Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Modern Biophysics
Efekt kształcenia:
Student will understand the importance of continuous learning and combining knowledge from different fields of knowledge. Student will be able to formulate new problems and search for their solution.
Powiązania z EKK:
 • BF3A_K01
  Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną
 • NB2A_K01
  rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia się i zawodowego samodoskonalenia
 • NB2A_K02
  jest świadomy odpowiedzialności za prowadzoną aktywność naukowo-badawczą i rozumie konieczność działania zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy
 • NB2A_K03
  posiada umiejętność zarówno pracy indywidualnej, jak i zespołowej; potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w celu realizacji określonego zadania; jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
 • NB2A_K04
  dostrzega potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych rozwiniętych dzięki zintegrowanym badaniom interdyscyplinarnym; rozumie aspekty społeczne i ekonomiczne ich wprowadzania