Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Efekt kształcenia:
Potrafi przedstawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie dotyczące tematów ogólnych, akademickich i zawodowych w formie pisemnej i ustnej.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł – w tym z Internetu i z zasobów informacji patentowej - także w języku angielskim uznanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, wyciągać podstawowe wnioski oraz formułować i uzasadniać proste opinie
 • IS1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania lub projektu inżynierskiego
 • IS1A_U06
  posługuje się językiem angielskim w zakresie takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna, geotechnika, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja - zgodnie z wymaganiami dla poziomu B2 ESOKJ
 • IT1A_U03
  potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
 • IT1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótka prezentację poświęcona wynikom realizacji zadania inżynierskiego
 • GG1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego z zakresu wiertnictwa, gazownictwa ziemnego, geoinżynierii i górnictwa otworowego także w języku obcym
 • IN1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego zakresu inżynierii naftowej i gazowniczej również w języku obcym
 • EO1A_U06
  zna i potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią, potrafi przygotować i przedstawić własną opinię na zadany temat, ma umiejętności językowe w zakresie dyscypliny „energetyka” na poziomie B2
 • OSE1A_U06
  Absolwent potrafi brać udział w dyskusji przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska
 • OSE1A_U07
  Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • GIN1A_U01
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, odpowiednio planując i organizując pracę korzystając z wszelkich baz danych, literatury i innych źródeł
 • GIN1A_U02
  potrafi komunikować się, brać udział w dyskusji oraz przygotować prezentację posługując się specjalistycznym językiem z zakresu geoinformatyki i nauk o Ziemi, również w języku angielskim na poziomie B2
 • GI1A_U13
  Absolwent potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł oraz dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; potrafi czytać ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku obcym.
 • GI1A_U14
  Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu wystarczającym (na poziomie B2) do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń oraz podobnych dokumentów.
 • GI1A_U15
  Absolwent potrafi posługiwać się technikami informacyjno- komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.
 • NB1A_U02
  posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych (fizyki, matematyki, informatyki, biologii, chemii oraz biofizyki i biochemii); potrafi przygotować i zaprezentować w wystąpieniu ustnym zdobytą wiedzę operując precyzyjnym językiem i stosując specjalistyczne nazewnictwo dla nauk ścisłych i przyrodniczych; potrafi prezentować wiedzę w języku polskim i angielskim;
 • NB1A_U03
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • NB1A_U04
  potrafi pozyskiwać informacje korzystając z różnorodnych źródeł wiedzy (literatury, baz danych, Internetu i innych); potrafi samodzielnie analizować pozyskaną wiedzę i wyciągać logiczne związki pomiędzy poznanymi faktami