Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Język niemiecki B-2 - kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Efekt kształcenia:
Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_W19
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z takimi dziedzinami, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna, inżynieria zrównoważonego rozwoju, szacowanie ryzyka środowiskowego i zarządzanie nim oraz w dziedzinie zanieczyszczenia i metod ochrony powietrza
 • IT1A_W04
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
 • GG1A_W13
  orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z zakresu technologii wiertniczych i otworowej eksploatacji złóż
 • IN1A_W12
  rientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych wiertnictwa naftowego, inżynierii gazowniczej i naftowej
 • EO1A_U06
  zna i potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią, potrafi przygotować i przedstawić własną opinię na zadany temat, ma umiejętności językowe w zakresie dyscypliny „energetyka” na poziomie B2
 • OSE1A_W07
  Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym w zakresie ochrony środowiska i ekotoksykologii
 • OSE1A_U07
  Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • GIN1A_W03
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu geoinformatyki oraz posiada wiedzę o współczesnych trenach zastosowania metod informatycznych w naukach o Ziemi; zna możliwości ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym
 • GIN1A_W06
  zna podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne oraz pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • GI1A_W13
  Absolwent ma podstawową wiedzę dotyczącą społecznych, ekonomicznych i prawnych aspektów funkcjonowania gospodarki oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej.
 • NB1A_W05
  posiada wiedzę o współczesnych zastosowaniach mikro- i nano-technologii
 • NB1A_W06
  posiada wiedzę o współczesnych zastosowaniach nauk ścisłych i przyrodniczych w rozwoju bio-technologii
 • NB1A_W10
  zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy zbiorowej, w tym realizacji projektów zespołowych
 • NB1A_W11
  zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w specjalistycznych laboratoriach (fizycznych, biofizycznych, chemicznych, biochemicznych oraz mikro-, nano- i bio-technologicznych)