Dane EK kierunkowego:
Kod:
GF1A_W07
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Ma elementarna wiedzę na temat możliwości wykorzystania danej metody geofizycznej w określonej sytuacji geologicznej
Odniesienia do EKO:
 • P1A_W04
  ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
 • P1A_W06
  ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych
 • P1A_W07
  ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
 • P1A_W08
  rozumie związki między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki i dyscypliny nauk przyrodniczych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
 • P1A_W09
  zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 • Inz1A_W04
  ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej