Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Język francuski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów wszystkich wydziałów - język francuski w pracy i biznesie
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię, słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio oraz pozwalające na płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym, używając precyzyjnego słownictwa branżowego.
Powiązania z EKK:
 • AR2A_W13
  ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie automatyki i robotyki oraz informatyki.
 • IT2A_W10
  orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych informatyki i dziedzin pokrewnych
 • EO2A_U09
  Potrafi planować samodzielne uczenie się przy wykorzystaniu różnych form pozyskiwania informacji, w tym z wydawnictw specjalistycznych (także w języku obcym) i prowadzić proces samokształcenia się dokonując krytycznej analizy pozyskanej informacj
 • NB2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych wykorzystywanych w mikro- i nanotechnologiach do projektowania, wytwarzania i badania złożonych układów modelowych
 • NB2A_W04
  posiada pogłębioną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju mikro- i nanotechnologii w biofizyce