Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Experimental methods in solid state chemistry
Efekt kształcenia:
Providing knowledge of types of solids and synthesis methods of solid-state materials.
Powiązania z EKK:
 • CE2A_W13
  posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej
 • CE1A_W01
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii, obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną i analityczną, niezbędną do zrozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych,
 • CE1A_W06
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych, ma podstawową wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych, Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów korozji materiałów
 • CE1A_W07
  ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych krystalochemii i krystalografii oraz zna zasady korzystania z diagramów fazowych, posiada wiedzę o przepływach masy i energii
 • TC2A_W02
  ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących w procesach technologicznych
 • IM2A_W02
  Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz określenia sposobu degradacji fizycznej tych materiałów.
 • IM2A_W03
  Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opracowania technologii wytworzenia podstawowych materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz do określenia sposobu degradacji chemicznej tych materiałów
 • TC1A_W01
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii, obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną i analityczną niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych
 • TC1A_W05
  ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej
 • TC1A_W06
  ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych
 • TC1A_W08
  ma podstawową wiedzę w zakresie krystalochemii i krystalografii oraz zna zasady korzystania z diagramów fazowych
 • IM1A_W03
  Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opisu właściwości substancji i określania ich składu chemicznego
 • IM1A_W04
  Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii obejmującą chemię ogólną, chemię nieorganiczną, chemię organiczną, chemię fizyczną, chemię ciała stałego, niezbędną do opisu przemian fizykochemicznych substancji i ich syntezy
 • IM1A_W05
  Ma podstawową wiedzę pozwalającą na określenie warunków zachodzenia reakcji chemicznych, ich szybkości oraz efektów energetycznych
 • IM1A_W06
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu struktury i nanostruktury substancji stałych, w tym struktury krystalicznej oraz budowy fazowej materiałów
 • IM1A_W08
  Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów oraz nanomateriałów ceramicznych i metalicznych
 • IM1A_W10
  Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych