Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Warsztaty dydaktyczne
Efekt kształcenia:
Student potrafi zdefiniować zagadnienie fizyczne, przeprowadzić eksperyment fizyczny, spisać i udokumentować wyniki eksperymentu oraz przekazać innym (różnego typu) odbiorcom tę wiedzę.
Powiązania z EKK:
  • FI3A_U01
    (P8S_UO) Absolwent potrafi zaplanować finansowanie projektu naukowego ; orientuje się w podstawach procedur służących do pozyskiwania (i rozliczania) funduszy na potrzeby badań naukowych.
  • FI3A_U02
    (P8S_UW) Absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę do wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą, rozwijać metody techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować, wnioskować na podstawie wyników badań.