Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Warsztaty dydaktyczne
Efekt kształcenia:
Student potrafi zastosować w praktycznym nauczaniu zasady etyki. Wykazuje profesjonalizm, odpowiedzialność i umiejętności praktyczne w procesie przekazywania wiedzy.
Powiązania z EKK:
  • FI3A_K01
    (P8S_KK) Absolwent jest gotowy do krytycznej oceny dorobku reprezentowanej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
  • FI3A_K03
    (P8S_KR) Absolwent jest gotowy do podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.