Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Efekt kształcenia:
Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_W19
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód, w tym wiedzę dotyczącą charakterystyki ilościowej i jakościowej zasobów wodnych, zasad racjonalnego korzystania z zasobów wodnych i zarządzania tymi zasobami, charakterystyki źródeł i konsekwencji zanieczyszczeń wód, przykładów gospodarki wodno-ściekowej oraz stosowanych metod ochrony wód
 • IS1A_W19
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z takimi dziedzinami, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna, inżynieria zrównoważonego rozwoju, szacowanie ryzyka środowiskowego i zarządzanie nim oraz w dziedzinie zanieczyszczenia i metod ochrony powietrza
 • IT1A_W04
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
 • GG1A_W13
  orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z zakresu technologii wiertniczych i otworowej eksploatacji złóż
 • IN1A_W12
  rientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych wiertnictwa naftowego, inżynierii gazowniczej i naftowej
 • TE1A_U06
  posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem publikacji naukowych, dokumentacji technicznych, instrukcji obsługi urządzeń telekomunikacyjnych, sieciowych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów;
 • EO1A_U06
  zna i potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią, potrafi przygotować i przedstawić własną opinię na zadany temat, ma umiejętności językowe w zakresie dyscypliny „energetyka” na poziomie B2
 • OSE1A_W07
  Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym w zakresie ochrony środowiska i ekotoksykologii
 • OSE1A_U07
  Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • GIN1A_W03
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu geoinformatyki oraz posiada wiedzę o współczesnych trenach zastosowania metod informatycznych w naukach o Ziemi; zna możliwości ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym
 • GIN1A_W06
  zna podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne oraz pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • GI1A_W13
  Absolwent ma podstawową wiedzę dotyczącą społecznych, ekonomicznych i prawnych aspektów funkcjonowania gospodarki oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej.
 • NB1A_W06
  posiada wiedzę o współczesnych zastosowaniach nauk ścisłych i przyrodniczych w rozwoju bio-technologii
 • IS1A_W06
  zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • RT1A_W01
  Posiada wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów.