Dane EK modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Experimental methods in solid state chemistry
Efekt kształcenia:
Students will gain information of measuring the magnetic properties of solids and obtaining chemical information from magnetic measurements (response of materials to magnetic fields).
Powiązania z EKK:
 • CE2A_U01
  potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących zaawansowane materiały
 • CE2A_U07
  ma pogłębione umiejętności z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej i artystycznej
 • CE1A_U02
  wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych i materiałowych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych
 • CE1A_U05
  potrafi uzyskiwać z literatury, baz danych oraz innych źródeł niezbędne informacje do realizacji zadań typowych dla studiowanej dziedziny, uwzględnia regulacje prawne, korzystając z norm przedmiotowych
 • CE1A_U06
  potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii ceramicznych, potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy i ocenić zagrożenia podczas wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów
 • CE1A_U10
  potrafi wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz materiałach pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w określonych technologiach
 • TC2A_U08
  potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki
 • IM2A_U08
  Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości użytkowych materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki
 • IM2A_U09
  Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu mechaniki, chemii, fizyki ciała stałego i informatyki, uwzględniając także aspekty pozatechniczne
 • TC1A_U03
  wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych
 • TC1A_U04
  posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych
 • TC1A_U07
  potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski
 • IM1A_U07
  Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały
 • IM1A_U08
  Potrafi wykorzystać metody matematyczne i statystyczne do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań