Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Spektroskopia optyczna jako metoda analityczna
Course of study:
2018/2019
Code:
CTC-2-201-AK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Analityka i kontrola jakości
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Król Magdalena (mkrol@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
mgr inż. Jeleń Piotr (pjelen@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student widzi potrzebę rozszerzania swojej wiedzy dotyczącej metod spektroskopowych TC2A_K03, TC2A_K08 Activity during classes,
Examination,
Test results
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiarową i przeprowadzić pomiar metodami spektroskopii optycznej. TC2A_U08 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Test results
M_U002 Student potrafi interpretować widma uzyskane metodami spektroskopii optycznej. TC2A_U08 Activity during classes,
Examination,
Test results
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii optycznej w badanach materiałów TC2A_W09 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Test results
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o wykorzystaniu spektroskopii optycznej jako metody analitycznej TC2A_W09 Activity during classes,
Examination,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student widzi potrzebę rozszerzania swojej wiedzy dotyczącej metod spektroskopowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiarową i przeprowadzić pomiar metodami spektroskopii optycznej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi interpretować widma uzyskane metodami spektroskopii optycznej. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii optycznej w badanach materiałów + - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o wykorzystaniu spektroskopii optycznej jako metody analitycznej + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
Podstawy teoretyczne spektroskopii optycznej i jej zastosowanie jako metody analitycznej

1.Definicja i rodzaje spektroskopii
2.Promieniowanie elektromagnetyczne.Formy energii molekuły
3.Widmo spektroskopowe.
4.Molekuła jako oscylator.
5.Reguły wyboru.
6.Rodzaje drgań normalnych
7.Zastosowanie teorii grup do klasyfikacji drgań i określania reguł wyboru (analiza grupowo-teoretyczna)
8.Absorpcja promieniowania. Analiza ilościowa
9.Rozproszenie promieniowania – efekt Ramana
10.Czynniki wpływające na postać widm.
11.Interpretacja widm
11.Spektrometry IR, UV/VIS i Ramana
12.Metoda fourierowska w spektroskopii
13.Techniki pomiarowe
14.Zastosowanie spektroskopii optycznej

Seminar classes:
Zastosowanie spektroskopii optycznej w badaniach analitycznych

1.Zastosowania spektroskopii optycznej.
2.Budowa działanie spektrometrów fourierowskich i dyspersyjnych.
3.Obsługa spektrometrów.
4. Wykorzystanie różnych przystawek spektroskopowych w wersjach wysoko- i niskotemperaturowych cz. I.
5. Wykorzystanie różnych przystawek spektroskopowych w wersjach wysoko- i niskotemperaturowych cz. II.
6. Korzystanie z baz danych widm i oprogramowania umożliwiającego matematyczną obróbkę i interpretacje widm. 7. 7. Dekompozycja widm.
8. Preparatyka próbek.
9. Eliminacja błędów w pomiarach widm.
10.Przykłady zastosowań spektroskopii w odniesieniu do różnych materiałów.
11.Pomiary widm wybranych materiałów cz. I.
12.Pomiary widm wybranych materiałów cz. II.
13.Komputerowe opracowanie otrzymanych wyników.
14. Interpretacja wyników
15. Zajęcia kończące

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 147 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Contact hours 4 h
Examination or Final test 3 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Participation in lectures 30 h
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z testu zaliczeniowego daje ocenę z zajęć seminaryjnych (S)
Ilość punktów przeliczona na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH daje ocenę z egzaminu
(E).
W przypadku jeżeli student nie uzyskał oceny pozytywnej w pierwszym terminie ocena
odpowiednio E lub S jest średnią arytmentyczną ocen uzyskanych we wszystkich terminach.
Jeżeli średnia jest niższa niż 3.0 a student uzyskał ocenę pozytywną przyjmuję się ocenę 3.0.
Ocena końcowa (OK) liczona jest ze wzoru OK=0.4S+0.6E

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza o spektroskopowych metodach badań materiałów

Recommended literature and teaching resources:

1.Praca zbiorowa pod red. A. Bolewskiego i W. Żabińskiego, „Metody badań minerałów i skał”, WG, W-wa, 1988
2.Z.Kęcki, „Podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, W-wa, 1992.
3.J. Konarski, „Teoretyczne podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, W-wa, 1991
4.Praca zbiorowa pod red. J.M. Janik, „Fizyka Chemiczna”, PWN, 1989

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None