Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL2A_U12
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Formułuje na poziomie zaawansowanym w mowie i na piśmie problemy badawcze, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w kwestiach społecznych, kulturowych i światopoglądowych.
Odniesienia do EKO:
 • H2A_U09
  posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
 • H2A_U08
  potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz dziedzin nauki i dyscyplin naukowych pokrewnych oraz niespecjalistami, w języku polskim i języku obcym, a także popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach
 • H2A_U07
  posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach
 • S2A_U08
  posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej