Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fantasy in modern culture
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-417-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Maj Krzysztof M. (kmmaj@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Maj Krzysztof M. (kmmaj@agh.edu.pl)
Module summary

Główne nurty estetyczne w fantastyce na przełomie XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i swoistości poetyki fantastycznej w mediach audiowizualnych i cyfrowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Odróżnia narracje realizowane w poetyce realistycznej od tych wykorzystujących poetykę fantastyczną SO2A_U06 Activity during classes
M_U002 Analizuje i interpretuje narracje fantastyczne i fantastyczne światy niezależnie od medium artystycznej realizacji SO2A_U06 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kulturoznawczych i literaturoznawczych badań nad fantastyką w różnych mediach SO2A_W14 Test
M_W002 Zna główne nurty estetyczne w fantastyce na przełomie XX i XXI wieku SO2A_W14 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Odróżnia narracje realizowane w poetyce realistycznej od tych wykorzystujących poetykę fantastyczną + - - - - - - - - - -
M_U002 Analizuje i interpretuje narracje fantastyczne i fantastyczne światy niezależnie od medium artystycznej realizacji + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kulturoznawczych i literaturoznawczych badań nad fantastyką w różnych mediach + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna główne nurty estetyczne w fantastyce na przełomie XX i XXI wieku + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zajęcia zapoznają studentów z głównymi nurtami estetycznymi w fantastyce na przełomie XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i swoistości poetyki fantastycznej oraz jej reprezentacji w mediach audiowizualnych i cyfrowych, a także miejsca i roli fandomu fantastycznego w społeczeństwie. W trakcie spotkań omówiona zostanie pokrótce także historia polskich i zachodnich badań literaturo- i kulturoznawczych nad fantastyką, a także terminologia teoretyczna pomocna w analizowaniu tzw. fikcji gatunkowych (genre fiction) i – w ogólności – kultury popularnej. Przykładowe teksty kultury analizowane w ramach fakultetu obejmowałyby zatem nie tylko najnowszą prozę fantastyczną (Neila Gaimana, Neala Stephensona, Jacka Dukaja, Marcina Przybyłka, Roberta Wegnera, N.K. Jemisin i wielu innych polskich i zagranicznych twórców), lecz także filmy (np. Incepcję, Avatar, Tron: Legacy), gry (np. Divinity: Original Sin 1 & 2, Deus Ex, Skyrim), anime (np. Ergo Proxy, Sword Art Online, Ajin: Demi Human, Kabaneri of the Iron Fortress) czy transmedialne uniwersa (np. Star Wars, The Wizarding World, DC Universe, Marvel Cinematic Universe).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawą oceny będzie kolokwium zaliczeniowe weryfikujące wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych pojęć w badaniach nad fantastyką i umiejętność ich twórczego wykorzystania w analizie konkretnej narracji z przedmiotowego nurtu.

Prerequisites and additional requirements:

Wstępnym i jedynym wymogiem jest zainteresowanie tematyką fantastyczną (od książek przez filmy po animacje). Dodatkowym atutem będzie znajomość dzieł uznawanych zarówno przez fandom, jak i krytykę za klasyczne (od tekstów Tolkiena po “Avatar” Camerona). Zajęcia mają jednak charakter wprowadzający i z założenia służyć będą przede wszystkim generalnemu zapoznaniu Studentów z problematyką.

Recommended literature and teaching resources:

Wszystkie teksty będą udostępniane przez prowadzącego Studentom w formacie *.pdf. Literatura ma charakter uzupełniający i jej znajomość poza zakresem wykładanym na zajęciach nie będzie przedmiotem kolokwium zaliczeniowego.

Podstawowa:
Tomasz Z. Majkowski, W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013.
Piotr Stasiewicz, Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2016.
Grzegorz Trębicki, Fantasy — ewolucja gatunku, Kraków: Universitas 2009.
Marek Pustowaruk, Od Tolkiena do Pratchetta. Potencjał rozwojowy fantasy jako konwencji literackiej, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2009.

Uzupełniająca:
The Cambridge Companion to Fantasy Literature, red. Edward James, Farah Mendlesohn, Cambridge: Cambridge University Press 2012.
The Cambridge Companion to Science Fiction, red. Edward James, Farah Mendlesohn, Cambridge: Cambridge University Press 2003.
Brian Stableford, Historical Dictionary of Fantasy Literature, Lanham: The Scarecrow Press 2005.
Brian Stableford, The A to Z of Fantasy Literature, Lanham: The Scarecrow Press 2009.
Narracje fantastyczne, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2018.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Krzysztof M. Maj, Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Kraków: Universitas 2015.
— Światy poza światem. Od świata przedstawionego do narracji światocentrycznej, w: Narracje fantastyczne, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2017, ss. 15-59, ISBN: 978-83-942923-2-4.
— Allotopia – wprowadzenie do poetyki gatunku, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. 57, z. 1 (113), ISSN: 0084-4446, ss. 89-105

Additional information:

-