Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Edycja i prezentacja tekstów naukowych
Efekt kształcenia:
Student rozumie konieczność ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji oraz potrafi indywidualnie realizować wyznaczone cele oraz prezentować wyniki tych działań
Powiązania z EKK:
 • NB1A_K01
  ma świadomość ciągłego rozwijania swojej wiedzy, umiejętności i podnoszenia swoich kompetencji; rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji na temat osiągnięć nowych technologii związanych z rozwojem nauk ścisłych i przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, biofizyki i innych pokrewnych) i potrafi to robić w sposób zrozumiały dostosowany do poziomu wiedzy odbiorcy
 • NB2A_K01
  rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia się i zawodowego samodoskonalenia
 • NB2A_K03
  posiada umiejętność zarówno pracy indywidualnej, jak i zespołowej; potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w celu realizacji określonego zadania; jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
 • NB2A_K04
  dostrzega potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych rozwiniętych dzięki zintegrowanym badaniom interdyscyplinarnym; rozumie aspekty społeczne i ekonomiczne ich wprowadzania
 • IS1A_K02
  rozumie pozatechniczne aspekty i społeczne skutki stosowania narzędzi informatycznych
 • IS1A_K02
  rozumie pozatechniczne aspekty i społeczne skutki stosowania narzędzi informatycznych
 • IS2A_K02
  potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele
 • IS2A_K02
  potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele
 • FT2A_K01
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, doceniając rolę ciągłego dokształcania oraz właściwie określać priorytety stosując zasady etyki zawodowej
 • FT2A_K01
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, doceniając rolę ciągłego dokształcania oraz właściwie określać priorytety stosując zasady etyki zawodowej