Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Laboratorium technik jądrowych
Efekt kształcenia:
Student umie posługiwać się elektroniczną aparaturą pomiarowa. Student umie posługiwać się źródłami promieniowania jądrowego z zastosowanie zasad bezpieczeństwa. Student umie wykorzystać metody fizyki jądrowej do badań własności fizycznych i chemicznych materiałów. Student umie zidentyfikować izotopy promieniotwórcze w badanych materiałach
Powiązania z EKK:
  • FT1A_U01
    ma umiejętność samodzielnego uczenia się oraz zdobywania i integrowania wiedzy z różnych baz danych w języku polskim i angielskim
  • FT1A_U04
    potrafi zaplanować, przeprowadzić oraz przeanalizować proste zadania inżynierskie odpowiednio dobierając metody i narzędzia stosowane w fizyce i statystyce
  • FT1A_U05
    potrafi przeprowadzać eksperymenty wykorzystując potrzebne w tym celu urządzenia dbając o bezpieczeństwo swoje i otoczenia