Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM2A_K01
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, ma świadomość skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje i czynności, ich wpływu na życie i zdrowie pacjentów i personelu medycznego, i związanej z tym konieczności ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych a także przestrzegania zasad etyki zawodowej
Odniesienia do EKO:
  • P7S_KO_XA_02
    Absolwent jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego.
  • P7S_KO_XA_03
    Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
  • P7S_KR_XA_01
    Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: – rozwijania dorobku zawodu, – podtrzymywania etosu zawodu, – przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.