodzące we współczenej gospodarce, wskazać ich społeczne źródła i konsekwencje, wskazać ich zróżnicowanie globalne i lokalne + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 • Zmiana paradygmatu przemysłowego na poprzemysłowy dotyka wszystkich sfer życia społecznego w tym szczególnie sfery gospodarowania. Działania podejmowane w tej sferze są społecznie i kulturowo zakorzenione. Zatem w społeczeństwie post-industrialnym, informacyjnym zaczyna dominować gospodarka oparta na wiedzy. Procesy w niej przebiegające są zapośredniczone przez nowe technologie. Rozumienie ich istoty, zmian jakie wywołują oraz umiejętność analizy stanowi niezbędne wyposażenie przyszłego aktywnego aktora życia społecznego i gospodarczego. Tej wiedzy i umiejętności mają dostarczyć zajęcia z zakresu e-gospodarki.
 • Tematyka wykładów będzie kontynuacją i rozwinięciem rozważań teoretycznych z zakresu socjologii ekonomicznej, tak aby dostarczyć Państwu najnowszych kategorii analitycznych umożliwiających teoretyczną ramifikację dynamicznych procesów zmiany zachodzących w sferze gospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nowych technologii na te procesy.
 • Zakres tematyczny wykładów:
 • 1. Społeczeństwo postindustrialne (2 godziny).
 • Nowy typ społeczeństwa i jego charakterystyki w koncepcjach Daniela Bella i Alaina Touraina. Analiza zmian paradygmatów społecznych w przekroju geograficznym i sektorowym ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w społeczeństwie i gospodarce Polski.
 • 2. Społeczeństwo sieci (2 godziny).
 • Manuel Castells i jego koncepcja zmian społecznych jako efektów rozwoju nowych technologii informacyjnych. Analiza sieciowości w wymiarze makro- i mikro-ekonomicznym. Wirtualna rzeczywistość nowym polem działań przedsiębiorczych.
 • 3. Strukturalne zakorzenienie procesów gospodarowania (2 godziny).
 • Kooperacja i przepływ informacji jako kluczowe elementy efektywnego gospodarowania. Struktura sieci kooperacji a struktura społeczna w koncepcji Roberta Burta oraz znaczenie więzi społecznych w tych sieciach w koncepcji Marka Granovettera.
 • 4. Kulturowe zakorzenienie procesów gospodarowania (2 godziny).
 • Kapitał społeczny i mechanizmy jego transmisji w koncepcjach Pierra Bourdieu. Zarządzanie międzykulturowe w realnej i wirtualnej, globalnej gospodarce oraz teoretyczne i aplikacyjne jego operacjonalizacje w modelach 4d i 7d.
 • 5. Technologia jako jeden z kluczowych aktorów sieci (2 godziny).
 • Teoria sieci aktorów (ANT) Bruno Latoura. Procesy translacji w sieci pomiędzy aktorami ludzkimi i nie-ludzkimi sieci w ujęciu Michela Callona. Refleksyjność i reaktywność technologii i jej użytkowników.
 • 6. Rynki XXI wieku (2 godziny).
 • Rynek jako przestrzeń przepływów w koncepcji społeczeństwa sieci Manuela Castellsa. Ramy, skrypty, logiki i translacje w analizach rynków nowego typu Neila Fligsteina.
 • 7. Firma w sieci (2 godziny).
 • Przedsiębiorstwo sieciowe Manuela Castellsa. Zarządzanie post-industrialne w koncepcjach Michela Croziera. Rozproszenie przestrzenne jako cecha konstytutywna organizacji nowego typu w analizach Scotta Lasha i Johna Urry.
 • 8. Podsumowanie (1 godzina).
 • Dyskusja nad aplikowalnością poznanych koncepcji teoretycznych jako kategorii wyjaśniających w projektach empirycznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Preparation for classes 14 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z przedmiotu bedzie stanowiła ocenę z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Wykład nie jest bardzo interaktywną forma komunikacji, ale oczekuję, że studenci będą czytali teksty do poszczególnych zajęć i możliwa będzie dyskusja nad tymi tekstami podczas zajęć. Ostatnie zajęcia będą spotkaniem dyskusyjnym z założenia.
Ponieważ obecność na tym wykładzie jest obowiązkowa, nieobecności będą zaliczane na podstawie własnych notatek dotyczących omawianych zagadnień.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Barney, Darin. Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2008.
 2. Bell, Daniel. The Coming of Post-Industrial Society. New York: Basic Books. 1999.
 3. Bourdieu, Pierre. Priciples of Economic Anthropology. (in) Neil Smelser and Richard Swedberg (ed.). The Handbook of Economic Sociology. Princeton: Princeton University Press, s.75-89. 2005.
 4. Bourdieu, Pierre. The Social Structures of the Economy. Cambridge: Polity Press. 2011.
 5. Burt, Robert. Structural holes: the social structure of competition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1992.
 6. Callon, Michel. Actor-network theory – the market test. (in) John Law and John Hassard (eds) Actor Network Theory and after. Oxford: Blackwell Publishing, s. 181-195. 1999.
 7. Castells, Manuel. Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. 2003.
 8. Castells, Manuel. Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN. 2007.
 9. Crozier, Michel. Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Warszawa: PWE. 1993.
 10. Fligstein, Neil. The architecture of markets: an economic sociology of twenty-firstcentury capitalist societies. Princeton: Princeton University Press. 2001.
 11. Granovetter, Mark. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. Amer. Jour. of Soc. 91: 481-510. 1985.
 12. Granovetter, Mark. The Impact of Social Structure on Economic Outcomes. Jour. Of Econ. Persp. 19: 33-50. 2005.
 13. Hampden-Turner, Charles i Alfons Trompenaars. Siedem wymiarów kultury. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. 2002.
 14. Hofstede, Geert. Kultury i organizacje. Warszawa: PWE. 2000.
 15. Lash, Scott i John Urry. Economies of Signs and Space. London: Sage Publications. 1994.
 16. Latour, Bruno. Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Kraków: Wydawnictwo Universitas. 2010.
 17. Mazzucato, Mariana. Przedsiębiorcze państwo. Poznań: Heterodox. 2016.
 18. Nawojczyk, Maria. Społeczeństwo post-industrialne i jego gospodarka. (w:) Barbara Gąciarz i Marzena Mamak-Zdanecka (red.). Rynek pracy i organizacje w gospodarce opartej na wiedzy. Łódź: Printpap. s.89-105. 2011.
 19. Stadler, Felix. Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci. Kraków: Wydawnictwo UJ. 2012.
 20. Touraine, Alain. The Post-Idustrial Society. Nowy Jork: Random House. 1974.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

MODUŁ KANONICZNY (dotyczy specjalności IiIS)
Celem modułu jest dostarczenie wiedzy z zakresu socjologii, zmiany społecznej i zróżnicowania społecznego
niezbędnej do krytycznego myślenia, analizowania rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz poszukiwania
społecznych i kulturowych aspektów innowacji, technologii i zmiany.