Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_U06
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Środowiska
Efekt kształcenia:
posługuje się językiem angielskim w zakresie takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna, geotechnika, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja - zgodnie z wymaganiami dla poziomu B2 ESOKJ
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U06
    ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • T1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie